Genesis 21:1-34

21  At ibinaling ni Jehova ang kaniyang pansin kay Sara gaya ng sinabi niya, at ginawa ngayon ni Jehova kay Sara ang gaya ng sinalita niya.+  At si Sara ay nagdalang-tao+ at pagkatapos ay nanganak ng isang lalaki kay Abraham sa kaniyang katandaan sa takdang panahon na sinalita ng Diyos sa kaniya.+  Sa gayon ay tinawag ni Abraham na Isaac+ ang pangalan ng kaniyang anak na ipinanganak sa kaniya, na siyang ipinanganak ni Sara sa kaniya.  At tinuli ni Abraham si Isaac na kaniyang anak nang walong araw na ang gulang, gaya ng iniutos ng Diyos sa kaniya.+  At si Abraham ay isang daang taóng gulang nang si Isaac na kaniyang anak ay ipanganak sa kaniya.  Pagkatapos ay sinabi ni Sara: “Ang Diyos ay naghanda ng katatawanan sa akin: pagtatawanan ako ng lahat ng makaririnig niyaon.”+  At isinusog niya: “Sino ang magsasabi kay Abraham, ‘Si Sara ay tiyak na magpapasuso ng mga anak,’ gayong ako ay nagsilang ng isang anak na lalaki sa kaniyang katandaan?”  At ang bata ay patuloy na lumaki at inawat sa suso;+ at naghanda nga si Abraham ng isang malaking piging nang araw na awatin sa suso si Isaac.  At laging napapansin ni Sara na nanunukso+ ang anak ni Hagar na Ehipsiyo,+ na ipinanganak nito kay Abraham. 10  Kaya siya ay nagsimulang magsabi kay Abraham: “Palayasin mo ang aliping babaing ito at ang kaniyang anak, sapagkat ang anak ng aliping babaing ito ay hindi magiging tagapagmanang kasama ng aking anak, kasama ni Isaac!”+ 11  Ngunit ang bagay na ito ay lubhang minasama ni Abraham may kinalaman sa kaniyang anak.+ 12  Nang magkagayon ay sinabi ng Diyos kay Abraham: “Huwag mong masamain ang anumang bagay na laging sinasabi ni Sara sa iyo tungkol sa bata at tungkol sa iyong aliping babae. Pakinggan mo ang kaniyang tinig, sapagkat ang tatawaging iyong binhi ay magiging sa pamamagitan nga ni Isaac.+ 13  At kung tungkol sa anak ng aliping babae,+ gagawin ko rin siyang isang bansa, sapagkat siya ay iyong supling.”+ 14  Kaya si Abraham ay maagang bumangon sa kinaumagahan at kumuha ng tinapay at isang pantubig na sisidlang balat at ibinigay iyon kay Hagar,+ na ipinapatong iyon sa kaniyang balikat, at ang bata,+ at pagkatapos ay pinaalis siya. At siya ay yumaon at gumala-gala sa ilang ng Beer-sheba.+ 15  Nang dakong huli ay naubos ang tubig+ sa sisidlang balat at inihagis+ niya ang bata sa ilalim ng isa sa mga palumpong. 16  Nang magkagayon ay yumaon siya at umupong nag-iisa, sa layong humigit-kumulang sa isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya: “Huwag ko nawang makita kapag namatay ang bata.”+ Kaya siya ay umupo sa malayo at nagsimulang maglakas ng kaniyang tinig at tumangis.+ 17  Sa gayon ay narinig ng Diyos ang tinig ng bata,+ at tinawag ng anghel ng Diyos si Hagar mula sa langit at sinabi sa kaniya:+ “Ano ang nangyari sa iyo, Hagar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata doon sa kinaroroonan niya. 18  Bumangon ka, itindig mo ang bata at tanganan mo siya ng iyong kamay, sapagkat gagawin ko siyang isang dakilang bansa.”+ 19  Nang magkagayon ay idinilat ng Diyos ang kaniyang mga mata kung kaya nakita niya ang isang balon ng tubig;+ at pumaroon siya at pinasimulang punuin ng tubig ang sisidlang balat at pinainom ang bata. 20  At ang Diyos ay patuloy na sumasabata,+ at siya ay patuloy na lumaki at nanahanan sa ilang; at siya ay naging isang mamamana.+ 21  At siya ay nanahanan sa ilang ng Paran,+ at ang kaniyang ina ay kumuha ng asawa para sa kaniya mula sa lupain ng Ehipto. 22  At nangyari nang panahong iyon na si Abimelec kasama si Picol na pinuno ng kaniyang hukbo ay nagsabi kay Abraham: “Ang Diyos ay sumasaiyo sa lahat ng bagay na iyong ginagawa.+ 23  Kaya ngayon ay sumumpa ka sa akin dito sa pamamagitan ng Diyos+ na hindi ka magbubulaan sa akin at sa aking supling at sa aking kaapu-apuhan;+ na, ayon sa matapat na pag-ibig na siyang ipinakitungo ko sa iyo+ ay makikitungo ka sa akin at sa lupain na siyang pinaninirahan mo bilang dayuhan.”+ 24  Kaya sinabi ni Abraham: “Ako ay susumpa.”+ 25  Nang punahin ni Abraham si Abimelec nang may katindihan may kinalaman sa balon ng tubig na inagaw sa dahas ng mga lingkod ni Abimelec,+ 26  sinabi nga ni Abimelec: “Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng bagay na ito, ni sinabi mo man ito sa akin, at hindi ko rin narinig ang tungkol dito kundi ngayon.”+ 27  Sa gayon ay kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka at ibinigay ang mga iyon kay Abimelec,+ at pinagtibay nilang dalawa ang isang tipan.+ 28  Nang ibukod ni Abraham ang pitong babaing kordero mula sa kawan, 29  sinabi ni Abimelec kay Abraham: “Ano ang kahulugan dito ng pitong babaing korderong ito na iyong ibinukod?” 30  Nang magkagayon ay sinabi niya: “Tatanggapin mo ang pitong babaing kordero sa aking kamay, upang ito ay magsilbing patotoo+ para sa akin na hinukay ko ang balong ito.” 31  Iyan ang dahilan kung bakit niya tinawag na Beer-sheba+ ang dakong iyon, sapagkat doon sila kapuwa nanumpa. 32  Kaya pinagtibay nila ang isang tipan+ sa Beer-sheba, pagkatapos ay bumangon si Abimelec kasama si Picol na pinuno ng kaniyang hukbo at sila ay bumalik sa lupain ng mga Filisteo.+ 33  Pagkatapos ay nagtanim siya ng isang puno ng tamarisko sa Beer-sheba at tumawag doon sa pangalan ni Jehova+ na Diyos na namamalagi nang walang takda.+ 34  At pinalawig ni Abraham nang maraming araw ang kaniyang paninirahan bilang dayuhan sa lupain ng mga Filisteo.+

Talababa