Genesis 31:1-55

31  Sa kalaunan ay narinig niya ang mga salita ng mga anak ni Laban, na nagsasabi: “Kinuha ni Jacob ang lahat ng pag-aari ng ating ama; at mula sa pag-aari ng ating ama ay naipon niya ang lahat ng yamang ito.”+  Kapag tumitingin si Jacob sa mukha ni Laban, narito, hindi na iyon sumasakaniya gaya noong una.+  Nang dakong huli ay sinabi ni Jehova kay Jacob: “Bumalik ka sa lupain ng iyong mga ama at sa iyong mga kamag-anak,+ at patuloy akong sasaiyo.”+  Nang magkagayon ay nagsugo si Jacob at tinawag si Raquel at si Lea sa parang sa kaniyang kawan,  at sinabi niya sa kanila: “Nakikita ko ang mukha ng inyong ama, na hindi na siya katulad ng dati sa akin gaya noong una;+ ngunit ang Diyos ng aking ama ay sumasaakin.+  At tiyak na nalalaman ninyo na sa pamamagitan ng aking buong lakas ay pinaglingkuran ko ang inyong ama.+  At dinaya ako ng inyong ama at binago niya ang aking kabayaran nang sampung ulit, ngunit hindi siya pinahintulutan ng Diyos na gawan ako ng masama.+  Kung sa isang dako ay sasabihin niya, ‘Ang mga batik-batik ang magiging iyong kabayaran,’ ang buong kawan nga ay nanganganak ng mga batik-batik; ngunit kung sa kabilang dako naman ay sasabihin niya, ‘Ang mga may guhit ang magiging iyong kabayaran,’ ang buong kawan nga ay nanganganak ng mga may guhit.+  Gayon kinukuha ng Diyos ang kawan ng inyong ama at ibinibigay sa akin.+ 10  At nangyari nang panahong ang kawan ay nangangandi, itiningin ko ang aking mga mata at nakita ko sa isang panaginip+ at narito, ang mga kambing na lalaki na pumapaibabaw sa kawan ay may guhit, batik-batik at may tagpi.+ 11  Pagkatapos ay sinabi ng anghel ng tunay na Diyos sa akin sa panaginip, ‘Jacob!’ na dito ay sinabi ko, ‘Narito ako.’+ 12  At nagpatuloy siya, ‘Itingin mo ang iyong mga mata, pakisuyo, at masdan mo na ang lahat ng kambing na lalaki na pumapaibabaw sa kawan ay may guhit, batik-batik at may tagpi, sapagkat nakita ko ang lahat ng ginagawa ni Laban sa iyo.+ 13  Ako ang tunay na Diyos ng Bethel,+ kung saan pinahiran mo ang isang haligi+ at kung saan nanata ka ng isang panata sa akin.+ Ngayon ay bumangon ka, lumabas ka mula sa lupaing ito at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo.’ ”+ 14  Dahil dito ay sumagot sina Raquel at Lea at nagsabi sa kaniya: “Mayroon pa bang bahagi ng mana para sa amin sa bahay ng aming ama?+ 15  Hindi nga ba itinuturing niya kaming gaya ng mga banyaga yamang ipinagbili niya kami, anupat patuloy siyang kumakain mula nga sa salaping ibinigay para sa amin?+ 16  Sapagkat ang lahat ng kayamanan na kinuha ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak.+ Kaya ngayon ay gawin mo ang lahat ng bagay na sinabi ng Diyos sa iyo.”+ 17  Nang magkagayon ay bumangon si Jacob at isinakay ang kaniyang mga anak at ang kaniyang mga asawa sa mga kamelyo;+ 18  at pinasimulan niyang akayin ang kaniyang buong kawan at ang lahat ng pag-aari na natipon niya,+ ang kawan na kaniyang natamo na natipon niya sa Padan-aram, upang pumaroon kay Isaac na kaniyang ama sa lupain ng Canaan.+ 19  Si Laban nga ay umalis upang gupitan ang kaniyang mga tupa. Samantala ay ninakaw ni Raquel ang terapim+ na pag-aari ng kaniyang ama. 20  Gayon pinaglalangan ni Jacob si Laban na Siryano, sapagkat hindi niya sinabi sa kaniya na siya ay tatakas. 21  At siya ay tumakas at bumangon at tumawid sa Ilog,+ siya at ang lahat ng kaniyang tinatangkilik. Pagkatapos ay iniharap niya ang kaniyang mukha sa bulubunduking pook ng Gilead.+ 22  Nang maglaon, nang ikatlong araw, sinabi kay Laban na si Jacob ay tumakas. 23  Dahil doon ay isinama niya ang kaniyang mga kapatid at hinabol+ siya sa agwat na pitong araw na paglalakbay at inabutan siya sa bulubunduking pook ng Gilead. 24  Nang magkagayon ay pumaroon ang Diyos kay Laban na Siryano+ sa isang panaginip sa gabi+ at nagsabi sa kaniya: “Ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng kahit mabuti o masama.”+ 25  Kaya lumapit si Laban kay Jacob, yamang si Jacob ay nagtayo ng kaniyang tolda sa bundok at pinapagkampo ni Laban ang kaniyang mga kapatid sa bulubunduking pook ng Gilead. 26  Pagkatapos ay sinabi ni Laban kay Jacob: “Ano ang ginawa mo, anupat nagawa mong paglalangan ako at tangayin ang aking mga anak na babae tulad ng mga bihag na kinuha sa pamamagitan ng tabak?+ 27  Bakit kinailangan mong tumakas nang palihim at paglalangan ako at hindi magsabi sa akin, upang mapayaon kita nang may pagsasaya at may mga awit,+ may tamburin at may alpa?+ 28  At hindi mo ako binigyan ng pagkakataong halikan ang aking mga anak at ang aking mga anak na babae.+ Ngayon nga ay kumilos ka nang may kamangmangan. 29  Nasa kapangyarihan ng aking kamay na gawan kayo ng pinsala,+ ngunit ang Diyos ng inyong ama ay nakipag-usap sa akin kagabi, na nagsasabi, ‘Ingatan mong huwag magsalita kay Jacob ng kahit mabuti o masama.’+ 30  Yamang nakayaon ka na ngayon sapagkat masidhi mong minimithi ang bahay ng iyong ama, bakit, kung gayon, ninakaw mo ang aking mga diyos?”+ 31  Bilang sagot ay sinabi ni Jacob kay Laban: “Dahil natatakot ako.+ Sapagkat sinabi ko sa aking sarili, ‘Baka ihiwalay mo sa akin ang iyong mga anak.’ 32  Kung kanino mo masumpungan ang iyong mga diyos ay huwag na siyang mabuhay pa.+ Sa harap ng ating mga kapatid, suriin mo kung ano ang nasa akin at kunin mo ang mga iyon.”+ Ngunit hindi alam ni Jacob na ninakaw ni Raquel ang mga iyon.+ 33  Kaya pumasok si Laban sa tolda ni Jacob at sa tolda ni Lea at sa tolda ng dalawang aliping babae,+ ngunit hindi nasumpungan ang mga iyon. Nang dakong huli ay lumabas siya mula sa tolda ni Lea at pumasok sa tolda ni Raquel. 34  At si Raquel ang kumuha ng terapim, at inilagay niya ang mga iyon sa pambabaing pansiyang basket ng kamelyo, at nanatili siyang nakaupo sa mga iyon. Kaya kinapa ni Laban ang buong tolda, ngunit hindi nasumpungan ang mga iyon. 35  Nang magkagayon ay sinabi niya sa kaniyang ama: “Huwag nawang mag-alab ang galit sa mga mata ng aking panginoon,+ dahil hindi ako makatindig sa harap mo, sapagkat ang kaugaliang bagay sa mga babae ay nasa akin.”+ Kaya naghanap pa siya nang maingat, ngunit hindi nasumpungan ang terapim.+ 36  At si Jacob ay nagalit+ at nagsimulang makipagtalo kay Laban, at bilang sagot ay sinabi ni Jacob kay Laban: “Anong pagsalansang ang ginawa ko,+ ano ang kasalanan ko, na naging dahilan kung bakit mo ako mainitang tinutugis?+ 37  Ngayong nakapa mo na ang lahat ng aking kagamitan, ano sa lahat ng kagamitan mula sa iyong bahay ang nasumpungan mo?+ Ilagay mo iyon dito sa harap ng aking mga kapatid at ng iyong mga kapatid,+ at sila ang magpasiya sa pagitan nating dalawa.+ 38  Sa dalawampung taóng ito ay nakasama mo ako. Ang iyong mga babaing tupa at ang iyong mga kambing na babae ay hindi nakunan,+ at ang mga barakong tupa ng iyong kawan ay hindi ko kinain. 39  Anumang hayop na nilapa ay hindi ko dinala sa iyo.+ Ako mismo ang umako sa pagkawala niyaon. Kahit ang isa ay ninakaw sa araw o ninakaw sa gabi, sinisingil mo iyon mula sa aking kamay.+ 40  Naging karanasan ko na sa araw ay pinupugnaw ako ng init at ng lamig naman sa gabi, at ang aking tulog ay tumatakas mula sa aking mga mata.+ 41  Sa ngayon ay dalawampung taon na ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kita nang labing-apat na taon para sa iyong dalawang anak at anim na taon para sa iyong kawan, at lagi mong binabago ang aking kabayaran nang sampung ulit.+ 42  Kung ang Diyos ng aking ama,+ ang Diyos ni Abraham at ang Panghihilakbot ni Isaac,+ ay wala sa panig ko, pinayaon mo na sana ako ngayon nang walang dala. Ang aking kaabahan at ang pagpapagal ng aking mga kamay ay nakita ng Diyos, kaya sinaway ka niya kagabi.”+ 43  Nang magkagayon ay sinabi ni Laban bilang sagot kay Jacob: “Ang mga anak na babaing ito ay aking mga anak na babae at itong mga anak ay aking mga anak at ang kawan ay aking kawan, at ang lahat ng bagay na tinitingnan mo ay sa akin at sa aking mga anak na babae. Ano ang magagawa ko ngayon laban sa mga ito o laban sa kanilang mga anak na ipinanganak nila? 44  At ngayon, halika, gumawa tayo ng isang tipan,+ ako at ikaw, at ito ay magsisilbing saksi sa akin at sa iyo.”+ 45  Kaya kumuha si Jacob ng isang bato at itinindig iyon bilang isang haligi.+ 46  Nang magkagayon ay sinabi ni Jacob sa kaniyang mga kapatid: “Mamulot kayo ng mga bato!” At kumuha sila ng mga bato at gumawa ng isang bunton.+ Pagkatapos ay kumain sila roon sa bunton. 47  At pinasimulang tawagin iyon ni Laban na Jegar-sahaduta, ngunit tinawag iyon ni Jacob na Galeed. 48  At sinabi ni Laban: “Ang bunton na ito ay isang saksi sa akin at sa iyo ngayon.” Iyan ang dahilan kung bakit ang pangalan nito ay tinawag niyang Galeed,+ 49  at Ang Bantayan, sapagkat sinabi niya: “Si Jehova nawa ang magbantay sa akin at sa iyo kapag hindi natin nakikita ang isa’t isa.+ 50  Kung pipighatiin mo ang aking mga anak+ at kung kukuha ka ng mga asawa bilang karagdagan sa aking mga anak, wala tayong kasamang ibang lalaki. Tingnan mo! Ang Diyos ay saksi sa akin at sa iyo.”+ 51  At sinabi ni Laban kay Jacob: “Narito ang bunton na ito at narito ang haligi na itinindig ko sa pagitan natin. 52  Ang bunton na ito ay isang saksi, at ang haligi ay isang tagapagpatotoo,+ na hindi ako magdaraan sa bunton na ito laban sa iyo at na hindi ka magdaraan sa bunton na ito at sa haliging ito laban sa akin upang maminsala.+ 53  Ang diyos ni Abraham+ at ang diyos ni Nahor+ nawa ang humatol sa pagitan natin, ang diyos ng kanilang ama.” Ngunit si Jacob ay sumumpa sa pamamagitan ng Panghihilakbot ng kaniyang amang si Isaac.+ 54  Pagkatapos ay naghain si Jacob ng isang hain sa bundok at inanyayahan ang kaniyang mga kapatid na kumain ng tinapay.+ Kaya kumain sila ng tinapay at nagpalipas ng gabi sa bundok. 55  Gayunman, si Laban ay maagang bumangon sa kinaumagahan at hinalikan+ ang kaniyang mga anak at ang kaniyang mga anak na babae at pinagpala sila.+ Pagkatapos ay yumaon si Laban upang makabalik siya sa kaniyang sariling dako.+

Talababa