Genesis 50:1-26

50  Nang magkagayon ay sumubsob si Jose sa mukha ng kaniyang ama+ at tumangis sa kaniya at hinalikan siya.+  Pagkatapos ay nag-utos si Jose sa kaniyang mga lingkod, na mga manggagamot, na embalsamuhin+ ang kaniyang ama. Kaya inembalsamo ng mga manggagamot si Israel,  at gumugol sila ng buong apatnapung araw para sa kaniya, sapagkat ganito karaming araw ang kaugalian nilang gugulin sa pag-eembalsamo, at ang mga Ehipsiyo ay patuloy pang nanangis para sa kaniya nang pitumpung araw.+  Nang dakong huli ay natapos ang mga araw ng pagtangis para sa kaniya, at si Jose ay nagsalita sa sambahayan ni Paraon, na sinasabi: “Kung ako ngayon ay nakasumpong ng lingap sa inyong paningin,+ pakisuyo, magsalita kayo sa pandinig ni Paraon, na sinasabi,  ‘Pinasumpa+ ako ng aking ama, na sinasabi: “Narito! Ako ay mamamatay na.+ Sa aking dakong libingan na dinukal ko para sa akin sa lupain ng Canaan+ ay doon mo ako ililibing.”+ At ngayon, pakisuyo, paahunin mo ako at ililibing ko ang aking ama, pagkatapos ay nakahanda akong bumalik.’ ”  Kaya sinabi ni Paraon: “Umahon ka at ilibing mo ang iyong ama gaya ng ipinasumpa+ niya sa iyo.”  Sa gayon ay umahon si Jose upang ilibing ang kaniyang ama, at umahong kasama niya ang lahat ng lingkod ni Paraon, ang matatandang lalaki+ sa kaniyang sambahayan at ang lahat ng matatandang lalaki sa lupain ng Ehipto,  at ang buong sambahayan ni Jose at ang kaniyang mga kapatid at ang sambahayan ng kaniyang ama.+ Tanging ang kanilang maliliit na anak at ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan ang iniwan nila sa lupain ng Gosen.  Umahon ding kasama niya ang mga karo+ at ang mga mangangabayo, at ang kampo ay naging lubhang malaki. 10  Sa gayon ay dumating sila sa giikan+ ng Atad, na nasa pook ng Jordan,+ at doon sila humagulhol nang lubhang malakas at matindi at ipinagpatuloy niya ang mga ritwal ng pagdadalamhati para sa kaniyang ama nang pitong araw.+ 11  At nakita ng mga tumatahan sa lupain, ng mga Canaanita, ang mga ritwal ng pagdadalamhati sa giikan ng Atad, at sila ay bumulalas: “Ito ay isang matinding pagdadalamhati para sa mga Ehipsiyo!” Iyan ang dahilan kung bakit ang pangalan nito ay tinawag na Abel-mizraim, na nasa pook ng Jordan.+ 12  At ginawa sa kaniya ng kaniyang mga anak ang ayon sa mismong iniutos niya sa kanila.+ 13  Kaya dinala siya ng kaniyang mga anak sa lupain ng Canaan at inilibing siya sa yungib ng parang ng Macpela, ang parang na binili ni Abraham upang ariin ang isang dakong libingan mula kay Epron na Hiteo sa tapat ng Mamre.+ 14  Pagkatapos ay bumalik si Jose sa Ehipto, siya at ang kaniyang mga kapatid at ang lahat niyaong umahong kasama niya upang ilibing ang kaniyang ama, pagkatapos niyang mailibing ang kaniyang ama. 15  Nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang ama ay patay na, sila ay nagsimulang magsabi: “Baka si Jose ay nagkikimkim ng matinding poot laban sa atin+ at tiyak na gaganti siya sa atin dahil sa lahat ng kasamaan na ginawa natin sa kaniya.”+ 16  Kaya sinabi nila kay Jose ang isang utos sa mga salitang ito: “Iniutos ng iyong ama bago siya mamatay, na sinasabi, 17  ‘Ito ang sasabihin ninyo kay Jose: “Nagsusumamo ako sa iyo, pakisuyo, pagpaumanhinan+ mo ang pagsalansang ng iyong mga kapatid at ang kanilang kasalanan dahil gumawa sila ng kasamaan sa iyo.” ’+ At ngayon, pakisuyo, pagpaumanhinan mo ang pagsalansang ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama.”+ At tumangis si Jose nang magsalita sila sa kaniya. 18  Kasunod nito ay dumating din ang kaniyang mga kapatid at sumubsob sa harap niya at nagsabi: “Narito, kami ay gaya ng mga alipin mo!”+ 19  Nang magkagayon ay sinabi ni Jose sa kanila: “Huwag kayong matakot, sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos?+ 20  Kung tungkol sa inyo, nag-isip kayo ng masama laban sa akin. Nasa isip ng Diyos ang ikabubuti sa layuning kumilos gaya ng sa araw na ito upang ingatang buháy ang maraming tao.+ 21  Kaya ngayon ay huwag kayong matakot. Ako mismo ang patuloy na maglalaan ng pagkain sa inyo at sa inyong maliliit na anak.”+ Sa gayon ay inaliw niya sila at nagsalita sa kanila nang nakapagpapatibay-loob. 22  At si Jose ay nagpatuloy na manahanan sa Ehipto, siya at ang sambahayan ng kaniyang ama; at si Jose ay nabuhay nang isang daan at sampung taon. 23  At nakita ni Jose ang mga anak ni Efraim sa ikatlong salinlahi,+ gayundin ang mga anak ni Makir,+ na anak ni Manases. Sila ay ipinanganak sa mga tuhod+ ni Jose. 24  Nang maglaon ay sinabi ni Jose sa kaniyang mga kapatid: “Ako ay mamamatay na; ngunit walang pagsalang ibabaling ng Diyos ang kaniyang pansin sa inyo,+ at tiyak na iaahon niya kayo mula sa lupaing ito hanggang sa lupain na isinumpa niya kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob.”+ 25  Sa gayon ay pinasumpa ni Jose ang mga anak ni Israel, na sinasabi: “Walang pagsalang ibabaling ng Diyos ang kaniyang pansin sa inyo. Kaya iahon ninyo ang aking mga buto mula rito.”+ 26  Pagkatapos ay namatay si Jose sa edad na isang daan at sampung taon; at ipinaembalsamo+ nila siya, at inilagay siya sa isang kabaong sa Ehipto.

Talababa