IsAmbulo Esiya KuJohane 15:1-8

  • Izingelosi eziyisikhombisa nezinhlupho eziyisikhombisa (1-8)

    • Ingoma kaMose neyeWundlu (3, 4)

15  Ngabona ezulwini esinye isibonakaliso esikhulu futhi esimangalisayo, izingelosi eziyisikhombisa + ziphethe izinhlupho eziyisikhombisa. Lezi zingezokugcina, ngoba intukuthelo kaNkulunkulu ipheleliswa ngazo. +  Ngabona okwakungathi ulwandle lwengilazi + kuxubene nomlilo, nalabo abasinqobayo + isilo sasendle nesithombe saso + nesibalo segama laso + bemi ngasolwandle lwengilazi, bephethe amahabhu kaNkulunkulu.  Babecula ingoma kaMose + inceku kaNkulunkulu nengoma yeWundlu, + bethi: “Mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho, + Jehova* Nkulunkulu, Mninimandla Onke. + Zilungile futhi ziyiqiniso izindlela zakho, + Nkosi yaphakade. +  Ubani ongeke ngempela akwesabe, Jehova,* akhazimulise igama lakho? Ngoba wena wedwa uthembekile. + Zonke izizwe ziyoza zikhuleke phambi kwakho, + ngoba izinqumo zakho ezilungile zembuliwe.”  Ngemva kwalokhu, ngabona indlu engcwele yetende lobufakazi + ezulwini ivulekile, +  izingelosi eziyisikhombisa ezinezinhlupho eziyisikhombisa + zaqhamuka ziphuma kule ndlu engcwele, zigqoke ilineni elihlanzekile, elikhanyayo futhi ezifubeni zibophe amabhande egolide.  Esinye sezidalwa ezine eziphilayo sanika izingelosi eziyisikhombisa izitsha eziyisikhombisa zegolide, ezazigcwele intukuthelo kaNkulunkulu + ophila kuze kube phakade naphakade.  Indlu engcwele yagcwala intuthu ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu + nangenxa yamandla akhe, akekho owakwazi ukungena endlini engcwele kwaze kwaphela izinhlupho eziyisikhombisa + zezingelosi eziyisikhombisa.

Imibhalo yaphansi