Genesis 30:1-43

30  Nang makita ni Raquel na wala siyang ipinanganganak kay Jacob, si Raquel ay nanibugho sa kaniyang kapatid at nagsimulang magsabi kay Jacob:+ “Bigyan mo ako ng mga anak o kung hindi ay magiging patay na babae ako.”+  Dito ay nagningas ang galit ni Jacob laban kay Raquel at sinabi niya:+ “Ako ba ay nasa kalagayan ng Diyos, na nagkait sa iyo ng bunga ng tiyan?”+  Kaya sinabi nito: “Narito ang aking aliping babae na si Bilha.+ Sipingan mo siya, upang makapagsilang siya sa ibabaw ng aking mga tuhod at upang ako, ako naman, ay magkaroon ng mga anak mula sa kaniya.”+  Sa gayon ay ibinigay nito sa kaniya si Bilha na kaniyang alilang babae bilang asawa, at si Jacob ay sumiping sa kaniya.+  At si Bilha ay nagdalang-tao at sa kalaunan ay nanganak kay Jacob ng isang lalaki.+  Nang magkagayon ay sinabi ni Raquel: “Ang Diyos ay gumanap bilang aking hukom+ at nakinig din sa aking tinig, anupat binigyan niya ako ng anak.” Iyan ang dahilan kung bakit niya tinawag na Dan+ ang pangalan nito.  At si Bilha, na alilang babae ni Raquel, ay nagdalang-tao nang minsan pa at sa kalaunan ay nanganak ng ikalawang anak kay Jacob.  Nang magkagayon ay sinabi ni Raquel: “Sa pamamagitan ng puspusang mga pakikipagbuno ay nakipagbuno ako sa aking kapatid. Ako rin naman ay nagwagi!” Kaya tinawag niyang Neptali+ ang pangalan nito.  Nang makita ni Lea na siya ay huminto na sa panganganak, kinuha niya si Zilpa na kaniyang alilang babae at ibinigay ito kay Jacob bilang asawa.+ 10  Sa kalaunan si Zilpa, na alilang babae ni Lea, ay nanganak ng isang lalaki kay Jacob. 11  Nang magkagayon ay sinabi ni Lea: “May mabuting kapalaran!” Kaya tinawag niyang Gad+ ang pangalan nito. 12  Pagkatapos si Zilpa, na alilang babae ni Lea, ay nanganak ng ikalawang anak kay Jacob. 13  Nang magkagayon ay sinabi ni Lea: “Anong ligaya ko! Sapagkat ipahahayag nga akong maligaya+ ng mga anak na babae.” Kaya tinawag niyang Aser+ ang pangalan nito. 14  At naglakad si Ruben+ nang mga araw ng pag-aani ng trigo+ at nakasumpong ng mga mandragoras sa parang. Kaya dinala niya ang mga ito kay Lea na kaniyang ina. Nang magkagayon ay sinabi ni Raquel kay Lea: “Pakisuyo, bigyan mo ako ng mga mandragoras+ ng iyong anak.” 15  Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Maliit na bagay ba ito, na kinuha mo ang aking asawa,+ at kukunin mo rin ngayon ang mga mandragoras ng aking anak?” Kaya sinabi ni Raquel: “Sa dahilang iyan ay sisipingan ka niya ngayong gabi bilang kapalit ng mga mandragoras ng iyong anak.” 16  Nang dumarating si Jacob mula sa parang nang kinagabihan,+ si Lea ay lumabas upang salubungin siya at pagkatapos ay nagsabi: “Sa akin ka sisiping, sapagkat inupahan kita nang tuwiran sa pamamagitan ng mga mandragoras ng aking anak.” Kaya sumiping siya sa kaniya nang gabing iyon.+ 17  At dininig at sinagot ng Diyos si Lea at siya ay nagdalang-tao at sa kalaunan ay nanganak kay Jacob ng ikalimang anak.+ 18  Nang magkagayon ay sinabi ni Lea: “Ibinigay sa akin ng Diyos ang kabayaran ng isang upahan, sapagkat ibinigay ko sa aking asawa ang aking alilang babae.” Kaya tinawag niyang Isacar+ ang pangalan nito. 19  At si Lea ay nagdalang-tao nang minsan pa at sa kalaunan ay nanganak ng ikaanim na anak kay Jacob.+ 20  Nang magkagayon ay sinabi ni Lea: “Pinagkalooban ako ng Diyos, oo, ako, ng isang mabuting kaloob. Sa wakas ay pagtitiisan ako ng aking asawa,+ sapagkat nanganak ako sa kaniya ng anim na lalaki.”+ Kaya tinawag niyang Zebulon+ ang pangalan nito. 21  At pagkatapos ay nanganak siya ng isang babae at tinawag niyang Dina+ ang pangalan nito. 22  Nang dakong huli ay naalaala ng Diyos si Raquel, at siya ay dininig at sinagot ng Diyos anupat binuksan nito ang kaniyang bahay-bata.+ 23  At siya ay nagdalang-tao at nanganak ng isang lalaki. Nang magkagayon ay sinabi niya: “Inalis ng Diyos ang aking kadustaan!”+ 24  Kaya tinawag niyang Jose+ ang pangalan nito, na sinasabi: “Dinaragdagan ako ni Jehova ng isa pang anak.” 25  At nangyari, nang maisilang na ni Raquel si Jose, kaagad na sinabi ni Jacob kay Laban: “Payaunin mo ako upang makaparoon ako sa aking dako at sa aking lupain.+ 26  Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak, na siyang ipinaglingkod ko sa iyo, upang makayaon ako; sapagkat nalalaman mo mismo ang aking paglilingkod na iniukol ko sa iyo.”+ 27  Nang magkagayon ay sinabi ni Laban sa kaniya: “Kung ako ngayon ay nakasumpong ng lingap sa iyong paningin,—tinanggap ko ang mga tanda na wari bang pinagpapala ako ni Jehova dahilan sa iyo.”+ 28  At isinusog niya: “Itakda mo sa akin ang iyong kabayaran at ibibigay ko ang mga iyon.”+ 29  Kaya sinabi nito sa kaniya: “Nalalaman mo mismo kung paano kita pinaglingkuran at kung ano ang naging kalagayan ng iyong kawan sa akin;+ 30  na kakaunti nga ang tinatangkilik mo bago ako dumating, at lumago ito hanggang sa dumami, sapagkat pinagpala ka ni Jehova magmula nang pumarito ako.+ Kaya ngayon ay kailan naman ako gagawa ng para sa aking sariling sambahayan?”+ 31  Nang magkagayon ay sinabi niya: “Ano ang ibibigay ko sa iyo?” At sinabi ni Jacob: “Wala kang ibibigay sa akin na kahit anuman!+ Kung gagawin mo ang bagay na ito para sa akin, babalik ako sa pagpapastol sa iyong kawan.+ Ipagpapatuloy kong bantayan iyon.+ 32  Daraan ako sa iyong buong kawan ngayon. Ibukod mo mula roon ang bawat tupa na batik-batik at may tagping kulay, at bawat tupang matingkad na kayumanggi sa gitna ng mga batang barakong tupa at alinmang may tagping kulay at batik-batik sa gitna ng mga kambing na babae. Mula ngayon ang mga iyon ang magiging aking kabayaran.+ 33  At ang paggawa ko ng matuwid ang sasagot para sa akin sa anumang araw sa hinaharap na paririto ka upang tingnan ang aking kabayaran;+ ang bawat isa na hindi batik-batik at walang tagping kulay sa gitna ng mga kambing na babae at hindi matingkad na kayumanggi sa gitna ng mga batang barakong tupa ay nakaw kung iyon ay nasa akin.”+ 34  Dito ay sinabi ni Laban: “Aba, mabuti iyan! Mangyari nawa ayon sa iyong salita.”+ 35  Nang magkagayon ay ibinukod niya nang araw na iyon ang mga kambing na lalaki na may guhit at may tagping kulay at ang lahat ng kambing na babae na batik-batik at may tagping kulay, ang bawat isa na may anumang puti at ang bawat isa na matingkad na kayumanggi sa gitna ng mga batang barakong tupa, ngunit ibinigay niya ang mga iyon sa mga kamay ng kaniyang mga anak. 36  Pagkatapos ay nagtakda siya ng agwat na tatlong araw na paglalakbay sa pagitan niya at ni Jacob, at pinapastulan ni Jacob ang mga kawan ni Laban na natira. 37  Nang magkagayon ay kumuha si Jacob ng magagamit na mga baston na sariwa pa mula sa punong estorake+ at mula sa punong almendras+ at mula sa punong platano+ at nagtalop sa mga iyon ng puting talóp na mga bahagi sa pamamagitan ng paghahantad ng mga puting bahagi na nasa mga baston.+ 38  Nang dakong huli ang mga baston na tinalupan niya ay inilagay niya sa harap ng kawan, sa mga inuman, sa mga labangan+ ng tubig, na pinaparoonan ng mga kawan upang uminom, upang sila ay mangandi sa harap ng mga iyon kapag pumaparoon sila upang uminom. 39  Dahil dito ay nangandi ang mga kawan sa harap ng mga baston, at ang mga kawan ay nanganganak ng mga may guhit, batik-batik at may tagping kulay.+ 40  At inihiwalay ni Jacob ang mga batang barakong tupa at pagkatapos ay iniharap ang mga mukha ng mga kawan sa mga may guhit at sa lahat ng matitingkad na kayumanggi sa gitna ng mga kawan ni Laban. Pagkatapos ay inilagay niya nang bukod ang kaniyang sariling mga kawan at hindi niya inilagay ang mga iyon sa tabi ng mga kawan ni Laban. 41  At laging nangyayari na kailanma’t nangangandi ang mabubulas+ na kawan, inilalagay ni Jacob ang mga baston sa mga inuman+ na nasa harap ng mga mata ng mga kawan, upang mangandi sila sa tabi ng mga baston. 42  Ngunit kapag kinakitaan ng pagiging mahina ang mga kawan, hindi niya inilalagay roon ang mga iyon. Kaya ang mahihina ay laging nagiging kay Laban, ngunit ang mabubulas ay kay Jacob.+ 43  At ang lalaki ay lalo pang lumalago, at malalaking kawan at mga alilang babae at mga alilang lalaki at mga kamelyo at mga asno ang napasakaniya.+

Talababa