Genesis 12:1-20

12  At sinabi ni Jehova kay Abram: “Yumaon ka sa iyong lakad mula sa iyong lupain at mula sa iyong mga kamag-anak at mula sa bahay ng iyong ama patungo sa lupain na ipakikita ko sa iyo;+  at gagawa ako ng isang dakilang bansa mula sa iyo at pagpapalain kita at padadakilain ko ang iyong pangalan; at ikaw ay maging isang pagpapala.+  At pagpapalain ko yaong mga nagpapala sa iyo, at siya na sumusumpa sa iyo ay susumpain+ ko, at tiyak na pagpapalain ng lahat ng pamilya sa lupa ang kanilang sarili sa pamamagitan mo.”+  Sa gayon ay humayo si Abram gaya ng sinalita ni Jehova sa kaniya, at si Lot ay sumama sa kaniya. At si Abram ay pitumpu’t limang taóng gulang nang umalis siya mula sa Haran.+  Kaya kinuha ni Abram si Sarai na kaniyang asawa+ at si Lot na anak ng kaniyang kapatid+ at ang lahat ng pag-aari na kanilang natipon+ at ang mga kaluluwa na kanilang kinuha sa Haran, at sila ay umalis upang pumaroon sa lupain ng Canaan.+ Nang dakong huli ay dumating sila sa lupain ng Canaan.  At nilibot ni Abram ang lupain hanggang sa kinaroroonan ng Sikem,+ malapit sa malalaking punungkahoy ng More;+ at nang panahong iyon ay nasa lupain ang Canaanita.  Si Jehova ngayon ay nagpakita kay Abram at nagsabi: “Sa iyong binhi+ ay ibibigay ko ang lupaing ito.”+ Pagkatapos ay nagtayo siya roon ng isang altar para kay Jehova, na nagpakita sa kaniya.  Nang maglaon ay lumipat siya mula roon patungo sa bulubunduking pook sa dakong silangan ng Bethel+ at itinayo ang kaniyang tolda na nasa kanluran ang Bethel at nasa silangan ang Ai.+ Nang magkagayon ay nagtayo siya roon ng isang altar para kay Jehova+ at nagsimulang tumawag sa pangalan ni Jehova.+  Pagkatapos ay naglikas ng kampo si Abram, na nagpapalipat-lipat ng kampamento patungong Negeb.+ 10  At nagkaroon ng isang taggutom sa lupain at si Abram ay lumusong patungong Ehipto upang manirahan doon bilang dayuhan,+ sapagkat matindi ang taggutom sa lupain.+ 11  At nangyari, nang malapit na siyang pumasok sa Ehipto, sinabi nga niya kay Sarai na kaniyang asawa: “Pakisuyo, ngayon! nalalaman kong lubos na ikaw ay isang babaing maganda ang anyo.+ 12  Kaya talagang mangyayari na makikita ka ng mga Ehipsiyo at magsasabi, ‘Ito ang kaniyang asawa.’ At tiyak na papatayin nila ako, ngunit ikaw ay iingatan nilang buháy. 13  Pakisuyong sabihin mo na ikaw ay aking kapatid,+ upang mapabuti ako dahil sa iyo, at ang kaluluwa ko ay tiyak na mabubuhay dahilan sa iyo.”+ 14  Kaya nangyari, nang pumasok si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsiyo ang babae, na siya ay napakaganda. 15  At nakita rin siya ng mga prinsipe ni Paraon at pinasimulan nilang purihin siya kay Paraon, anupat ang babae ay dinala sa bahay ni Paraon. 16  At pinakitunguhan niya nang mabuti si Abram dahil sa kaniya, at nagkaroon siya ng mga tupa at mga baka at mga asno at mga alilang lalaki at mga alilang babae at mga asnong babae at mga kamelyo.+ 17  Nang magkagayon ay pinasapitan ni Jehova si Paraon at ang kaniyang sambahayan ng malalaking salot+ dahil kay Sarai, na asawa ni Abram.+ 18  Dahil dito ay tinawag ni Paraon si Abram at sinabi: “Ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya ay iyong asawa?+ 19  Bakit mo sinabing, ‘Siya ay kapatid ko,’+ anupat kukunin ko na sana siya bilang aking asawa? At ngayon ay narito ang iyong asawa. Kunin mo siya at yumaon ka!” 20  At nag-utos si Paraon sa mga lalaki may kinalaman sa kaniya, at sinamahan nila siya at ang kaniyang asawa at ang lahat ng kaniyang pag-aari.+

Talababa