IsAmbulo Esiya KuJohane 16:1-21

  • Izitsha eziyisikhombisa zentukuthelo kaNkulunkulu (1-21)

    • Zathululelwa emhlabeni (2), olwandle (3), emifuleni nasemithonjeni (4-7), elangeni (8, 9), esihlalweni sobukhosi sesilo sasendle (10, 11), e-⁠Ewufrathe (12-16), nasemoyeni (17-21)

    • Impi kaNkulunkulu e-⁠Armagedoni (14, 16)

16  Ngezwa izwi elikhulu livela endlini engcwele + lithi ezingelosini eziyisikhombisa: “Hambani niyothululela izitsha eziyisikhombisa zentukuthelo kaNkulunkulu emhlabeni.” +  Eyokuqala yahamba yathululela isitsha sayo emhlabeni. + Isilonda esibuhlungu nesibulalayo + sahlupha abantu ababenophawu lwesilo sasendle + nababekhulekela isithombe saso. +  Eyesibili yathululela isitsha sayo olwandle. + Lwaba yigazi + elinjengelomuntu ofile, zonke izidalwa eziphilayo zafa, yebo, izinto ezisolwandle. +  Eyesithathu yathululela isitsha sayo emifuleni nasemithonjeni* yamanzi. + Yaba yigazi. +  Ngezwa ingelosi ephezu kwamanzi ithi: “Wena, okhona nowawukhona, + othembekile, + ulungile, ngoba ukhiphe lezi zahlulelo, +  ngenxa yokuthi bachitha igazi labangcwele nelabaprofethi, + ubanike igazi ukuba baliphuze; + kubafanele.” +  Ngezwa i-altare lithi: “Yebo, Jehova* Nkulunkulu, Mninimandla Onke, + ziyiqiniso futhi zilungile izahlulelo zakho.” *+  Eyesine yathululela isitsha sayo elangeni, + ilanga lanikwa ukuba lihangule abantu ngomlilo.  Abantu bahangulwa ukushisa okukhulu, kodwa bahlambalaza igama likaNkulunkulu, onegunya phezu kwalezi zinhlupho, futhi abazange baphenduke bamkhazimulise. 10  Eyesihlanu yathululela isitsha sayo esihlalweni sobukhosi sesilo sasendle. Umbuso waso waba mnyama, + baqala ukuziluma ulimi ngenxa yobuhlungu babo, 11  kodwa bahlambalaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yezinhlungu nangenxa yezilonda zabo, futhi abazange baphenduke emisebenzini yabo. 12  Eyesithupha yathululela isitsha sayo emfuleni omkhulu i-Ewufrathe, + amanzi awo asha + ukuze kulungiswe indlela yamakhosi + avela empumalanga. 13  Ngabona namazwi amathathu aphefumulelwe angcolile* ayebukeka njengamaxoxo, ephuma emlonyeni kadrako + nasemlonyeni wesilo sasendle nasemlonyeni womprofethi wamanga. 14  Empeleni, lawa ngamazwi aphefumulelwe amademoni futhi enza izibonakaliso, + aphuma aqonde emakhosini omhlaba wonke owakhiwe, ukuze awabuthele ndawonye empini + yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla Onke. + 15  “Bheka! Ngiyeza njengesela. + Uyajabula ohlala ephapheme + egqoke nezingubo zakhe zangaphandle, ukuze angahambi nqunu nabantu babone ihlazo lakhe.” + 16  Awabuthela ndawonye endaweni ngesiHebheru ebizwa ngokuthi i-Armagedoni. *+ 17  Eyesikhombisa yathululela isitsha sayo emoyeni. Kwabe sekuphuma izwi elikhulu endlini engcwele + livela esihlalweni sobukhosi, lithi: “Sekwenzekile!” 18  Kwaba khona imibani namazwi nokuduma kwezulu, kwaba khona nokuzamazama okukhulu komhlaba okwakuhlanganisa indawo enkulu, okwakungakaze kube khona okunjengakho kusukela abantu baba khona emhlabeni. + 19  Idolobha elikhulu + laqhekeka laba izingxenye ezintathu, namadolobha abezizwe awa; noNkulunkulu walikhumbula iBhabhiloni Elikhulu, + ukuze alinike indebe yewayini yolaka lwakhe oluvuthayo. + 20  Zonke iziqhingi zabaleka, nezintaba azitholakalanga. + 21  Kwehla isichotho esikhulu sivela ezulwini sehlela phezu kwabantu, + itshe laso ngalinye linesisindo esicishe sibe ngangethalenta,* abantu bahlambalaza uNkulunkulu ngenxa yenhlupho yesichotho, + ngoba inhlupho yaso yayinkulu ngokungajwayelekile.

Imibhalo yaphansi

Noma, “naseziphethwini.”
Noma, “izinqumo zakho zokwahlulela.”
NgesiGreki, “nemimoya engcolile.”
NgesiGreki, Har Ma·ge·donʹ, leli gama livela egameni lesiHebheru elisho “iNtaba YaseMegido.”
Ithalenta lamaGreki lalingu-20,4 kg. Bheka iSithasiselo B14.