Genesis 23:1-20

23  At ang buhay ni Sara ay umabot ng isang daan at dalawampu’t pitong taon. Iyon ang mga taon ng buhay ni Sara.+  Si Sara nga ay namatay sa Kiriat-arba,+ na siyang Hebron,+ sa lupain ng Canaan,+ at si Abraham ay pumaroon upang hagulhulan si Sara at upang tangisan siya.  Pagkatapos ay tumindig si Abraham mula sa harap ng kaniyang patay at nagsalita sa mga anak ni Het,+ na sinasabi:  “Ako ay isang naninirahang dayuhan at nakikipamayan sa gitna ninyo.+ Ibigay ninyo sa akin bilang pag-aari ang isang dakong libingan sa gitna ninyo upang mailibing ko ang aking patay at makubli sa aking paningin.”+  Sa gayon ay sumagot kay Abraham ang mga anak ni Het, na nagsasabi sa kaniya:  “Pakinggan mo kami, panginoon ko.+ Ikaw ay isang pinuno ng Diyos sa gitna namin.+ Sa pinakapili sa aming mga dakong libingan ay ilibing mo ang iyong patay.+ Walang sinuman sa amin ang magkakait sa iyo ng kaniyang dakong libingan upang pigilan ang paglilibing sa iyong patay.”+  Sa gayon ay tumindig si Abraham at yumukod sa mga katutubo,+ sa mga anak ni Het,+  at nagsalita sa kanila, na sinasabi: “Kung sang-ayon ang inyong mga kaluluwa na ilibing ang aking patay upang makubli sa aking paningin, makinig kayo sa akin at himukin si Epron na anak ni Zohar para sa akin,+  upang maibigay niya sa akin ang yungib ng Macpela,+ na kaniya, na nasa dulo ng kaniyang parang. Kapalit ng kabuuang dami ng pilak ay ibigay niya iyon sa akin sa gitna ninyo upang ariin ang isang dakong libingan.”+ 10  At nagkataon, si Epron ay nakaupong kasama ng mga anak ni Het. Kaya sumagot si Epron na Hiteo+ kay Abraham sa pandinig ng mga anak ni Het kasama ng lahat niyaong mga pumapasok sa pintuang-daan ng kaniyang lunsod, na nagsasabi:+ 11  “Hindi, panginoon ko! Makinig ka sa akin. Ang parang ay ibinibigay ko sa iyo, at ang yungib na naroroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa paningin ng mga anak ng aking bayan ay ibinibigay ko iyon sa iyo.+ Ilibing mo ang iyong patay.” 12  Sa gayon ay yumukod si Abraham sa harap ng mga katutubo 13  at nagsalita kay Epron sa pandinig ng mga katutubo, na sinasabi: “Kung ikaw lamang sana—hindi, makinig ka sa akin! Ibibigay ko sa iyo ang dami ng pilak kapalit ng parang. Kunin mo iyon mula sa akin,+ upang mailibing ko roon ang aking patay.” 14  Nang magkagayon ay sumagot si Epron kay Abraham, na sinasabi sa kaniya: 15  “Panginoon ko, makinig ka sa akin. Isang lote ng lupa na nagkakahalaga ng apat na raang siklong pilak, ano iyon sa akin at sa iyo? Kaya ilibing mo ang iyong patay.”+ 16  Sa gayon ay pinakinggan ni Abraham si Epron, at tinimbang ni Abraham kay Epron ang dami ng pilak na sinalita niya sa pandinig ng mga anak ni Het, apat na raang siklong pilak na karaniwang ginagamit ng mga mangangalakal.+ 17  Sa gayon ang parang ni Epron na nasa Macpela, na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na naroroon at ang lahat ng punungkahoy na nasa parang,+ na nasa loob ng lahat ng hangganan nito sa palibot, ay napagtibay+ 18  kay Abraham bilang kaniyang nabiling pag-aari sa paningin ng mga anak ni Het sa gitna ng lahat niyaong mga pumapasok sa pintuang-daan ng kaniyang lunsod.+ 19  At pagkatapos niyaon ay inilibing ni Abraham si Sara na kaniyang asawa sa yungib sa parang ng Macpela sa tapat ng Mamre, na siyang Hebron, sa lupain ng Canaan.+ 20  Sa gayon ang parang at ang yungib na naroroon ay napagtibay kay Abraham bilang pag-aaring dakong libingan sa mga kamay ng mga anak ni Het.+

Talababa