Genesis 14:1-24

14  At nangyari nang mga araw nina Amrapel na hari ng Sinar,+ Ariok na hari ng Elasar, Kedorlaomer+ na hari ng Elam,+ at Tidal na hari ng Goiim,+  na ang mga ito ay nakipagdigma kay Bera na hari ng Sodoma,+ at kina Birsa na hari ng Gomorra,+ Sinab na hari ng Adma,+ at Semeber na hari ng Zeboiim,+ at sa hari ng Bela (na siyang Zoar).+  Ang lahat ng ito ay humayo bilang magkakaalyado+ sa Mababang Kapatagan ng Sidim,+ na siyang Dagat Asin.+  Labindalawang taon silang naglingkod kay Kedorlaomer, ngunit nang ikalabintatlong taon ay naghimagsik sila.  At nang ikalabing-apat na taon ay dumating si Kedorlaomer, at gayundin ang mga hari na kasama niya, at tinalo nila ang mga Repaim sa Asterot-karnaim,+ at ang mga Zuzim sa Ham, at ang mga Emim+ sa Save-kiriataim,  at ang mga Horita+ sa kanilang bundok ng Seir,+ hanggang sa El-paran,+ na nasa ilang.  Nang magkagayon ay bumalik sila at pumaroon sa En-mispat, na siyang Kades,+ at tinalo ang buong kaparangan ng mga Amalekita+ at gayundin ang mga Amorita+ na tumatahan sa Hazazon-tamar.+  Sa pagkakataong ito ay humayo ang hari ng Sodoma, at gayundin ang hari ng Gomorra at ang hari ng Adma at ang hari ng Zeboiim at ang hari ng Bela (na siyang Zoar), at sila ay humanay sa pagbabaka laban sa kanila sa Mababang Kapatagan ng Sidim,+  laban kina Kedorlaomer na hari ng Elam at Tidal na hari ng Goiim at Amrapel na hari ng Sinar at Ariok na hari ng Elasar;+ apat na hari laban sa lima. 10  At ang Mababang Kapatagan ng Sidim+ ay punô ng mga hukay ng bitumen;+ at ang mga hari ng Sodoma at Gomorra+ ay tumakas at nahulog sa mga iyon, at yaong mga naiwan ay tumakas patungo sa bulubunduking pook.+ 11  Nang magkagayon ay kinuha ng mga nagtagumpay ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomorra at ang lahat ng kanilang pagkain at yumaon.+ 12  Kinuha rin nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram at ang kaniyang mga pag-aari at yumaon. Siya noon ay nananahanan sa Sodoma.+ 13  Pagkatapos ay dumating ang isang tao na nakatakas at nagsabi kay Abram na Hebreo.+ Siya noon ay nagtatabernakulo sa gitna ng malalaking punungkahoy ni Mamre na Amorita,+ na kapatid ni Escol at kapatid ni Aner;+ at sila ay mga kakampi ni Abram. 14  Sa gayon ay narinig ni Abram na nabihag ang kaniyang kapatid.+ Dahil dito ay pinisan niya ang kaniyang mga sinanay na lalaki,+ na tatlong daan at labingwalong alipin na ipinanganak sa kaniyang sambahayan,+ at tinugis nila sila hanggang sa Dan.+ 15  At sa gabi ay hinati-hati niya ang kaniyang mga pangkat,+ siya at ang kaniyang mga alipin, laban sa kanila, at sa gayon ay tinalo niya sila at ipinagpatuloy ang pagtugis sa kanila hanggang sa Hoba, na nasa hilaga ng Damasco. 16  At binawi niya ang lahat ng pag-aari,+ at binawi rin niya si Lot na kaniyang kapatid at ang kaniyang mga pag-aari at gayundin ang mga babae at ang bayan.+ 17  Nang magkagayon ay lumabas ang hari ng Sodoma upang salubungin siya pagkabalik niya matapos na talunin si Kedorlaomer at ang mga hari na kasama niya, sa Mababang Kapatagan ng Save, na siyang Mababang Kapatagan ng hari.+ 18  At si Melquisedec+ na hari ng Salem+ ay naglabas ng tinapay at alak,+ at siya ay saserdote ng Kataas-taasang Diyos.+ 19  Nang magkagayon ay pinagpala niya siya at sinabi: “Pagpalain si Abram ng Kataas-taasang Diyos,+Ang Maygawa ng langit at lupa;+ 20  At pagpalain ang Kataas-taasang Diyos,+Na siyang nagbigay ng iyong mga maniniil sa iyong kamay!”+ Sa gayon ay binigyan siya ni Abram ng ikasampu ng lahat ng bagay.+ 21  Pagkatapos ay sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram: “Ibigay mo sa akin ang mga kaluluwa,+ ngunit kunin mo ang mga pag-aari para sa iyo.” 22  Dahil dito ay sinabi ni Abram sa hari ng Sodoma: “Itinataas ko ang aking kamay bilang panunumpa+ kay Jehova na Kataas-taasang Diyos, na Maygawa ng langit at lupa, 23  na, mula sa isang sinulid hanggang sa isang sintas ng sandalyas, wala, wala akong kukunin mula sa anumang bagay na iyo,+ upang hindi mo sabihin, ‘Ako ang nagpayaman kay Abram.’ 24  Wala para sa akin!+ Maliban lamang sa nakain na ng mga kabataang lalaki, at sa bahagi ng mga lalaking sumama sa akin, sina Aner, Escol at Mamre+—pakunin mo sila ng kanilang bahagi.”+

Talababa