Genesis 48:1-22

48  At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, sinabi kay Jose: “Narito, ang iyong ama ay nanghihina na.” Dahil dito ay isinama niya ang kaniyang dalawang anak na si Manases at si Efraim.+  Nang magkagayon ay iniulat kay Jacob at sinabi: “Narito, ang iyong anak na si Jose ay naparito sa iyo.” Kaya ginamit ni Israel ang buo niyang lakas at umupo sa kaniyang higaan.  At sinabi ni Jacob kay Jose: “Ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat ay nagpakita sa akin sa Luz+ sa lupain ng Canaan upang pagpalain niya ako.+  At sinabi niya sa akin, ‘Narito, ginagawa kitang palaanakin,+ at pararamihin kita at gagawin kitang isang kongregasyon ng mga bayan+ at ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong binhi na kasunod mo bilang pag-aari hanggang sa panahong walang takda.’+  At ngayon ang iyong dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto bago ako naparito sa iyo sa Ehipto, sila ay akin.+ Si Efraim at si Manases ay magiging akin tulad ni Ruben at ni Simeon.+  Ngunit ang iyong supling na magiging anak mo kasunod nila ay magiging iyo. Kasama ng pangalan ng kanilang mga kapatid ay tatawagin sila sa kanilang mana.+  At kung tungkol sa akin, nang dumating ako mula sa Padan,+ si Raquel ay namatay+ sa tabi ko sa lupain ng Canaan sa daan samantalang malayo pa ang lalakbaying lupain bago dumating ng Eprat,+ kung kaya inilibing ko siya roon sa daan patungo sa Eprat, na siyang Betlehem.”+  Nang magkagayon ay nakita ni Israel ang mga anak ni Jose at sinabi: “Sino ang mga ito?”+  Kaya sinabi ni Jose sa kaniyang ama: “Sila ang aking mga anak na ibinigay ng Diyos sa akin sa dakong ito.”+ Dahil dito ay sinabi niya: “Pakisuyo, dalhin mo sila sa akin upang pagpalain ko sila.”+ 10  At ang mga mata ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan.+ Hindi na siya makakita. Kaya inilapit niya sila sa kaniya, at pagkatapos ay hinalikan niya sila at niyakap sila.+ 11  At sinabi ni Israel kay Jose: “Hindi ko akalaing makikita ko ang iyong mukha,+ ngunit narito, ipinakita rin sa akin ng Diyos ang iyong supling.” 12  Pagkatapos ay inilabas sila ni Jose mula sa kaniyang mga tuhod, at yumukod siya habang ang kaniyang mukha ay nakaharap sa lupa.+ 13  Dinala ngayon ni Jose ang dalawa, si Efraim sa pamamagitan ng kaniyang kanang kamay tungo sa kaliwa+ ni Israel, at si Manases sa pamamagitan ng kaniyang kaliwang kamay tungo sa kanan+ ni Israel, at inilapit sila sa kaniya. 14  Gayunman, iniunat ni Israel ang kaniyang kanang kamay at ipinatong iyon sa ulo+ ni Efraim, bagaman ito ang nakababata,+ at ang kaniyang kaliwang kamay sa ibabaw ng ulo+ ni Manases. Sinadya niyang ipatong nang gayon ang kaniyang mga kamay, yamang si Manases ang panganay.+ 15  At pinagpala niya si Jose at sinabi:+ “Ang tunay na Diyos na sa harap niya ay lumakad+ ang aking mga amang sina Abraham at Isaac,Ang tunay na Diyos na nagpapastol sa akin sa panahon ng aking buong pag-iral hanggang sa araw na ito,+ 16  Ang anghel na tumutubos sa akin mula sa lahat ng kapahamakan,+ pagpalain niya nawa ang mga bata.+ At tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga ama, si Abraham at si Isaac,+At lumago nawa sila at dumami sa gitna ng lupa.”+ 17  Nang makita ni Jose na pinanatili ng kaniyang ama ang kaniyang kanang kamay na nakapatong sa ulo ni Efraim, iyon ay naging di-kalugud-lugod sa kaniya,+ at tinangka niyang tanganan ang kamay ng kaniyang ama upang alisin iyon mula sa ulo ni Efraim at ilipat sa ulo ni Manases.+ 18  Kaya sinabi ni Jose sa kaniyang ama: “Hindi ganiyan, ama ko, sapagkat ito ang panganay.+ Ilagay mo ang iyong kanang kamay sa kaniyang ulo.” 19  Ngunit ang kaniyang ama ay tumanggi at nagsabi: “Alam ko, anak ko, alam ko. Siya rin ay magiging isang bayan at siya rin ay magiging dakila.+ Ngunit, magkagayunman, ang kaniyang nakababatang kapatid ay magiging mas dakila kaysa sa kaniya,+ at ang kaniyang supling ay magiging lubusang katumbas ng mga bansa.”+ 20  At patuloy niya silang pinagpala nang araw na iyon,+ na sinasabi: “Sa pamamagitan mo ay paulit-ulit nawang magpahayag ng pagpapala ang Israel, na sinasabi,‘Gawin ka nawa ng Diyos na tulad ni Efraim at tulad ni Manases.’ ”+ Sa gayon ay patuloy niyang inilalagay si Efraim na una kay Manases.+ 21  Pagkatapos ay sinabi ni Israel kay Jose: “Narito, ako ay mamamatay na,+ ngunit ang Diyos ay tiyak na patuloy na sasainyo at ibabalik kayo sa lupain ng inyong mga ninuno.+ 22  Kung tungkol sa akin, ibinibigay ko sa iyo ang isang balikat ng lupain na higit kaysa sa iyong mga kapatid,+ na kinuha ko mula sa kamay ng mga Amorita sa pamamagitan ng aking tabak at sa pamamagitan ng aking busog.”

Talababa