IsAmbulo Esiya KuJohane 18:1-24

  • Ukuwa ‘kweBhabhiloni Elikhulu’ (1-8)

    • “Phumani kulo, bantu bami” (4)

  • Ukulilela ukuwa kweBhabhiloni (9-19)

  • Ukuthokoza ezulwini ngenxa yokuwa kweBhabhiloni (20)

  • IBhabhiloni lizophonswa olwandle njengetshe (21-24)

18  Ngemva kwalokhu ngabona enye ingelosi yehla ezulwini inegunya elikhulu, umhlaba wakhanyiswa yinkazimulo yayo.  Yamemeza ngezwi elinamandla, ithi: “Liwile! IBhabhiloni Elikhulu liwile, + seliyindawo yokuhlala yamademoni nendawo yokuquba yawo wonke umoya ongcolile* neyazo zonke izinyoni ezingcolile nezinyanyekayo! +  Ngoba ngenxa yewayini lenkanuko* yokuziphatha kabi kwalo ngokocansi,* izizwe zonke ziye zaba izisulu, + namakhosi omhlaba aziphatha kabi nalo ngokocansi, + nabahwebi* bomhlaba baceba ngenxa yokutamasa kwalo ngokweqile.”  Ngezwa nelinye izwi livela ezulwini lithi: “Phumani kulo, bantu bami, + uma ningafuni ukuhlanganyela nalo ezonweni zalo, futhi ningafuni ukuhlushwa kanye nalo. +  Ngoba izono zalo ziye zanqwabelana zaze zafika ezulwini, + noNkulunkulu wazikhumbula izenzo zalo zokungalungi. *+  Liphatheni ngendlela elaphatha ngayo abanye, + yebo, phindiselani kulo ngokuphindwe kabili ngenxa yezinto elazenza; + endebeni + elaxuba kuyo, lixubeleni ngokuphindwe kabili. +  Ngezinga elazikhazimulisa futhi laphila ngalo ngokutamasa, linikeni ngalelo zinga ukuhlushwa nokulila. Ngoba lilokhu lithi enhliziyweni yalo: ‘Ngihlezi njengendlovukazi, angiyena umfelokazi, futhi angisoze ngalila.’ +  Yingakho zizofika ngosuku olulodwa izinhlupho zalo, ukufa nokulila nendlala, futhi liyoshiswa ngomlilo liphele, + ngoba uJehova* uNkulunkulu, olahlulele, unamandla. +  “Amakhosi omhlaba aziphatha kabi nalo ngokocansi* futhi aphila nalo ngokutamasa ayokhala azishaye elusizi ngalo, lapho ebona intuthu yokusha kwalo. 10  Ayomela kude ngenxa yokwesaba ukuhlushwa kwalo, athi: ‘Kwaze kwakubi, kwaze kwakubi, dolobha elikhulu, + Bhabhiloni, wena dolobha elinamandla, ngoba ukwahlulelwa kwakho kufike ngehora elilodwa!’ 11  “Abahwebi bomhlaba bayalikhalela futhi bayalililela, ngoba akusekho muntu oyophinde athenge impahla yabo, 12  impahla yegolide, isiliva, amatshe ayigugu, amapharele, ilineni elisezingeni eliphezulu, indwangu ephephuli, usilika nendwangu ebomvu; nayo yonke into eyenziwe ngokhuni olunephunga elimnandi; nazo zonke izinhlobo zezinto ezenziwe ngezinyo lendlovu, nangokhuni oluyigugu, nangethusi, nangensimbi, nangemabula; 13  kanye nesinamoni, isinongo saseNdiya, impepho, amafutha anamakha, inhlaka yempepho, iwayini, amafutha omnqumo, ufulawa osezingeni eliphezulu, ukolweni, izinkomo, izimvu, amahhashi, izinqola, izigqila nabanye abantu. 14  Yebo, izithelo ezinhle owawuzifisa awusenazo, nazo zonke izibiliboco nezinto eziwubukhazikhazi zishabalale zakuphelela, ngeke ziphinde zitholakale. 15  “Abahwebi ababedayisa lezi zinto, abaceba ngalo, bayomela kude ngenxa yokwesaba ukuhlushwa kwalo futhi bayokhala balile, 16  bathi: ‘Kwaze kwakubi, kwaze kwakubi, dolobha elikhulu, eligqoke ilineni elisezingeni eliphezulu nokuphephuli nokubomvu, elihlotshiswe ngemihlobiso yegolide nangamatshe ayigugu nangamapharele, + 17  ngoba ingcebo enkulu kangaka iye yacekelwa phansi ngehora elilodwa!’ “Bonke okaputeni bemikhumbi nabo bonke abantu abahamba olwandle, namatilosi nabo bonke abaziphilisa ngolwandle, bamela kude 18  bamemeza njengoba bebuka intuthu yokusha kwalo bathi: ‘Yiliphi idolobha elinjengaleli dolobha elikhulu?’ 19  Bazithela ngothuli emakhanda abo bamemeza, bekhala futhi belila, bathi: ‘Kwaze kwakubi, kwaze kwakubi, idolobha elikhulu, lelo bonke abanemikhumbi olwandle abaceba ngenxa yokunotha kwalo, ngoba liye lacekelwa phansi ngehora elilodwa!’ + 20  “Thokoza ngalo, wena zulu, + nani bangcwele + nani baphostoli nani baprofethi, ngoba uNkulunkulu uye wakhipha isahlulelo salo ngenxa yenu!” + 21  Ingelosi enamandla yaqukula itshe elinjengetshe lokugaya elikhulu yaliphonsa olwandle, yathi: “Lena yindlela iBhabhiloni, idolobha elikhulu eliyophonswa ngayo phansi ngokushesha futhi ngeke liphinde litholakale. + 22  Umsindo wabahlabeleli abashaya ihabhu, owabaculi, owabashaya imitshingo nowabashayi becilongo ngeke uphinde uzwakale kuwe. Akukho ngcweti eyenza noma yimuphi umsebenzi eyophinde itholakale kuwe, futhi akukho msindo wetshe lokugaya oyophinde uzwakale kuwe. 23  Akukho kukhanya kwesibani okuyophinde kukhanye kuwe, futhi akukho zwi lomkhwenyana nelikamakoti eliyophinde lizwakale kuwe; ngoba abahwebi bakho babengamadoda omhlaba asezikhundleni eziphezulu, nezizwe zonke zadukiswa ukusebenzelana kwakho nemimoya. + 24  Yebo, kwatholakala kulo igazi labaprofethi nelabangcwele + nelabo bonke abaye babulawa emhlabeni.” +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “umoya ophefumulwayo; inkulumo ephefumulelwe.”
Noma, “lentukuthelo.”
NgesiGreki, por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “nabathengisi abahambahambayo.”
Noma, “zobugebengu.”