IsAmbulo Esiya KuJohane 12:1-17

  • Owesifazane, umntwana wesilisa nodrako (1-6)

  • UMikayeli ulwa nodrako (7-12)

    • UDrako uphonswa phansi emhlabeni (9)

    • UDeveli uyazi ukuthi unesikhathi esifushane (12)

  • UDrako ushushisa owesifazane (13-17)

12  Kwabonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini: Owesifazane + evunule* ngelanga, nenyanga ingaphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi ezingu-12,  futhi wayekhulelwe. Wayekhala ngenxa yezinhlungu zakhe nemihelo yakhe yokubeletha.  Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Bheka! Udrako omkhulu onombala obomvu njengomlilo, + onamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi, emakhanda akhe kunemiqhele* eyisikhombisa;  umsila wakhe udonsa ingxenye yesithathu yezinkanyezi + zezulu, wabe eseziphonsa phansi emhlabeni. + Udrako waqhubeka emi phambi kowesifazane + owayesezobeletha, ukuze kuthi lapho esebelethile, agwinye umntanakhe.  Wabeletha indodana, + owesilisa, ozokwelusa izizwe zonke ngenduku yensimbi. + Umntanakhe wahlwithwa* wayiswa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi.  Owesifazane wabalekela ehlane, lapho enendawo khona ayilungiselelwe uNkulunkulu, lapho ayeyokondliwa khona izinsuku ezingu-1 260. +  Kwagqashuka impi ezulwini: UMikayeli *+ nezingelosi zakhe balwa nodrako, nodrako nezingelosi zakhe balwa  kodwa abazange banqobe,* nendawo yabo ayibange isatholakala ezulwini.  Ngakho waphonswa phansi udrako omkhulu, + inyoka yokuqala, + lowo obizwa ngokuthi uDeveli + noSathane, + odukisa umhlaba wonke owakhiwe; + waphonswa phansi emhlabeni, + nezingelosi zakhe zaphonswa phansi kanye naye. 10  Ngezwa izwi elikhulu ezulwini lithi: “Manje isikhona insindiso, + namandla, noMbuso kaNkulunkulu wethu + negunya likaKristu wakhe, ngoba ummangaleli wabafowethu uphonswe phansi, lowo obamangalela imini nobusuku phambi kukaNkulunkulu wethu! + 11  Bamnqoba + ngenxa yegazi leWundlu + nangenxa yomyalezo ababewumemezela, + bangayithanda imiphefumulo *+ yabo ngisho nalapho bebhekene nokufa. 12  Ngenxa yalokhu, thokozani nina mazulu nani enihlala kuwo! Maye ngomhlaba nangolwandle, + ngoba uDeveli wehlele kini, ethukuthele kakhulu, azi ukuthi unesikhathi esifushane.” + 13  Manje lapho udrako ebona ukuthi uphonswe phansi emhlabeni, + washushisa owesifazane + owabeletha umntwana wesilisa. 14  Kodwa owesifazane wanikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu, + ukuze andizele ehlane endaweni yakhe, lapho eyokondliwa khona isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi *+ kude nenyoka. + 15  Inyoka yakhipha amanzi anjengomfula emlonyeni wayo ngemva kowesifazane, ukuze aminziswe yilo mfula. 16  Kodwa umhlaba wamsiza owesifazane, umhlaba wavula umlomo wawo wagwinya umfula udrako ayewukhiphe emlonyeni wakhe. 17  Udrako wamthukuthelela owesifazane, wahamba wayolwa nabasele benzalo* yakhe, + abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanomsebenzi wokufakaza ngoJesu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “embethe.”
Noma, “kunemiqhele yasebukhosini.”
Noma, “wathathwa.”
Incazelo: “Ubani OnjengoNkulunkulu?”
Noma kungaba, “kodwa wanqotshwa [okuwukuthi, udrako].”
Noma, “ukuphila.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Okuwukuthi, izikhathi ezintathu nengxenye.
NgesiGreki, “bembewu.”