Genesis 33:1-20

33  Nang maglaon ay itinaas ni Jacob ang kaniyang mga mata at tumingin, at narito, si Esau ay dumarating at ang kasama niya ay apat na raang lalaki.+ Dahil dito ay binaha-bahagi niya ang mga bata kay Lea at kay Raquel at sa dalawang alilang babae,+  at inilagay niya ang mga alilang babae at ang kanilang mga anak sa pinakaunahan+ at si Lea at ang kaniyang mga anak ang kasunod nila+ at si Raquel at si Jose ang nasa hulihan nila.+  At siya mismo ay yumaon sa unahan nila at yumukod sa lupa nang pitong ulit hanggang sa makalapit siya sa kaniyang kapatid.+  At tumakbo si Esau upang salubungin siya,+ at niyakap niya siya+ at sumubsob sa kaniyang leeg at hinalikan siya, at sila ay nagtangisan.  At itiningin niya ang kaniyang mga mata at nakita ang mga babae at ang mga bata at sinabi: “Sino itong mga kasama mo?” na dito ay sinabi niya: “Ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod.”+  Sa gayon ay lumapit ang mga alilang babae, sila at ang kanilang mga anak, at yumukod;  at si Lea rin ay lumapit, at ang kaniyang mga anak, at yumukod sila, at pagkatapos ay lumapit si Jose, at si Raquel, at yumukod sila.+  Siya ngayon ay nagsabi: “Ano ang kahulugan nitong buong kampo mo ng mga manlalakbay na nasalubong ko?”+ Dito ay sinabi niya: “Upang makasumpong ng lingap sa paningin ng aking panginoon.”+  Nang magkagayon ay sinabi ni Esau: “Napakarami kong pag-aari, kapatid ko.+ Manatiling sa iyo ang sa iyo.” 10  Gayunman, sinabi ni Jacob: “Hindi, pakisuyo. Kung ako ngayon ay nakasumpong ng lingap sa iyong paningin,+ kunin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay, sapagkat kasuwato ng layunin nito ay nakita ko ang iyong mukha na para bang nakikita ang mukha ng Diyos sapagkat tinanggap mo ako nang may kaluguran.+ 11  Pakisuyo, tanggapin mo ang kaloob na nangangahulugan ng aking pagpapala na dinala sa iyo,+ sapagkat nilingap ako ng Diyos at sapagkat mayroon ako ng lahat ng bagay.”+ At patuloy niya siyang pinilit, kung kaya tinanggap niya iyon.+ 12  Nang maglaon ay sinabi niya: “Yumaon na tayo at lumakad, at payaunin mo ako sa unahan mo.” 13  Ngunit sinabi niya sa kaniya: “Batid ng aking panginoon na ang mga bata ay maseselan at mga tupa at mga baka na nagpapasuso ang pinangangasiwaan ko,+ at kung labis nilang pagmamadaliin ang mga iyon sa loob ng isang araw, tiyak na mamamatay nga ang buong kawan.+ 14  Pakisuyo, maunang yumaon ang aking panginoon sa kaniyang lingkod, ngunit patuloy nawa akong paglakbayin nang marahan ayon sa bilis ng mga alagang hayop+ na nasa harap ko at ayon sa bilis ng mga bata+ hanggang sa makarating ako sa aking panginoon sa Seir.”+ 15  Nang magkagayon ay sinabi ni Esau: “Pakisuyo, hayaan mong ilagay ko sa iyong kapamahalaan ang ilan sa mga tao na kasama ko.” Dito ay sinabi niya: “Bakit ganito pa? Makasumpong nawa ako ng lingap sa paningin ng aking panginoon.”+ 16  Kaya nang araw na iyon ay bumalik si Esau sa kaniyang lakad patungo sa Seir. 17  At yumaon si Jacob patungo sa Sucot,+ at nagtayo siya para sa kaniyang sarili ng isang bahay at gumawa siya ng mga kubol+ para sa kaniyang kawan. Iyan ang dahilan kung bakit niya tinawag na Sucot ang pangalan ng dakong iyon. 18  Sa kalaunan ay dumating si Jacob na ligtas at tiwasay sa lunsod ng Sikem,+ na nasa lupain ng Canaan,+ nang manggaling siya mula sa Padan-aram;+ at nagkampo siya sa tapat ng lunsod. 19  At binili niya ang isang bahagi ng parang, na pinagtayuan niya ng kaniyang tolda, mula sa kamay ng mga anak ni Hamor na ama ni Sikem, sa halagang isang daang piraso ng salapi.+ 20  Pagkatapos ay nagtayo siya roon ng isang altar at tinawag iyon na Diyos ang Diyos ni Israel.+

Talababa