Genesis 35:1-29

35  Pagkatapos niyaon ay sinabi ng Diyos kay Jacob: “Bumangon ka, umahon ka sa Bethel at manahanan ka roon,+ at gumawa ka roon ng isang altar para sa tunay na Diyos na nagpakita sa iyo nang tumatakas ka mula kay Esau na iyong kapatid.”+  Nang magkagayon ay sinabi ni Jacob sa kaniyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya: “Alisin ninyo ang mga banyagang diyos na nasa gitna ninyo+ at magpakalinis kayo at palitan ninyo ang inyong mga balabal,+  at bumangon tayo at umahon tayo sa Bethel. At doon ay gagawa ako ng isang altar para sa tunay na Diyos na sumagot sa akin nang araw ng aking kabagabagan+ anupat siya ay sumaakin sa daan na pinaroonan ko.”+  Kaya ibinigay nila kay Jacob ang lahat ng banyagang diyos+ na nasa kanilang mga kamay at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga, at itinago+ ni Jacob ang mga iyon sa ilalim ng malaking punungkahoy na malapit sa Sikem.  Pagkatapos ay lumisan sila, at ang pangingilabot sa Diyos ay sumapit sa mga lunsod na nasa palibot nila,+ kung kaya hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob.  Nang maglaon ay dumating si Jacob sa Luz,+ na nasa lupain ng Canaan, na siyang Bethel, siya at ang lahat ng tao na kasama niya.  At nagtayo siya roon ng isang altar at pinasimulan niyang tawaging El-bethel ang dako, sapagkat ang tunay na Diyos ay nagpakita sa kaniya roon noong panahong tumatakas siya mula sa kaniyang kapatid.+  Nang maglaon ay namatay si Debora+ na yayang babae ni Rebeka at inilibing sa paanan ng Bethel sa ilalim ng isang dambuhalang punungkahoy. Kaya tinawag niyang Alon-bakut ang pangalan nito.  Ang Diyos ngayon ay nagpakita kay Jacob nang minsan pa sa panahon ng kaniyang pagdating mula sa Padan-aram+ at pinagpala siya.+ 10  At ang Diyos ay nagsabi sa kaniya: “Ang pangalan mo ay Jacob.+ Hindi na tatawaging Jacob ang pangalan mo, kundi magiging Israel ang iyong pangalan.” At pinasimulan niyang tawaging Israel+ ang kaniyang pangalan. 11  At sinabi pa ng Diyos sa kaniya: “Ako ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat.+ Magpalaanakin ka at magpakarami. Mga bansa at isang kongregasyon ng mga bansa ang manggagaling sa iyo, at mga hari ang lalabas mula sa iyong mga balakang.+ 12  Kung tungkol sa lupain na ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac, sa iyo ay ibibigay ko iyon, at sa iyong binhi+ na kasunod mo ay ibibigay ko ang lupain.”+ 13  Pagkatapos ay pumailanlang ang Diyos mula sa ibabaw niya sa dako kung saan siya nakipag-usap sa kaniya.+ 14  Dahil dito ay naglagay si Jacob ng isang haligi sa dako kung saan siya nakipag-usap sa kaniya,+ isang haliging bato, at binuhusan niya iyon ng handog na inumin at binuhusan niya iyon ng langis.+ 15  At patuloy na tinawag ni Jacob na Bethel+ ang pangalan ng dako kung saan nakipag-usap ang Diyos sa kaniya. 16  Nang magkagayon ay lumisan sila mula sa Bethel. At samantalang malayo pa ang lalakbaying lupain bago dumating sa Eprat,+ si Raquel ay nagsilang, at nahirapan siya sa panganganak.+ 17  Ngunit nangyari, samantalang naghihirap siya sa panganganak ay sinabi ng komadrona sa kaniya: “Huwag kang matakot, sapagkat mapapasaiyo rin ang anak na ito.”+ 18  Dahil dito, habang naglalaho ang kaniyang kaluluwa+ (sapagkat namatay siya)+ ay tinawag niyang Ben-oni ang pangalan nito; ngunit tinawag itong Benjamin+ ng kaniyang ama. 19  Sa gayon ay namatay si Raquel at inilibing sa daang patungo sa Eprat, na siyang Betlehem.+ 20  Kaya naglagay si Jacob ng isang haligi sa ibabaw ng kaniyang libingan. Ito ang haligi ng libingan ni Raquel hanggang sa araw na ito.+ 21  Pagkatapos ay lumisan si Israel at itinayo ang kaniyang tolda na malayo sa ibayo ng tore ng Eder.+ 22  At nangyari habang nagtatabernakulo+ si Israel sa lupaing iyon, minsan ay yumaon si Ruben at sinipingan si Bilha na babae ng kaniyang ama, at narinig ni Israel ang tungkol doon.+ Kaya nagkaroon ng labindalawang anak na lalaki si Jacob. 23  Ang mga anak kay Lea ay ang panganay ni Jacob na si Ruben+ at si Simeon at si Levi at si Juda at si Isacar at si Zebulon. 24  Ang mga anak kay Raquel ay si Jose at si Benjamin. 25  At ang mga anak kay Bilha, na alilang babae ni Raquel, ay si Dan at si Neptali. 26  At ang mga anak kay Zilpa, na alilang babae ni Lea, ay si Gad at si Aser. Ito ang mga anak ni Jacob na ipinanganak sa kaniya sa Padan-aram. 27  Nang maglaon ay pumaroon si Jacob kay Isaac na kaniyang ama sa Mamre,+ sa Kiriat-arba,+ na siyang Hebron, kung saan si Abraham at gayundin si Isaac ay nanirahan bilang mga dayuhan.+ 28  At ang mga araw ni Isaac ay naging isang daan at walumpung taon.+ 29  Pagkatapos ay pumanaw si Isaac at namatay at napisan sa kaniyang bayan, matanda na at puspos ng mga araw,+ at inilibing+ siya ni Esau at ni Jacob na kaniyang mga anak.

Talababa