IsAmbulo Esiya KuJohane 21:1-27

  • Izulu elisha nomhlaba omusha (1-8)

    • Ukufa ngeke kusaba khona (4)

    • Konke kwenziwa kube kusha (5)

  • IJerusalema Elisha liyachazwa (9-27)

21  Ngabona izulu elisha nomhlaba omusha; + ngoba izulu langaphambili nomhlaba wangaphambili kwase kudlulile, + nolwandle + lungasekho.  Ngabona nedolobha elingcwele, iJerusalema Elisha, lehla livela ezulwini kuNkulunkulu + futhi lilungiswe njengomakoti ehlobele umyeni wakhe. +  Ngemva kwalokho ngezwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: “Bheka! Itende likaNkulunkulu limi phakathi kwabantu, uyohlala nabo, babe ngabantu bakhe. UNkulunkulu ngokwakhe uyoba nabo. +  Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, + ukufa ngeke kusaba khona, + noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. + Izinto zakudala sezidlulile.”  Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi + wathi: “Bheka! Ngenza konke kube kusha.” + Wathi futhi: “Bhala, ngoba la mazwi athembekile ayiqiniso.”  Wathi futhi kimi: “Sekwenzekile! Ngingu-Alfa no-Omega,* isiqalo nesiphetho. + Noma ubani owomile ngiyomphuzisa emthonjeni* wamanzi okuphila mahhala. *+  Onqobayo uyozuza lezi zinto, futhi ngiyoba nguNkulunkulu wakhe yena abe yindodana yami.  Kodwa amagwala nabangenalo ukholo + nabanyanyekayo ngenxa yokungcola kwabo nababulali, + nabaziphatha kabi ngokocansi, *+ nabasebenzelana nemimoya, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqambimanga, + isabelo sabo siyoba sechibini elivutha umlilo nesibabule. + Lokhu kusho ukufa kwesibili.” +  Kwabe sekuza enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa ezazigcwele izinhlupho eziyisikhombisa zokugcina, + yathi kimi: “Woza, ngizokubonisa umakoti, umkaWundlu.” *+ 10  Ngakho yangithwala ngamandla omoya yangiyisa entabeni enkulu nephakeme, yangibonisa idolobha elingcwele, iJerusalema, lehla livela ezulwini kuNkulunkulu, + 11  linenkazimulo kaNkulunkulu. + Ukubenyezela kwalo kwakunjengokwetshe eliyigugu kakhulu, njengetshe lejaspi elicwebezela njengekristalu. + 12  Lalinodonga olukhulu noluphakeme, linamasango angu-12, emasangweni kukhona izingelosi ezingu-12, kulawo masango kuqoshwe amagama ezizwe ezingu-12 zabantwana bakwa-Israyeli. 13  Empumalanga kwakukhona amasango amathathu, enyakatho kukhona amasango amathathu, eningizimu amasango amathathu nasentshonalanga amasango amathathu. + 14  Udonga lwedolobha lwalunamatshe esisekelo angu-12, kuwo kukhona amagama angu-12 abaphostoli abangu-12 + beWundlu. 15  Leyo ngelosi eyayikhuluma nami yayiphethe umhlanga wegolide wokukala, ukuze ikale idolobha namasango alo nodonga lwalo. + 16  Idolobha liyisikwele, ubude balo bukhulu njengobubanzi balo. Yalikala idolobha ngomhlanga, izinkundla zemidlalo ezingu-12 000;* ubude balo nobubanzi nokuphakama kwalo kuyalingana. 17  Yakala nodonga lwalo, amamitha angaba ngu-64, ngokwesikali somuntu, ngesikhathi esifanayo okuyisikali sengelosi. 18  Udonga lwalwakhiwe ngejaspi, + futhi idolobha laliyigolide elihlanzeke njengengilazi ekhanyayo. 19  Izisekelo zodonga lwedolobha zazihlotshiswe ngazo zonke izinhlobo zamatshe ayigugu: isisekelo sokuqala sasiyijaspi, esesibili siyisafire, esesithathu siyikhalkedoni, esesine siyi-emeraldi, 20  esesihlanu siyisaridonikisi, esesithupha siyisardiyu, esesikhombisa siyikrisolithe, esika-8 siyibherile, esika-9 siyitopazi, eseshumi siyikrisoprasi, esika-11 siyihiyakinte, esika-12 siyi-amethiste. 21  Amasango angu-12 ayengamapharele angu-12; ngalinye lamasango lalenziwe ngepharele elilodwa. Umgwaqo omkhulu wedolobha wawuyigolide elihlanzekile, njengengilazi ekhanya ngale. 22  Angilibonanga ithempeli kulo, ngoba uJehova* uNkulunkulu uMninimandla Onke + uyithempeli lalo, neWundlu nalo liyithempeli. 23  Leli dolobha alilidingi ilanga noma inyanga ukuba kulikhanyise, ngoba inkazimulo kaNkulunkulu yayilikhanyisile, + futhi isibani salo siyiWundlu. + 24  Izizwe ziyohamba ngokukhanya kwalo + namakhosi omhlaba ayoletha inkazimulo yawo kulo. 25  Amasango alo ngeke avalwe, ngoba kuyoba nemini kuphela, ngeke bube khona ubusuku khona. + 26  Amakhosi ayoletha inkazimulo nodumo lwezizwe kulo. + 27  Kodwa noma yini engcolile nanoma ubani owenza amanyala nokhohlisayo ngeke alokothe angene kulo; + kuyongena kuphela labo ababhalwe emqulwini wokuphila weWundlu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ngingu-A no-Z.” U-Alfa uhlamvu lokuqala, u-Omega uhlamvu lokugcina ezinhlamvwini zesiGreki.
Noma, “esiphethwini.”
Noma, “ngaphandle kwenkokhiso.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Ukuziphatha kabi ngokocansi.”
Noma, “umkaMvana.”
Kungaba ngu-2 220 km. Inkundla yemidlalo yayingu-185 m. Bheka iSithasiselo B14.