An Siyahan nga Libro han mga Hadi 8:1-66

  • An Arka gindara ngadto ha templo (1-13)

  • Solomon nagyakan ha katawohan (14-21)

  • Pag-ampo ni Solomon han igindedikar an templo (22-53)

  • Solomon nagbendisyon ha katawohan (54-61)

  • Halad ngan piyesta ha pagdedikar (62-66)

8  Hito nga panahon gintirok ni Solomon+ an mga tigurang ha Israel, an ngatanan nga ulo han mga tribo, an mga lider han mga panimalay* ha Israel.+ Kinadto hira kan Hadi Solomon ha Jerusalem basi dad-on an arka han kasabotan ni Jehova tikang ha Syudad ni David,+ nga amo an Zion.+  An ngatanan nga lalaki ha Israel nagtirok ha atubangan ni Hadi Solomon durante han piyesta* ha bulan han Ethanim,* nga amo an ikapito ka bulan.+  Salit inabot an ngatanan nga tigurang han Israel, ngan gin-alsa han mga saserdote an Arka.+  Ira gindara an Arka ni Jehova, an tolda nga katirokan,+ ngan an ngatanan nga baraan nga garamiton nga nakada ha tolda. An mga saserdote ngan an mga Levita an nagdara hito.  Hi Hadi Solomon ngan an bug-os nga komunidad han Israel nga iginpatawag basi makigkatirok ha iya, nakadto ha atubangan han Arka. Damu hinduro nga karnero ngan baka an iginhalad+ nga diri na ito maihap o diri mahibaroan an kadamu.  Katapos, gindara han mga saserdote an arka han kasabotan ni Jehova ngadto ha burutangan hito,+ didto ha gisusuluri nga kwarto han balay, an Pinakabaraan, ha ilarom han mga pako han mga kerubin.+  An mga pako han mga kerubin nakabuklad ha bawbaw han ginbutangan han Arka, basi masalipdan han mga kerubin an Arka ngan an mga bayawan hito.+  Hilaba hinduro an mga bayawan+ nga an mga kataposan hito nakikita tikang ha Baraan ha atubangan han gisusuluri nga kwarto, pero diri ito nakikita tikang ha gawas. Ngan aadto ito didto tubtob yana nga adlaw.  Waray iba nga sulod an Arka, an duha la nga papan nga bato+ nga iginbutang didto ni Moises+ ha Horeb, han naghimo hi Jehova hin kasabotan+ ha katawohan han Israel samtang nagawas hira ha tuna han Ehipto.+ 10  Han ginawas an mga saserdote tikang ha baraan nga lugar, an balay ni Jehova+ napuno hin dampog.+ 11  An mga saserdote waray makatindog basi magserbi tungod han dampog, kay an himaya ni Jehova nakapuno ha balay ni Jehova.+ 12  Hito nga panahon hi Solomon nagsiring: “Hi Jehova nagsiring nga maukoy hiya ha duro nga kadulom.+ 13  Nagmalampuson ako ha pagtukod hin harangdon nga balay para ha imo, usa nga permanente nga lugar nga imo uukyan ha kadayonan.”+ 14  Katapos, an hadi inatubang ngan ginbendisyonan an bug-os nga kongregasyon han Israel samtang natindog an bug-os nga kongregasyon han Israel.+ 15  Hiya nagsiring: “Hinaot dayawon hi Jehova, an Dios han Israel, hiya nga pinaagi han iya baba nagsaad ha akon tatay nga hi David, ngan pinaagi han iya kamot naghatag hin katumanan, nga nasiring, 16  ‘Tikang ha adlaw nga akon igin-gawas ha Ehipto an Israel nga akon katawohan, waray ako magpili hin syudad tikang ha ngatanan nga tribo han Israel nga tutukoran hin balay basi didto magpabilin an akon ngaran,+ pero ginpili ko hi David nga magmando han Israel nga akon katawohan.’ 17  Ngan hingyap han kasingkasing han akon tatay nga hi David nga magtukod hin balay para ha ngaran ni Jehova, an Dios han Israel.+ 18  Pero hi Jehova nagsiring ha akon tatay nga hi David, ‘Hingyap han imo kasingkasing nga magtukod hin balay para ha akon ngaran, ngan maopay an imo ginbuhat ha paghingyap hini ha imo kasingkasing. 19  Pero diri ikaw an magtutukod han balay, kondi an imo kalugaringon nga anak nga lalaki nga ig-aanak ha imo,* amo an magtutukod han balay para ha akon ngaran.’+ 20  Gintuman ni Jehova an iya iginsaad, kay ako an sinaliwan ha akon tatay nga hi David ngan ako an nalingkod ha trono han Israel, sugad han iginsaad ni Jehova. Nagtukod liwat ako han balay para ha ngaran ni Jehova nga Dios han Israel+ 21  ngan naghimo ako didto hin burutangan para han Arka nga ginsudlan han kasabotan+ nga ginhimo ni Jehova ha aton mga kaapoy-apoyan han iya hira igin-gagawas ha tuna han Ehipto.” 22  Katapos, hi Solomon tinindog ha atubangan han halaran ni Jehova ha prente han bug-os nga kongregasyon han Israel, ngan iya igin-unat an iya mga kamot ngadto ha langit ha pag-ampo+ 23  ngan hiya nagsiring: “O Jehova nga Dios han Israel, waray Dios nga pariho ha imo+ ha langit ha igbaw o ha tuna ha ubos, nga nagtutuman han kasabotan ngan nagpapakita hin maunungon nga gugma+ ha imo mga surugoon nga naglalakat ha imo atubangan ha ira bug-os nga kasingkasing.+ 24  Imo gintuman an imo iginsaad ha imo surugoon nga hi David nga akon tatay. Nagsaad ka pinaagi han imo baba, ngan yana nga adlaw imo ito gintuman pinaagi han imo kamot.+ 25  Ngan yana, O Jehova nga Dios han Israel, tumana an imo iginsaad ha imo surugoon nga hi David nga akon tatay han nagsiring ka: ‘Diri gud mawawad-an hin tawo tikang ha imo katulinan ha akon atubangan nga malingkod ha trono han Israel, kon an imo mga anak maghatag la hin atensyon ha ira dalan pinaagi ha paglakat ha akon atubangan, sugad han imo paglakat ha akon atubangan.’+ 26  Ngan yana, alayon, O Dios han Israel, mapamatud-an unta nga masasarigan an imo iginsaad ha imo surugoon nga hi David nga akon tatay. 27  “Pero maukoy gud ba an Dios ha tuna?+ Kitaa! An kalangitan, oo, an langit han mga langit diri igo an kadaku basi magin imo urukyan;+ kon sugad, labi na ini nga balay nga akon gintukod!+ 28  Yana paghatag hin atensyon ha pag-ampo han imo surugoon ngan ha iya paghangyo hin kalooy, O Jehova nga akon Dios, ngan pamatii an pangaraba para hin bulig ngan an pag-ampo han imo surugoon nga iya igin-aampo ha imo atubangan yana nga adlaw. 29  Hinaot an imo mga mata magbantay hini nga balay ha gab-i ngan adlaw, ngada ha lugar diin nagsiring ka, ‘Mahingangada dida an akon ngaran,’+ basi pamatian an pag-ampo nga igin-aampo han imo surugoon ngada hini nga lugar.+ 30  Ngan pamatii an paghangyo hin kalooy han imo surugoon ngan an paghangyo han Israel nga imo katawohan nga ira igin-aampo ngada hini nga lugar, ngan hinaot mabatian mo tikang ha imo urukyan ha langit;+ oo, hinaot imo pamatian ngan pasayloon.+ 31  “Kon an usa ka tawo makasala ha iya igkasi-tawo ngan pahimoon hiya hin panumpa* ngan magkaada hin baratunon ha iya panumpa,* ngan samtang ilarom pa hiya ha panumpa* dumaop hiya ha atubangan han imo halaran hini nga balay,+ 32  kon amo, imo unta pamatian tikang ha langit ngan gumios ka ngan hukman an imo mga surugoon pinaagi ha pagpahayag nga salaan* an tawo nga maraot ngan sirotan hiya sumala ha iya ginbuhat, ngan pinaagi ha pagpahayag nga waray sala* an tawo nga matadong ngan balosan hiya uyon ha iya pagkamatadong.+ 33  “Kon an Israel nga imo katawohan mapirde hin kaaway tungod kay padayon hira nga nakakasala ha imo,+ ngan bumalik hira ha imo ngan himayaon an imo ngaran+ ngan mag-ampo ngan makimalooy ha imo para hin pag-uyon dinhi hini nga balay,+ 34  kon amo, imo unta pamatian tikang ha langit ngan pasayloon an sala han Israel nga imo katawohan ngan igbalik hira ngadto ha tuna nga imo iginhatag ha ira mga kaapoy-apoyan.+ 35  “Kon magsara an langit ngan diri umuran+ tungod kay padayon hira nga nakakasala ha imo,+ ngan mag-ampo hira ngada hini nga lugar ngan himayaon an imo ngaran ngan umundang* hira pagbuhat hin sala kay imo hira ginpaubos,*+ 36  kon amo, imo unta pamatian tikang ha langit ngan pasayloon an sala han imo mga surugoon, han Israel nga imo katawohan, kay imo hira tututdoan+ mahitungod han maopay nga dalan nga sadang nira paglaktan; ngan magpapauran ka ha imo tuna+ nga imo iginhatag ha imo katawohan sugad nga panurundon. 37  “Kon magkaada hin gutom ha tuna,+ o hin peste, hin mapaso nga hangin, sakit ha mga tanom,+ hin nagpapanon nga mga duron, o malamon nga mga duron;* o kon palibotan hira han ira kaaway ha bisan hain han mga syudad ha tuna* o kon magkaada hin bisan ano nga iba pa nga peste o sakit,+ 38  anoman nga pag-ampo, anoman nga paghangyo hin kalooy+ nga bangin himoon han bisan hin-o nga tawo o han bug-os nga Israel nga imo katawohan (kay maaram an kada tagsa han pag-antos han iya kalugaringon nga kasingkasing)+ kon ira ig-unat an ira mga kamot nganhi hini nga balay, 39  kon amo, hinaot imo pamatian tikang ha langit, nga imo urukyan,+ ngan hinaot imo pasayloon+ ngan gumios ka; ngan balosan an kada tagsa uyon ha ngatanan niya nga buhat,+ kay maaram ka han iya kasingkasing (ikaw gud la an tinuod nga maaram han tagsa nga kasingkasing han tawo),+ 40  basi magkaada hira hin kahadlok ha imo ha ngatanan nga adlaw nga nabubuhi hira ha tuna nga imo iginhatag ha amon mga kaapoy-apoyan. 41  “Mahitungod liwat ha dayo nga diri bahin han Israel nga imo katawohan ngan makanhi tikang ha hirayo nga tuna tungod han imo ngaran*+ 42  (kay makakabati hira mahitungod han imo harangdon nga ngaran+ ngan han imo gamhanan nga kamot ngan han imo nakaunat nga butkon), ngan kumanhi hiya ngan mag-ampo ngada hini nga balay, 43  kon amo, hinaot imo pamatian tikang ha langit, nga imo urukyan,+ ngan buhaton an ngatanan nga ginhahangyo ha imo han dayo, basi an ngatanan nga mga katawohan ha tuna mahibaro han imo ngaran ngan magkaada hin kahadlok ha imo,+ sugad han Israel nga imo katawohan, ngan hinaot mahibaro hira nga an imo ngaran gintatawag dinhi hini nga balay nga akon gintukod. 44  “Kon an imo katawohan makiggirra ha ira kaaway ha dalan nga imo paaagian ha ira,+ ngan mag-ampo hira+ kan Jehova tipakadto ha direksyon han syudad nga imo ginpili+ ngan tipakadto ha balay nga akon gintukod para ha imo ngaran,+ 45  kon amo, pamatii tikang ha langit an ira pag-ampo ngan an ira paghangyo hin kalooy ngan pagpadapat hin paghukom para ha ira. 46  “Kon makasala hira ha imo (kay waray tawo nga diri nakakasala),+ ngan mapungot ka ha ira ngan itubyan mo hira ha kaaway, ngan an mga nakapirde ha ira dad-on hira nga bihag ngadto ha tuna han kaaway, hirayo man o hirani;+ 47  ngan makapamurubuot hira didto ha tuna diin gindara hira nga bihag,+ ngan bumalik hira ha imo+ ngan maghangyo ha imo para hin kalooy ha tuna han mga nagbihag ha ira,+ nga nasiring, ‘Nakasala kami ngan nagbuhat hin sayop; nagbuhat kami hin maraot,’+ 48  ngan bumalik hira ha imo ha ira bug-os nga kasingkasing+ ngan ha ira bug-os nga kalag* didto ha tuna han ira mga kaaway nga nagdara ha ira sugad nga bihag, ngan mag-ampo hira ha imo tipakadto ha direksyon han ira tuna nga imo iginhatag ha ira mga kaapoy-apoyan ngan ha syudad nga imo ginpili ngan ha balay nga akon gintukod para ha imo ngaran,+ 49  kon amo, pamatii tikang ha langit nga imo urukyan,+ an ira pag-ampo ngan an ira paghangyo hin kalooy, ngan pagpadapat hin paghukom para ha ira 50  ngan pasayloa an imo katawohan nga nakasala ha imo, pasayloa an ngatanan nga pagtalapas nga ira nabuhat ha imo. Pahihinaboon mo nga malooy ha ira an mga nagbihag ha ira, ngan malolooy hira ha ira+ 51  (kay imo hira katawohan ngan imo panurundon,+ nga imo igin-gawas ha Ehipto,+ tikang ha sulod han hudno nga turunawan hin puthaw).+ 52  Mapukrat unta an imo mga mata ha paghangyo hin kalooy han imo surugoon+ ngan ha paghangyo hin kalooy han Israel nga imo katawohan pinaagi ha pagpamati ha kada panahon nga natawag hira ha imo.*+ 53  Kay imo hira iginlain sugad nga imo panurundon tikang ha ngatanan nga mga katawohan ha tuna,+ sugad han imo iginpahayag pinaagi kan Moises nga imo surugoon han imo igin-gagawas an amon mga kaapoy-apoyan tikang ha Ehipto, O Jehova nga Soberano nga Ginoo.” 54  Ngan katapos gud ni Solomon igpahayag kan Jehova ini nga bug-os nga pag-ampo ngan paghangyo hin kalooy, binuhát hiya tikang ha atubangan han halaran ni Jehova, diin hiya linuhod nga an iya mga kamot igin-unat ngadto ha langit.+ 55  Katapos, tinindog hiya ngan ginbendisyonan an bug-os nga kongregasyon han Israel ha daku nga tingog nga nasiring: 56  “Hinaot dayawon hi Jehova, nga naghatag hin lugar nga pahuwayan han Israel nga iya katawohan, sugad han iya iginsaad.+ Waray napakyas bisan usa nga pulong ha ngatanan han iya maopay nga saad nga iya ginhimo pinaagi kan Moises nga iya surugoon.+ 57  Hinaot hi Jehova nga aton Dios umupod ha aton sugad han iya pag-upod ha aton mga kaapoy-apoyan.+ Hinaot diri kita niya bayaan ngan diri liwat kita pabay-an.+ 58  Hinaot iya pagiuson an aton kasingkasing ngadto ha iya,+ nga maglakat ha ngatanan niya nga dalan ngan sugton an iya mga sugo, an iya mga regulasyon, ngan an iya mga paghukom, nga iya iginsugo nga sundon han aton mga kaapoy-apoyan. 59  Ngan hinaot ini nga akon mga pulong ha akon pakimalooy kan Jehova para hin pag-uyon mahinumdoman ni Jehova nga aton Dios ha adlaw ngan gab-i, basi magpadapat hiya hin paghukom para ha iya surugoon ngan para ha Israel nga iya katawohan, sugad han ginkikinahanglan ha kada adlaw, 60  basi an ngatanan nga mga katawohan ha tuna mahibaro nga hi Jehova an tinuod nga Dios.+ Waray na gud iba!+ 61  Salit an iyo kasingkasing magin bug-os*+ unta ngadto kan Jehova nga aton Dios pinaagi ha pagsunod han iya mga regulasyon ngan pinaagi ha pagsugot han iya mga sugo sugad han yana nga adlaw.” 62  Yana an hadi ngan an bug-os nga Israel nga kaupod niya naghalad hin damu nga halad ha atubangan ni Jehova.+ 63  Iginhalad ni Solomon kan Jehova an mga halad nga ginsasarosaroan:+ Naghalad hiya hin 22,000 nga baka ngan 120,000 nga karnero. Salit gin-inagurasyonan han hadi ngan han ngatanan nga Israelita an balay ni Jehova.+ 64  Hito nga adlaw kinahanglan baraanon han hadi an butnga han bungsaran nga aada ha prente han balay ni Jehova, kay dida hiya maghahalad han mga halad nga sinunog, han mga halad nga tikang ha lugas,* ngan han mga tambok han mga halad nga ginsasarosaroan, kay an halaran nga tumbaga*+ nga aada ha atubangan ni Jehova gutiay hinduro para han mga halad nga sinunog, han mga halad nga tikang ha lugas, ngan han mga tambok+ han mga halad nga ginsasarosaroan. 65  Hito nga panahon ginsaurog ni Solomon an piyesta+ kaupod an bug-os nga Israel, usa nga daku nga kongregasyon tikang ha Lebo-hamat* tubtob ha Walog* han Ehipto,+ ha atubangan ni Jehova nga aton Dios ha sulod hin 7 ka adlaw ngan katapos, 7 pa ka adlaw, 14 ka adlaw ngatanan. 66  Han sunod* nga adlaw, iya ginpalarga an katawohan, ngan ira ginbendisyonan an hadi ngan inuli hira ha ira mga balay nga nagrarayhak ngan malipayon an kasingkasing tungod han ngatanan nga kaopayan+ nga iginpakita ni Jehova kan David nga iya surugoon ngan ha Israel nga iya katawohan.

Mga footnote

Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Karuyag sidngon, an Piyesta han mga Payag.
Kitaa an Ap. B15.
Lit., “an imo anak nga lalaki, hiya nga magawas ha imo mga pig-i.”
O “ngan magyakan ha iya hin panhimaraot an iya igkasi-tawo.” Karuyag sidngon, usa nga panumpa nga may upod nga panhimaraot sugad nga sirot kon buwa an iginpanumpa o kon gintalapas ito.
Lit., “panhimaraot.”
Lit., “panhimaraot.”
Lit., “maraot.”
Lit., “matadong.”
Ha iba nga lugar, “tumuko.”
O “ginpaantos.”
O “mga apan.”
Lit., “ha tuna han iya mga ganghaan.”
O “reputasyon.”
Kitaa an Glossary.
O “pagpamati ha ira anoman an ira aroon ha imo.”
O “bug-os nga debotado.”
Kitaa an Glossary.
Ha Ingles, copper.
O “ha aragian tipasulod ha Hamat.”
Kitaa an Glossary.
Lit., “ikawalo,” karuyag sidngon, an adlaw katapos han ikaduha nga pito ka adlaw.