Genesis 38:1-30

38  At nangyari nang panahong iyon nang humiwalay si Juda mula sa kaniyang mga kapatid, nagtayo siya ng kaniyang tolda malapit sa isang lalaki, isang Adulamita,+ at ang pangalan nito ay Hira.  At doon ay nakita ni Juda ang anak na babae ng isang Canaanita,+ at ang pangalan nito ay Shua. Kaya kinuha niya ang babae at sinipingan ito.  At nagdalang-tao ang babae. Nang maglaon ay nanganak siya ng isang lalaki at tinawag niyang Er+ ang pangalan nito.  Muli siyang nagdalang-tao. Nang maglaon ay nanganak siya ng isang lalaki at tinawag niyang Onan ang pangalan nito.  Minsan pa siyang nanganak ng isang lalaki at tinawag niyang Shela ang pangalan nito. At nasa Aczib siya nang ipanganak ito ng babae.+  Nang maglaon ay kumuha si Juda ng isang asawa para kay Er na kaniyang panganay, at ang pangalan nito ay Tamar.+  Ngunit si Er, na panganay ni Juda, ay naging masama sa paningin ni Jehova;+ kaya pinatay siya ni Jehova.+  Dahil doon ay sinabi ni Juda kay Onan: “Sipingan mo ang asawa ng iyong kapatid at tuparin mo sa kaniya ang pag-aasawa bilang bayaw at magbangon ka ng supling para sa iyong kapatid.”+  Ngunit alam ni Onan na ang supling ay hindi magiging kaniya;+ at nangyari, nang sipingan niya ang asawa ng kaniyang kapatid ay pinatapon niya ang kaniyang semilya sa lupa upang hindi magbigay ng supling sa kaniyang kapatid.+ 10  At ang ginawa niya ay masama sa paningin ni Jehova;+ kaya pinatay rin niya siya.+ 11  Kaya sinabi ni Juda kay Tamar na kaniyang manugang: “Manahanan ka bilang balo sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Shela na aking anak.”+ Sapagkat sinabi niya sa kaniyang sarili: “Siya rin ay maaaring mamatay tulad ng kaniyang mga kapatid.”+ Kaya yumaon si Tamar at nagpatuloy na manahanan sa bahay ng kaniyang sariling ama.+ 12  At lumipas ang maraming araw at ang anak na babae ni Shua, na asawa ni Juda,+ ay namatay; at isinagawa ni Juda ang yugto ng pagdadalamhati.+ Pagkatapos ay umahon siya sa Timnah+ sa mga manggugupit ng kaniyang mga tupa, siya at si Hira na kaniyang kaibigang Adulamita.+ 13  Nang magkagayon ay nasabi kay Tamar: “Narito, ang iyong biyenan ay umaahon sa Timnah upang gupitan ang kaniyang mga tupa.”+ 14  Dahil dito ay inalis niya ang mga kasuutan ng kaniyang pagkabalo at nagtakip ng isang alampay at nagtalukbong at umupo sa pasukan ng Enaim, na nasa daang patungo sa Timnah. Sapagkat nakita niya na si Shela ay malaki na at gayunma’y hindi pa siya ibinibigay rito bilang asawa.+ 15  Nang makita siya ni Juda, kaagad nitong inakala na siya ay patutot,+ sapagkat nagtakip siya ng kaniyang mukha.+ 16  Kaya lumapit ito sa kaniya sa tabi ng daan at sinabi: “Pakisuyo, pahintulutan mo akong sipingan ka.”+ Sapagkat hindi nito alam na siya ang kaniyang manugang.+ Gayunman, sinabi niya: “Ano ang ibibigay mo sa akin upang masipingan mo ako?”+ 17  Dito ay sinabi niya: “Ako mismo ay magpapadala ng isang anak ng kambing mula sa kawan.” Ngunit sinabi niya: “Magbibigay ka ba ng paniguro hanggang sa maipadala mo iyon?”+ 18  At ito ay nagpatuloy: “Anong paniguro ang ibibigay ko sa iyo?” na dito ay sinabi niya: “Ang iyong singsing na pantatak+ at ang iyong panali at ang iyong tungkod na nasa iyong kamay.” Nang magkagayon ay ibinigay nito sa kaniya ang mga iyon at sinipingan siya, anupat siya ay nagdalang-tao sa pamamagitan niya. 19  Pagkatapos ay tumindig siya at yumaon at nag-alis ng kaniyang alampay at nagdamit ng mga kasuutan ng kaniyang pagkabalo.+ 20  At ipinadala ni Juda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kaniyang kaibigang Adulamita+ upang mabawi ang paniguro mula sa kamay ng babae, ngunit hindi na niya ito nasumpungan. 21  At nagtanong siya sa mga taong nasa lugar ng babae, na sinasabi: “Nasaan yaong patutot sa templo na nasa Enaim sa tabi ng daan?” Ngunit lagi nilang sinasabi: “Wala pang patutot sa templo+ ang naparito sa dakong ito.” 22  Nang dakong huli ay bumalik siya kay Juda at nagsabi: “Hindi ko na siya nasumpungan at, isa pa, ang mga tao sa dakong iyon ay nagsabi, ‘Wala pang patutot sa templo ang naparito sa dakong ito.’ ” 23  Kaya sinabi ni Juda: “Pabayaang ariin niya ang mga iyon, upang hindi tayo alipustain.+ Gayunpaman, ipinadala ko itong batang kambing, ngunit ikaw—hindi mo na siya nasumpungan.” 24  Gayunman, pagkaraan ng mga tatlong buwan ay nangyaring nasabi kay Juda: “Si Tamar na iyong manugang ay nagpatutot,+ at narito, siya ay nagdadalang-tao+ rin sa kaniyang pagpapatutot.” Dahil dito ay sinabi ni Juda: “Ilabas ninyo siya at sunugin siya.”+ 25  Samantalang inilalabas siya ay nagsugo siya sa kaniyang biyenan, na sinasabi: “Sa pamamagitan ng lalaki na nagmamay-ari ng mga ito ay nagdalang-tao ako.”+ At isinusog niya: “Pakisuyo, suriin+ mo kung sino ang nagmamay-ari ng mga ito, ang singsing na pantatak at ang panali at ang tungkod.”+ 26  Nang magkagayon ay sinuri ni Juda ang mga iyon at sinabi:+ “Siya ay higit na matuwid kaysa sa akin,+ sa dahilang hindi ko siya ibinigay kay Shela na aking anak.”+ At hindi na siya nakipagtalik sa kaniya pagkatapos niyaon.+ 27  Nangyari nga nang oras ng kaniyang panganganak, aba, narito, kambal ang nasa kaniyang tiyan. 28  At nangyari rin, nang nanganganak siya ay iniunat ng isa ang kaniyang kamay, at ang komadrona ay kaagad na kumuha ng isang sinulid na iskarlata at itinali iyon sa kamay nito, na sinasabi: “Ang isang ito ang unang lumabas.” 29  Nang dakong huli ay nangyari, pagkaurong niya ng kaniyang kamay, aba, narito, ang kaniyang kapatid ay lumabas, kung kaya siya ay bumulalas: “Ano ang ibig mong sabihin nito, na nagpangyari ka ng pagkapunit ng kulampang para sa iyo?” Kaya tinawag na Perez+ ang pangalan nito. 30  At pagkatapos ay lumabas ang kaniyang kapatid na may sinulid na iskarlata sa kamay at tinawag na Zera+ ang pangalan nito.

Talababa