Genesis 28:1-22

28  Dahil dito ay tinawag ni Isaac si Jacob at pinagpala siya at inutusan siya at sinabi sa kaniya: “Huwag kang kukuha ng asawa mula sa mga anak na babae ng Canaan.+  Bumangon ka, pumaroon ka sa Padan-aram sa bahay ni Betuel na ama ng iyong ina at doon ka kumuha ng asawa mula sa mga anak na babae ni Laban na kapatid ng iyong ina.+  At pagpapalain ka ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat at gagawin kang palaanakin at pararamihin ka, at ikaw ay tiyak na magiging isang kongregasyon ng mga bayan.+  At ibibigay niya sa iyo ang pagpapala ni Abraham,+ sa iyo at sa iyong binhi na kasama mo,+ upang ariin mo ang lupain na iyong pinanirahan bilang dayuhan,+ na ibinigay ng Diyos kay Abraham.”+  Kaya pinayaon ni Isaac si Jacob, at pumaroon siya sa Padan-aram, kay Laban na anak ni Betuel na Siryano,+ na kapatid ni Rebeka,+ ina ni Jacob at ni Esau.+  Nang makita ni Esau na pinagpala ni Isaac si Jacob at pinayaon ito sa Padan-aram upang kumuha roon ng asawa nito, at na nang pagpalain niya ito ay inutusan niya ito, na sinasabi: “Huwag kang kukuha ng asawa mula sa mga anak na babae ng Canaan”;+  at na si Jacob ay sumunod sa kaniyang ama at sa kaniyang ina at papunta na sa Padan-aram;+  nang magkagayon ay nakita ni Esau na ang mga anak na babae ng Canaan ay di-kalugud-lugod sa paningin ni Isaac na kaniyang ama.+  Kaya si Esau ay pumaroon kay Ismael at kinuha bilang asawa si Mahalat na anak ni Ismael na anak ni Abraham, na kapatid na babae ni Nebaiot, bukod sa iba pa niyang mga asawa.+ 10  At si Jacob ay umalis mula sa Beer-sheba at pumaroon sa Haran.+ 11  Nang maglaon ay nakarating siya sa isang dako at naghandang magpalipas ng gabi roon sapagkat ang araw ay lumubog na. Kaya kumuha siya ng isa sa mga bato sa dakong iyon at inilagay iyon bilang patungan ng kaniyang ulo at humiga sa dakong iyon.+ 12  At siya ay nagsimulang managinip,+ at, narito! may isang hagdanan na nakalagay sa ibabaw ng lupa at ang dulo nito ay umaabot hanggang sa langit; at, narito! may mga anghel ng Diyos na nagmamanhik-manaog doon.+ 13  At, narito! nakatayo si Jehova sa itaas niyaon, at sinabi niya:+ “Ako ay si Jehova na Diyos ni Abraham na iyong ama at Diyos ni Isaac.+ Ang lupain na kinahihigan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi.+ 14  At ang iyong binhi ay tiyak na magiging tulad ng mga butil ng alabok sa lupa,+ at ikaw ay tiyak na lalaganap sa kanluran at sa silangan at sa hilaga at sa timog,+ at sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng iyong binhi ay tiyak na pagpapalain ng lahat ng pamilya sa lupa ang kanilang sarili.+ 15  At narito, ako ay sumasaiyo at iingatan kita sa lahat ng paroroonan mo at ibabalik kita sa lupang ito,+ sapagkat hindi kita iiwan hanggang sa magawa ko nga ang sinalita ko sa iyo.”+ 16  Nang magkagayon ay nagising si Jacob mula sa kaniyang pagkakatulog at nagsabi: “Tunay na si Jehova ay nasa dakong ito at hindi ko ito nalalaman.” 17  At natakot siya at isinusog:+ “Kakila-kilabot nga ang dakong ito!+ Ito ay walang iba kundi ang bahay ng Diyos+ at ito ang pintuang-daan ng langit.” 18  Kaya si Jacob ay maagang bumangon sa kinaumagahan at kinuha niya ang bato na naroon bilang patungan ng kaniyang ulo at itinayo niya iyon na pinakahaligi at binuhusan niya ng langis ang ibabaw niyaon.+ 19  Karagdagan pa, tinawag niyang Bethel+ ang pangalan ng dakong iyon; ngunit ang totoo, Luz ang pangalan ng lunsod noong una.+ 20  At si Jacob ay nanata ng isang panata,+ na nagsasabi: “Kung ang Diyos ay patuloy na sasaakin at mag-iingat nga sa akin sa daang ito na aking paroroonan at magbibigay nga sa akin ng tinapay na makakain at mga kasuutan na maibibihis+ 21  at ako nga ay babalik nang payapa sa bahay ng aking ama, kung magkagayon ay mapatutunayang si Jehova ang aking Diyos.+ 22  At ang batong ito na aking itinayo na pinakahaligi ay magiging bahay ng Diyos,+ at sa lahat ng bagay na ibibigay mo sa akin ay walang pagsalang ibibigay ko sa iyo ang ikasampu niyaon.”+

Talababa