Genesis 39:1-23

39  Kung tungkol kay Jose, siya ay ibinaba sa Ehipto,+ at si Potipar,+ na isang opisyal ng korte ni Paraon, na pinuno ng tagapagbantay, na isang Ehipsiyo, ang bumili sa kaniya mula sa kamay ng mga Ismaelita+ na nagbaba sa kaniya roon.  Ngunit si Jehova ay sumasa kay Jose, kung kaya siya ay naging isang lalaking matagumpay+ at namahala sa bahay ng kaniyang panginoon, na Ehipsiyo.  At nakita ng kaniyang panginoon na si Jehova ay sumasakaniya at na ang lahat ng bagay na ginagawa niya ay pinagtatagumpay ni Jehova sa kaniyang kamay.  At si Jose ay laging nakasusumpong ng lingap sa kaniyang paningin at patuloy na nagsisilbi sa kaniya, kung kaya inatasan niya siyang mamahala sa kaniyang bahay,+ at ang lahat ng sa kaniya ay ibinigay niya sa kaniyang kamay.  At nangyari, mula nang panahon na atasan niya siyang mamahala sa kaniyang bahay at mangasiwa sa lahat ng sa kaniya ay patuloy na pinagpapala ni Jehova ang bahay ng Ehipsiyo dahilan kay Jose, at ang pagpapala ni Jehova ay napasalahat ng kaniyang tinatangkilik sa bahay at sa bukid.+  Nang dakong huli ay iniwan niya ang lahat ng bagay na kaniya sa kamay ni Jose;+ at hindi na niya alam kung ano pa ang sa kaniya maliban sa tinapay na kaniyang kinakain. Bukod diyan, si Jose ay lumaking maganda ang tindig at maganda ang anyo.  At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, itiningin ng asawa ng kaniyang panginoon ang mga mata+ nito kay Jose at sinabi: “Sipingan mo ako.”+  Ngunit tumatanggi+ siya at sinasabi niya sa asawa ng kaniyang panginoon: “Narito, hindi alam ng aking panginoon kung ano ang nasa akin sa bahay, at ang lahat ng bagay na kaniyang tinatangkilik ay ibinigay niya sa aking kamay.+  Walang sinumang mas dakila kaysa sa akin sa bahay na ito, at hindi niya ipinagkait sa akin ang anupaman maliban sa iyo, sapagkat ikaw ang kaniyang asawa.+ Kaya paano ko magagawa ang malaking kasamaang ito at magkasala nga laban sa Diyos?”+ 10  Kaya nangyari, habang nagsasalita siya kay Jose sa araw-araw ay hindi ito nakinig sa kaniya na sumiping sa tabi niya, na magpatuloy na kasama niya.+ 11  Ngunit nangyari, nang araw na ito na gaya ng iba pang mga araw ay pumasok siya sa bahay upang gawin ang kaniyang gawain, at walang sinuman sa mga tao sa bahay ang naroon sa bahay.+ 12  Nang magkagayon ay sinunggaban siya ng babae sa kaniyang kasuutan,+ na sinasabi: “Sipingan mo ako!”+ Ngunit iniwan niya ang kaniyang kasuutan sa kamay nito at tumakas at pumaroon sa labas.+ 13  Kaya nangyari, nang makita ng babae na naiwan nito ang kaniyang kasuutan sa kamay niya upang makatakas ito sa labas, 14  siya ay nagsimulang sumigaw sa mga tao sa kaniyang bahay at nagsabi sa kanila: “Tingnan ninyo! Dinalhan niya tayo ng isang lalaki, isang Hebreo, upang gawin tayong katatawanan. Pumarito siya sa akin upang sipingan ako, ngunit ako ay nagsimulang sumigaw sa sukdulan ng aking tinig.+ 15  At nangyari, nang marinig niya na inilakas ko ang aking tinig at nagsimulang sumigaw, nang magkagayon ay iniwan niya ang kaniyang kasuutan sa tabi ko at tumakas at pumaroon sa labas.” 16  Pagkatapos ay iningatan niya ang kasuutan nito sa tabi niya hanggang sa ang kaniyang panginoon ay dumating sa kaniyang bahay.+ 17  Sa gayon ay nagsalita siya sa kaniya ayon sa mga salitang ito, na sinasabi: “Ang lingkod na Hebreo na dinala mo sa amin ay pumarito sa akin upang gawin akong katatawanan. 18  Ngunit nangyari, nang ilakas ko ang aking tinig at magsimulang sumigaw, nang magkagayon ay iniwan niya ang kaniyang kasuutan sa tabi ko at tumakas sa labas.”+ 19  Dahil dito, nang marinig ng kaniyang panginoon ang mga salita ng kaniyang asawa na sinalita nito sa kaniya, na sinasabi: “Ganito’t ganoon ang ginawa sa akin ng iyong lingkod,” ang kaniyang galit ay lumagablab.+ 20  Kaya kinuha si Jose ng kaniyang panginoon at ibinigay siya sa bahay-bilangguan, ang dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari, at nanatili siya roon sa bahay-bilangguan.+ 21  Gayunman, si Jehova ay nanatiling sumasa kay Jose at patuloy na naggagawad ng maibiging-kabaitan sa kaniya at nagkakaloob sa kaniya na makasumpong ng lingap sa paningin ng punong opisyal ng bahay-bilangguan.+ 22  Kaya ipinaubaya ng punong opisyal ng bahay-bilangguan sa kamay ni Jose ang lahat ng bilanggo na nasa bahay-bilangguan; at siya ang nagpapagawa ng lahat ng bagay na ginagawa nila roon.+ 23  Hindi nga tinitingnan ng punong opisyal ng bahay-bilangguan ang anumang bagay na nasa kaniyang kamay, sapagkat si Jehova ay sumasa kay Jose at ang kaniyang ginagawa ay pinagtatagumpay+ ni Jehova.

Talababa