Genesis 22:1-24

22  At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, inilagay ng tunay na Diyos si Abraham sa pagsubok.+ At sinabi niya sa kaniya: “Abraham!” na dito ay sinabi niya: “Narito ako!”+  At sinabi niya: “Pakisuyo, kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na pinakaiibig mo,+ si Isaac,+ at maglakbay ka patungo sa lupain ng Moria+ at doon ay ihandog mo siya bilang handog na sinusunog sa ibabaw ng isa sa mga bundok na tutukuyin ko sa iyo.”+  Kaya si Abraham ay maagang bumangon sa kinaumagahan at siniyahan ang kaniyang asno at isinama ang dalawa sa kaniyang mga tagapaglingkod at si Isaac na kaniyang anak;+ at sinibak niya ang kahoy para sa handog na sinusunog. Nang magkagayon ay tumindig siya at naglakbay patungo sa dako na tinukoy sa kaniya ng tunay na Diyos.  Noong ikatlong araw unang itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata at nakita ang dako mula sa malayo.  Si Abraham ngayon ay nagsabi sa kaniyang mga tagapaglingkod:+ “Manatili kayo ritong kasama ng asno, ngunit nais ko at ng bata na pumunta roon at sumamba+ at bumalik sa inyo.”  Pagkatapos ay kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na sinusunog at ipinasan iyon kay Isaac na kaniyang anak+ at dinala sa kaniyang mga kamay ang apoy at ang kutsilyong pangkatay, at silang dalawa ay yumaong magkasama.+  At si Isaac ay nagsimulang magsabi kay Abraham na kaniyang ama: “Ama ko!”+ Sinabi naman niya: “Narito ako, anak ko!”+ Kaya nagpatuloy siya: “Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang tupa bilang handog na sinusunog?”+  Dito ay sinabi ni Abraham: “Ang Diyos ang maglalaan sa kaniyang sarili ng tupa bilang handog na sinusunog,+ anak ko.” At silang dalawa ay naglakad na magkasama.  Nang dakong huli ay narating nila ang dako na tinukoy sa kaniya ng tunay na Diyos, at nagtayo roon si Abraham ng isang altar+ at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kaniyang anak sa kamay at paa at inilagay niya siya sa altar sa ibabaw ng kahoy.+ 10  Nang magkagayon ay iniunat ni Abraham ang kaniyang kamay at kinuha ang kutsilyong pangkatay upang patayin ang kaniyang anak.+ 11  Ngunit ang anghel ni Jehova ay nagsimulang tumawag sa kaniya mula sa langit at nagsabi:+ “Abraham, Abraham!” na dito ay sumagot siya: “Narito ako!” 12  At sinabi niya: “Huwag mong iunat ang iyong kamay laban sa bata at huwag kang gumawa ng anumang bagay sa kaniya,+ sapagkat ngayon ay nalalaman ko ngang ikaw ay may takot sa Diyos sa dahilang hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isa.”+ 13  Sa gayon ay itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata at tumanaw at naroon, may kalayuan sa dakong harapan, may isang barakong tupa na ang mga sungay nito ay nasabit sa isang palumpungan. Kaya pumaroon si Abraham at kinuha ang barakong tupa at inihandog iyon bilang handog na sinusunog na kahalili ng kaniyang anak.+ 14  At pinasimulang tawagin ni Abraham ang pangalan ng dakong iyon na Jehova-jireh. Ito ang dahilan kung bakit kaugaliang sabihin ngayon: “Sa bundok ni Jehova ay ilalaan iyon.”+ 15  At tinawag ng anghel ni Jehova si Abraham sa ikalawang pagkakataon mula sa langit 16  at sinabi: “ ‘Ipinanunumpa ko ang aking sarili,’ ang sabi ni Jehova,+ ‘na dahil sa ginawa mo ang bagay na ito at hindi mo ipinagkait ang iyong anak, ang iyong kaisa-isa,+ 17  tiyak na pagpapalain kita at tiyak na pararamihin ko ang iyong binhi tulad ng mga bituin sa langit at tulad ng mga butil ng buhangin na nasa baybay-dagat;+ at aariin ng iyong binhi ang pintuang-daan ng kaniyang mga kaaway.+ 18  At sa pamamagitan ng iyong binhi+ ay tiyak na pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa ang kanilang sarili dahil pinakinggan mo ang aking tinig.’ ”+ 19  Pagkatapos ay bumalik si Abraham sa kaniyang mga tagapaglingkod, at sila ay tumindig at yumaong magkakasama patungo sa Beer-sheba;+ at si Abraham ay nagpatuloy na manahanan sa Beer-sheba. 20  At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, ang balita ay nakarating kay Abraham: “Narito, si Milca+ mismo ay nagsilang din ng mga anak na lalaki kay Nahor+ na iyong kapatid: 21  si Uz na kaniyang panganay at si Buz+ na kaniyang kapatid at si Kemuel na ama ni Aram, 22  at si Kesed at si Hazo at si Pildas at si Jidlap at si Betuel.”+ 23  At naging anak ni Betuel si Rebeka.+ Ang walong ito ay ipinanganak ni Milca kay Nahor na kapatid ni Abraham. 24  Naroon din ang kaniyang babae, na ang pangalan ay Reuma. Nang maglaon ay isinilang din nito si Teba at si Gaham at si Tahas at si Maaca.+

Talababa