Genesis 5:1-32

5  Ito ang aklat ng kasaysayan ni Adan. Nang araw na lalangin ng Diyos si Adan ay ginawa niya siya ayon sa wangis ng Diyos.+  Nilalang niya sila na lalaki at babae.+ Pagkatapos ay pinagpala niya sila at tinawag na Tao+ ang kanilang pangalan nang araw na sila ay lalangin.+  At si Adan ay nabuhay nang isang daan at tatlumpung taon. Pagkatapos ay nagkaanak siya ng isang lalaki ayon sa kaniyang wangis, ayon sa kaniyang larawan, at tinawag niyang Set+ ang pangalan nito.  At ang mga araw ni Adan pagkatapos niyang maging anak si Set ay walong daang taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae.+  Kaya ang lahat ng mga araw ni Adan na kaniyang ikinabuhay ay umabot ng siyam na raan at tatlumpung taon at siya ay namatay.+  At si Set ay nabuhay nang isang daan at limang taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Enos.+  At pagkatapos niyang maging anak si Enos ay nabuhay pa si Set nang walong daan at pitong taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae.  Kaya ang lahat ng mga araw ni Set ay umabot ng siyam na raan at labindalawang taon at siya ay namatay.  At si Enos ay nabuhay nang siyamnapung taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Kenan.+ 10  At pagkatapos niyang maging anak si Kenan ay nabuhay pa si Enos nang walong daan at labinlimang taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 11  Kaya ang lahat ng mga araw ni Enos ay umabot ng siyam na raan at limang taon at siya ay namatay. 12  At si Kenan ay nabuhay nang pitumpung taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Mahalalel.+ 13  At pagkatapos niyang maging anak si Mahalalel ay nabuhay pa si Kenan nang walong daan at apatnapung taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 14  Kaya ang lahat ng mga araw ni Kenan ay umabot ng siyam na raan at sampung taon at siya ay namatay. 15  At si Mahalalel ay nabuhay nang animnapu’t limang taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Jared.+ 16  At pagkatapos niyang maging anak si Jared ay nabuhay pa si Mahalalel nang walong daan at tatlumpung taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 17  Kaya ang lahat ng mga araw ni Mahalalel ay umabot ng walong daan at siyamnapu’t limang taon at siya ay namatay. 18  At si Jared ay nabuhay nang isang daan at animnapu’t dalawang taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Enoc.+ 19  At pagkatapos niyang maging anak si Enoc ay nabuhay pa si Jared nang walong daang taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 20  Kaya ang lahat ng mga araw ni Jared ay umabot ng siyam na raan at animnapu’t dalawang taon at siya ay namatay. 21  At si Enoc ay nabuhay nang animnapu’t limang taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Matusalem.+ 22  At pagkatapos niyang maging anak si Matusalem ay lumakad si Enoc na kasama ng tunay na Diyos nang tatlong daang taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 23  Kaya ang lahat ng mga araw ni Enoc ay umabot ng tatlong daan at animnapu’t limang taon. 24  At si Enoc ay patuloy na lumakad+ na kasama ng tunay na Diyos.+ Pagkatapos ay nawala na siya, sapagkat kinuha siya ng Diyos.+ 25  At si Matusalem ay nabuhay nang isang daan at walumpu’t pitong taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Lamec.+ 26  At pagkatapos niyang maging anak si Lamec ay nabuhay pa si Matusalem nang pitong daan at walumpu’t dalawang taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 27  Kaya ang lahat ng mga araw ni Matusalem ay umabot ng siyam na raan at animnapu’t siyam na taon at siya ay namatay. 28  At si Lamec ay nabuhay nang isang daan at walumpu’t dalawang taon. Pagkatapos ay nagkaanak siya ng isang lalaki. 29  At tinawag niyang Noe+ ang pangalan nito, na sinasabi: “Ang isang ito ay magdadala sa atin ng kaaliwan sa ating gawa at sa kirot ng ating mga kamay dahil sa lupang isinumpa ni Jehova.”+ 30  At pagkatapos niyang maging anak si Noe ay nabuhay pa si Lamec nang limang daan at siyamnapu’t limang taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 31  Kaya ang lahat ng mga araw ni Lamec ay umabot ng pitong daan at pitumpu’t pitong taon at siya ay namatay. 32  At si Noe ay naging limang daang taóng gulang. Pagkatapos ay naging anak ni Noe sina Sem,+ Ham,+ at Japet.+

Talababa