IsAmbulo Esiya KuJohane 5:1-14

  • Umqulu onezimpawu eziyisikhombisa (1-5)

  • IWundlu lithatha umqulu (6-8)

  • IWundlu liyakufanelekela ukuvula izimpawu (9-14)

5  Esandleni sokudla saLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi + ngabona umqulu ubhalwe ngaphakathi nangaphandle,* uvalwe waqiniswa ngezimpawu eziyisikhombisa.  Ngabona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu, ithi: “Ngubani okufanelekelayo ukuvula umqulu aqaqe izimpawu zawo?”  Kodwa kwakungekho noyedwa ezulwini noma emhlabeni noma ngaphansi komhlaba owayekwazi ukuwuvula umqulu noma ukuwufunda.  Ngakhala kakhulu ngoba engekho owatholakala ekufanelekela ukuwuvula lo mqulu noma ukuwufunda.  Kodwa omunye wabadala wathi kimi: “Yeka ukukhala. Bheka! IBhubesi* lesizwe sakwaJuda, + impande + kaDavide, + linqobile + ukuze liwuvule umqulu nezimpawu zawo eziyisikhombisa.”  Ngabona kumi iwundlu + eceleni* kwesihlalo sobukhosi naphakathi kwezidalwa eziphilayo ezine kanye nabadala, + kunjengokungathi lihlatshiwe, + linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa—amehlo asho imimoya eyisikhombisa kaNkulunkulu + ethunyelwe emhlabeni wonke.  Ngaso leso sikhathi lasondela lawuthatha esandleni sokudla saLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi. +  Lapho lithatha lo mqulu, izidalwa ezine eziphilayo nabadala abangu-24 + bawa phansi phambi kweWundlu, yilowo nalowo enehabhu nezitsha zegolide ezazigcwele impepho. (Impepho isho imithandazo yabangcwele.) +  Bahlabelela ingoma entsha, + bethi: “Uyakufanelekela ukuthatha umqulu uvule izimpawu zawo, ngoba wahlatshwa futhi ngegazi lakho wathengela uNkulunkulu abantu + kuzo zonke izinhlanga nezilimi nabantu nezizwe, + 10  wabenza baba ngumbuso + nabapristi kuNkulunkulu wethu, + futhi bayobusa njengamakhosi + phezu komhlaba.” 11  Ngabona, futhi ngezwa izwi lezingelosi eziningi ezizungeze isihlalo sobukhosi nezidalwa eziphilayo nabadala, isibalo sazo sasingamashumi ezinkulungwane aphindwe ngamashumi ezinkulungwane nezinkulungwane zezinkulungwane, + 12  zazithi ngezwi elikhulu: “IWundlu elahlatshwa + liyakufanelekela ukwamukela igunya nengcebo nokuhlakanipha namandla nodumo nenkazimulo nesibusiso.” + 13  Zonke izidalwa ezisezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba + nezisolwandle, yebo, zonke izinto ezikukho, ngazizwa zithi: “KuLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi + nakulo iWundlu + makube isibusiso nodumo + nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade.” + 14  Izidalwa ezine eziphilayo zazithi: “Amen!” abadala bawa phansi bakhuleka.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ubhalwe nhlangothi zombili.”
Noma, “INgonyama.”
Noma, “phakathi.”