Genesis 3:1-24

3  At ang serpiyente+ ang pinakamaingat+ sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova.+ Kaya nagsimula itong magsabi sa babae:+ “Talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain mula sa bawat punungkahoy sa hardin?”+  At sinabi ng babae sa serpiyente: “Sa bunga ng mga punungkahoy sa hardin ay makakakain kami.+  Ngunit kung tungkol sa pagkain ng bunga ng punungkahoy na nasa gitna ng hardin,+ sinabi ng Diyos, ‘Huwag kayong kakain mula roon, ni huwag ninyong hihipuin iyon upang hindi kayo mamatay.’ ”+  At sinabi ng serpiyente sa babae: “Tiyak na hindi kayo mamamatay.+  Sapagkat nalalaman ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo mula roon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo nga ay magiging tulad ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama.”+  Dahil dito ay nakita ng babae na ang punungkahoy ay mabuting kainin at na iyon ay kapana-panabik sa mga mata, oo, ang punungkahoy ay kanais-nais na tingnan.+ Kaya siya ay nagsimulang kumuha ng bunga niyaon at kinain iyon. Pagkatapos ay binigyan din niya ang kaniyang asawa nang kasama na niya at nagsimula itong kumain niyaon.+  Nang magkagayon ay nadilat ang mga mata nilang dalawa at natanto nila na sila ay hubad.+ Kaya sila ay nagtahi ng mga dahon ng igos at gumawa ng kanilang mga panakip sa balakang.+  Nang maglaon ay narinig nila ang tinig ng Diyos na Jehova na naglalakad sa hardin sa mahanging bahagi ng araw,+ at ang lalaki at ang kaniyang asawa ay nagtago mula sa mukha ng Diyos na Jehova sa pagitan ng mga punungkahoy sa hardin.+  At patuloy na tinawag ng Diyos na Jehova ang lalaki at sinabi sa kaniya: “Nasaan ka?”+ 10  Nang dakong huli ay sinabi niya: “Narinig ko sa hardin ang iyong tinig, ngunit natakot ako sapagkat ako ay hubad kaya nagtago ako.”+ 11  Sa gayon ay sinabi niya: “Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad?+ Kumain ka ba mula sa punungkahoy na mula roon ay iniutos ko sa iyo na huwag kumain?”+ 12  At ang lalaki ay nagsabi: “Ang babae na ibinigay mo upang maging kasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga mula sa punungkahoy kung kaya ako kumain.”+ 13  Sa gayon ay sinabi ng Diyos na Jehova sa babae: “Ano itong ginawa mo?” Dito ay tumugon ang babae: “Ang serpiyente​—nilinlang ako nito kung kaya ako kumain.”+ 14  At ang Diyos na Jehova ay nagpasimulang magsabi sa serpiyente:+ “Dahil ginawa mo ang bagay na ito, ikaw ang isinumpa sa lahat ng maaamong hayop at sa lahat ng maiilap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ang igagapang mo at alabok ang kakainin mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.+ 15  At maglalagay ako+ ng alitan+ sa pagitan mo+ at ng babae+ at sa pagitan ng iyong binhi+ at ng kaniyang binhi.+ Siya+ ang susugat sa iyo+ sa ulo+ at ikaw+ ang susugat sa kaniya+ sa sakong.”+ 16  Sa babae ay sinabi niya: “Palulubhain ko ang kirot ng iyong pagdadalang-tao;+ sa mga hapdi ng panganganak ay magluluwal ka ng mga anak,+ at ang iyong paghahangad ay magiging ukol sa iyong asawa, at pamumunuan ka niya.”+ 17  At kay Adan ay sinabi niya: “Dahil pinakinggan mo ang tinig ng iyong asawa at kumain ka mula sa punungkahoy na may kinalaman doon ay nag-utos+ ako sa iyo ng ganito, ‘Huwag kang kakain mula roon,’ sumpain ang lupa dahil sa iyo.+ Kakainin mo nang may kirot ang bunga niyaon sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.+ 18  At mga tinik at mga dawag ang isisibol niyaon para sa iyo,+ at kakain ka ng pananim sa parang. 19  Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat mula riyan ka kinuha.+ Sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik.”+ 20  Pagkatapos nito ay tinawag ni Adan na Eva+ ang pangalan ng kaniyang asawa, sapagkat siya ang magiging ina ng lahat ng nabubuhay.+ 21  At ang Diyos na Jehova ay nagpasimulang gumawa ng mahahabang kasuutang balat para kay Adan at para sa kaniyang asawa at dinamtan sila.+ 22  At sinabi ng Diyos na Jehova: “Narito, ang tao ay naging tulad ng isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama,+ at ngayon upang hindi niya iunat ang kaniyang kamay at talagang kumuha rin ng bunga mula sa punungkahoy ng buhay+ at kumain at mabuhay hanggang sa panahong walang takda,—” 23  Dahil dito ay pinalabas siya ng Diyos na Jehova mula sa hardin ng Eden+ upang sakahin ang lupa na pinagkunan+ sa kaniya. 24  At sa gayon ay pinalayas niya ang tao at inilagay niya sa silangan ng hardin ng Eden+ ang mga kerubin+ at ang nagliliyab na talim ng tabak na patuloy na umiikot upang bantayan ang daan patungo sa punungkahoy ng buhay.

Talababa