IsAmbulo Esiya KuJohane 11:1-19

 • Ofakazi ababili (1-13)

  • Baprofetha izinsuku ezingu-1 260 begqoke indwangu yesaka (3)

  • Babulawa bashiywa bedindilizile (7-10)

  • Bavuswa ngemva kwezinsuku ezintathu nengxenye (11, 12)

 • Umaye wesibili udlulile, kuza owesithathu (14)

 • Icilongo lesikhombisa (15-19)

  • UMbuso weNkosi yethu nokaKristu (15)

  • Labo abacekela phansi umhlaba bazobhujiswa (18)

11  Nganikwa umhlanga onjengenduku *+ kwathiwa: “Sukuma ukale indlu engcwele yethempeli likaNkulunkulu ne-altare nabakhulekela kuyo.  Kodwa igceke elingaphandle kwendlu engcwele yethempeli, lona liyeke ungalikali, ngoba linikwe izizwe futhi idolobha elingcwele + ziyolinyathela ngezinyawo izinyanga ezingu-42. +  Ngizobangela ofakazi bami ababili ukuba baprofethe begqoke indwangu yesaka, izinsuku ezingu-1 260.”  Laba bafanekiselwa yizihlahla zeminqumo ezimbili + nayizinti zezibani ezimbili + futhi bami phambi kweNkosi yomhlaba. +  Uma kukhona ofuna ukubalimaza, kuphuma umlilo emilonyeni yabo ushise izitha zabo. Uma noma ubani engase afune ukubalimaza, kumelwe abulawe ngaleyo ndlela.  Laba banegunya lokuvala isibhakabhaka *+ ukuze imvula ingani + phakathi nezinsuku zokuprofetha kwabo, futhi banegunya phezu kwamanzi lokuwaphendula abe yigazi + nelokushaya umhlaba ngazo zonke izinhlobo zezinhlupho kaningi ngangokuthanda kwabo.  Lapho sebeqedile ukufakaza, isilo sasendle esiphuma kwalasha siyolwa nabo sibanqobe futhi sibabulale. +  Izidumbu zabo ziyoba semgwaqweni omkhulu wedolobha elikhulu, lelo ngomqondo ongokomfanekiso elibizwa ngokuthi iSodoma neGibhithe, lapho neNkosi yabo eyabulawelwa khona esigxotsheni.  Abanye kubantu nezinhlanga nezilimi nezizwe bayozibuka izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye, + bangavumi ukuba izidumbu zabo zingcwatshwe. 10  Abahlala emhlabeni bayojabula ngabo bahalalise, bayothumelelana izipho, ngoba laba baprofethi ababili babahlupha labo abahlala emhlabeni. 11  Ngemva kwalezo zinsuku ezintathu nengxenye, umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo, + bama ngezinyawo, labo ababebabona behlelwa ukwesaba okukhulu. 12  Bezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi kubo: “Khuphukelani lapha.” Bakhuphukela ezulwini ngefu, nezitha zabo zababona.* 13  Ngalelo hora kwaba nokuzamazama komhlaba okukhulu, ingxenye eyodwa kweziyishumi yedolobha yawa; abantu abangu-7 000 babulawa ukuzamazama komhlaba, bonke abanye bethuka bakhazimulisa uNkulunkulu wezulu. 14  Umaye wesibili + udlulile. Umaye wesithathu uyeza masinyane. 15  Ingelosi yesikhombisa yashaya icilongo layo. + Kwaba khona amazwi amakhulu ezulwini, athi: “Umbuso wezwe usunguMbuso weNkosi yethu + nokaKristu, *+ iyobusa* njengenkosi kuze kube phakade naphakade.” + 16  Abadala abangu-24 + ababehlezi phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zabo zobukhosi bawa ngobuso bakhulekela uNkulunkulu, 17  bathi: “Siyakubonga, Jehova* Nkulunkulu, Mninimandla Onke, okhona + nowayekhona, ngoba uthathe amandla akho amakhulu waqala ukubusa njengenkosi. + 18  Kodwa izizwe zaba nolaka, nolaka lwakho lwafika nesikhathi esimisiwe sokwahlulela abafile nokuzinika umvuzo + wazo izinceku zakho ezingabaprofethi, + nabangcwele nalabo abesaba igama lakho, abancane nabakhulu, nokubhubhisa labo abacekela phansi* umhlaba.” + 19  Indlu engcwele yethempeli likaNkulunkulu elisezulwini yavulwa, kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe usendlini yakhe engcwele yethempeli. + Kwaba khona imibani namazwi nokuduma kwezulu nokuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “onjengenduku yokukala.”
Noma, “izulu.”
Noma, “zazibukele.”
Noma, “nokaKristu wayo.”
Cishe kushiwo uNkulunkulu.
Noma, “nokuchitha labo abachitha.”