Genesis 34:1-31

34  At nakagawian nang lumabas ni Dina na anak na babae ni Lea,+ na ipinanganak niya kay Jacob, upang makita+ ang mga anak na babae ng lupain.+  At nakita siya ni Sikem na anak ni Hamor na Hivita,+ isang pinuno ng lupain, at pagkatapos ay kinuha siya at sinipingan siya at hinalay siya.+  At ang kaniyang kaluluwa ay nagsimulang lumakip kay Dina na anak ni Jacob, at inibig niya ang kabataang babae at patuloy siyang nagsalita nang may panghihikayat sa kabataang babae.  Nang dakong huli ay sinabi ni Sikem kay Hamor na kaniyang ama:+ “Kunin mo para sa akin ang babaing ito bilang asawa.”+  At narinig ni Jacob na dinungisan nito si Dina na kaniyang anak na babae. At ang kaniyang mga anak na lalaki ay kasama noon ng kaniyang kawan sa parang;+ at nanatiling tahimik si Jacob hanggang sa dumating sila.+  Nang maglaon si Hamor, na ama ni Sikem, ay lumabas patungo kay Jacob upang makipag-usap sa kaniya.+  At ang mga anak ni Jacob ay umuwi mula sa parang nang marinig nila ang tungkol doon; at nasaktan ang kalooban ng mga lalaki at sila ay lubhang nagalit,+ sapagkat gumawa siya ng kadusta-dustang kahibangan laban kay Israel sa pagsiping sa anak na babae ni Jacob,+ gayong ang tulad niyaon ay hindi nararapat gawin.+  At nakipag-usap si Hamor sa kanila, na sinasabi: “Kung tungkol kay Sikem na aking anak, ang kaniyang kaluluwa ay nakalakip sa inyong anak na babae.+ Pakisuyo, ibigay ninyo siya sa kaniya bilang asawa,+  at makipag-alyansa kayo sa amin ukol sa pag-aasawa.+ Ang inyong mga anak na babae ay ibibigay ninyo sa amin, at ang aming mga anak na babae ay kukunin ninyo para sa inyong sarili.+ 10  At makatatahan kayong kasama namin, at ang lupain ay nakalaan sa inyo. Manahanan kayo at mangalakal kayo roon at mamayan doon.”+ 11  Nang magkagayon ay sinabi ni Sikem sa kaniyang ama at sa kaniyang mga kapatid: “Makasumpong nawa ako ng lingap sa inyong paningin, at anuman ang sasabihin ninyo sa akin ay ibibigay ko iyon. 12  Itaas ninyo nang napakataas ang doteng salapi at ang kaloob na ipapataw sa akin,+ at handa akong magbigay ayon sa sasabihin ninyo sa akin; lamang ay ibigay ninyo sa akin ang kabataang babae bilang asawa.” 13  At ang mga anak ni Jacob ay nagsimulang sumagot kay Sikem at kay Hamor na kaniyang ama nang may panlilinlang at nagsalita nang gayon sapagkat dinungisan niya si Dina na kanilang kapatid.+ 14  At sinabi nila sa mga ito: “Hindi namin magagawa ang gayong bagay, na ibigay ang aming kapatid sa isang lalaki na may dulong-balat,+ sapagkat iyan ay kadustaan sa amin. 15  Tanging sa kundisyong ito lamang kami papayag sa inyo, na kayo ay maging tulad namin, sa pamamagitan ng pagpapatuli+ ng bawat lalaki sa inyo. 16  Kung magkagayon ay tiyak na ibibigay namin sa inyo ang aming mga anak na babae, at ang inyong mga anak na babae ay kukunin namin para sa aming sarili, at tiyak na mananahanan kaming kasama ninyo at magiging isang bayan.+ 17  Ngunit kung hindi kayo makikinig sa amin na magpatuli, kukunin nga namin ang aming anak na babae at yayaon.” 18  At ang kanilang mga salita ay waring mabuti sa paningin ni Hamor at sa paningin ni Sikem, na anak ni Hamor,+ 19  at hindi nagpaliban ang kabataang lalaki sa pagsasagawa ng kundisyon,+ sapagkat kinalugdan niya ang anak na babae ni Jacob at siya ang pinakamarangal+ sa buong sambahayan ng kaniyang ama.+ 20  Kaya si Hamor at si Sikem na kaniyang anak ay pumaroon sa pintuang-daan ng kanilang lunsod at nagsimulang magsalita sa mga lalaki ng kanilang lunsod,+ na sinasabi: 21  “Ang mga lalaking ito ay maibigin sa kapayapaan sa pakikitungo sa atin.+ Kaya nga patahanin sila sa lupain at magsagawa ng pangangalakal doon, yamang ang lupain ay totoong maluwang sa harap nila.+ Ang kanilang mga anak na babae ay makukuha natin bilang ating mga asawa at ang ating sariling mga anak na babae ay maibibigay natin sa kanila.+ 22  Tanging sa kundisyong ito lamang papayag ang mga lalaki na manahanang kasama natin upang maging isang bayan, na ang bawat lalaki sa atin ay magpatuli kung paanong sila ay mga tuli.+ 23  Kung magkagayon ang kanilang mga pag-aari at ang kanilang yaman at ang lahat ng kanilang mga alagang hayop, hindi ba magiging atin ang mga iyon?+ Payagan lamang natin sila na manahanang kasama natin.”+ 24  Nang magkagayon ang lahat niyaong mga lumalabas sa pintuang-daan ng kaniyang lunsod ay nakinig kay Hamor at kay Sikem na kaniyang anak, at ang lahat ng lalaki ay nagpatuli, lahat niyaong mga lumalabas sa pintuang-daan ng kaniyang lunsod. 25  Ngunit nangyari nang ikatlong araw, nang sila ay nakadarama ng kirot,+ ang dalawang anak ni Jacob, si Simeon at si Levi,+ mga kapatid ni Dina,+ ay kumuha ng kani-kaniyang tabak at pumaroon sa lunsod sa di-kahina-hinalang paraan at pinatay ang bawat lalaki.+ 26  At si Hamor at si Sikem na kaniyang anak ay pinatay nila sa pamamagitan ng talim ng tabak.+ Pagkatapos ay kinuha nila si Dina mula sa bahay ni Sikem at lumabas.+ 27  Ang iba pang mga anak ni Jacob ay lumusob sa mga lalaking nasugatan nang malubha at dinambungan ang lunsod, sapagkat dinungisan nila ang kanilang kapatid na babae.+ 28  Ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang kanilang mga asno at ang nasa lunsod at ang nasa parang ay kinuha nila.+ 29  At ang lahat ng kanilang kabuhayan at ang lahat ng kanilang maliliit na anak at ang kanilang mga asawa ay dinala nilang bihag, anupat dinambong nila ang lahat ng nasa mga bahay.+ 30  Dahil dito ay sinabi ni Jacob kay Simeon at kay Levi:+ “Dinalhan ninyo ako ng sumpa anupat ginawa ninyo akong isang alingasaw sa mga tumatahan sa lupain,+ sa mga Canaanita at sa mga Perizita; samantalang ako ay kakaunti sa bilang,+ at tiyak na magtitipon sila laban sa akin at sasalakayin ako at ako ay malilipol, ako at ang aking sambahayan.” 31  Sinabi naman nila: “Nararapat bang pakitunguhan ng sinuman ang aming kapatid na babae na tulad ng isang patutot?”+

Talababa