IsAmbulo Esiya KuJohane 7:1-17

  • Izingelosi ezine zibambe imimoya yembubhiso (1-3)

  • Abangu-144 000 babekwa uphawu (4-8)

  • Isixuku esikhulu sigqoke izingubo ezimhlophe (9-17)

7  Ngemva kwalokhu ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini amane omhlaba, zibambe imimoya emine yomhlaba zayiqinisa, ukuze kungabikho moya ovunguzayo emhlabeni noma olwandle noma kunoma yisiphi isihlahla.  Ngabona enye ingelosi inyuka ivela empumalanga, inophawu lukaNkulunkulu ophilayo; yamemeza ngezwi elikhulu izingelosi ezine ezazinikwe ukuba zilimaze umhlaba nolwandle,  yathi: “Ningawulimazi umhlaba noma ulwandle noma izihlahla, kuze kube yilapho sesizibeke uphawu + izinceku zikaNkulunkulu wethu eziphongweni zazo.” +  Ngezwa isibalo salabo ababekwa uphawu, bangu-144 000 + ababekwa uphawu kuzo zonke izizwe zabantwana bakwa-Israyeli: +  Esizweni sakwaJuda bangu-12 000 ababekwa uphawu;esizweni sakwaRubeni bangu-12 000;esizweni sakwaGadi bangu-12 000;  esizweni sakwa-Asheri bangu-12 000;esizweni sakwaNafetali bangu-12 000;esizweni sakwaManase + bangu-12 000;  esizweni sakwaSimeyoni bangu-12 000;esizweni sakwaLevi bangu-12 000;esizweni sakwa-Isakare bangu-12 000;  esizweni sakwaZebhuloni bangu-12 000;esizweni sakwaJosefa bangu-12 000;esizweni sakwaBhenjamini bangu-12 000 ababekwa uphawu.  Ngemva kwalokhu, ngabona isixuku esikhulu, okungekho muntu owakwazi ukusibala, siphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi, + simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sigqoke izingubo ezimhlophe; + kukhona amagatsha esundu ezandleni zaso. + 10  Siqhubeka simemeza ngezwi elikhulu, sithi: “Insindiso yethu ivela kuNkulunkulu wethu, ohlezi esihlalweni sobukhosi, + nakulo iWundlu.” + 11  Zonke izingelosi zazimi zizungeze isihlalo sobukhosi nabadala + nezidalwa ezine eziphilayo, futhi zawa ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhulekela uNkulunkulu, 12  zithi: “Amen! Ukudunyiswa nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga nodumo namandla makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. + Amen.” 13  Ebona lokhu omunye kubadala wathi kimi: “Laba abagqoke izingubo ezimhlophe, + bangobani futhi bavelaphi?” 14  Ngaso leso sikhathi ngathi kuye: “Nkosi yami, nguwe owaziyo.” Wathi kimi: “Laba yilabo abaphuma osizini olukhulu, + abaye bawasha izingubo zabo zaba mhlophe egazini leWundlu. + 15  Yingakho bephambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, banikela inkonzo engcwele kuye imini nobusuku ethempelini lakhe; Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi + uyokwendlala itende lakhe phezu kwabo. + 16  Ngeke besalamba noma besoma, ilanga nanoma yikuphi ukushisa okuhangulayo ngeke kusabashisa, + 17  ngoba iWundlu, + eliseceleni* kwesihlalo sobukhosi, liyobelusa, + futhi liyobaqondisa emithonjeni* yamanzi okuphila. + UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “eliphakathi.”
Noma, “eziphethwini.”