Genesis 10:1-32

10  At ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe,+ sina Sem, Ham at Japet. At sila ay nagsimulang magkaroon ng mga anak pagkatapos ng delubyo.+  Ang mga anak ni Japet ay sina Gomer+ at Magog+ at Madai+ at Javan+ at Tubal+ at Mesec+ at Tiras.+  At ang mga anak ni Gomer ay sina Askenaz+ at Ripat+ at Togarma.+  At ang mga anak ni Javan ay sina Elisa+ at Tarsis,+ Kitim+ at Dodanim.+  Mula sa mga ito ang populasyon ng mga isla ng mga bansa ay nangalat sa kanilang mga lupain, bawat isa ayon sa wika nito, ayon sa kani-kanilang pamilya, sa kani-kanilang mga bansa.  At ang mga anak ni Ham ay sina Cus+ at Mizraim+ at Put+ at Canaan.+  At ang mga anak ni Cus ay sina Seba+ at Havila at Sabta at Raama+ at Sabteca. At ang mga anak ni Raama ay sina Sheba at Dedan.+  At naging anak ni Cus si Nimrod.+ Siya ang nagpasimuno sa pagiging makapangyarihan sa lupa.  Itinanghal niya ang kaniyang sarili bilang makapangyarihang mangangaso na salansang kay Jehova. Iyan ang dahilan kung bakit may kasabihan: “Gaya ni Nimrod na isang makapangyarihang mangangaso na salansang kay Jehova.”+ 10  At ang pasimula ng kaniyang kaharian ay ang Babel+ at Erec+ at Acad at Calne, sa lupain ng Sinar.+ 11  Mula sa lupaing iyon ay humayo siya patungong Asirya+ at itinayo niya ang Nineve+ at ang Rehobot-Ir at ang Cala 12  at ang Resen sa pagitan ng Nineve at ng Cala: ito ang dakilang lunsod. 13  At naging anak ni Mizraim+ sina Ludim+ at Anamim at Lehabim at Naptuhim+ 14  at Patrusim+ at Casluhim+ (na pinanggalingan ng mga Filisteo)+ at Captorim.+ 15  At naging anak ni Canaan si Sidon+ na kaniyang panganay at si Het+ 16  at ang Jebusita+ at ang Amorita+ at ang Girgasita 17  at ang Hivita+ at ang Arkeo at ang Sinita 18  at ang Arvadita+ at ang Zemarita at ang Hamateo;+ at pagkatapos ay nangalat ang mga pamilya ng Canaanita. 19  Kaya ang hangganan ng Canaanita ay naging mula sa Sidon hanggang sa Gerar,+ malapit sa Gaza,+ hanggang sa Sodoma at Gomorra+ at Adma+ at Zeboiim,+ malapit sa Lasa. 20  Ito ang mga anak ni Ham ayon sa kanilang mga pamilya, ayon sa kanilang mga wika, sa kanilang mga lupain, ayon sa kanilang mga bansa. 21  At kay Sem, na ninuno ng lahat ng mga anak ni Eber,+ na kapatid ni Japet na pinakamatanda, ay mayroon ding supling na isinilang. 22  Ang mga anak ni Sem ay sina Elam+ at Asur+ at Arpacsad+ at Lud at Aram. 23  At ang mga anak ni Aram ay sina Uz at Hul at Geter at Mas.+ 24  At naging anak ni Arpacsad si Shela,+ at naging anak ni Shela si Eber. 25  At si Eber ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Ang pangalan ng isa ay Peleg,+ sapagkat nang kaniyang mga araw ay nabahagi ang lupa;+ at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Joktan.+ 26  At naging anak ni Joktan sina Almodad at Selep at Hazarmavet at Jera+ 27  at Hadoram at Uzal at Dikla+ 28  at Obal at Abimael at Sheba+ 29  at Opir+ at Havila+ at Jobab;+ ang lahat ng ito ang mga anak ni Joktan. 30  At ang dakong tinatahanan nila ay umabot mula sa Mesa hanggang sa Separ, na bulubunduking pook ng Silangan. 31  Ito ang mga anak ni Sem ayon sa kanilang mga pamilya, ayon sa kanilang mga wika, sa kanilang mga lupain, ayon sa kanilang mga bansa.+ 32  Ito ang mga pamilya ng mga anak ni Noe ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa kanilang mga bansa, at mula sa mga ito ay nangalat sa lupa ang mga bansa pagkatapos ng delubyo.+

Talababa