Genesis 36:1-43

36  At ito ang kasaysayan ni Esau, na siyang Edom.+  Si Esau ay kumuha ng kaniyang mga asawa mula sa mga anak na babae ng Canaan:+ si Ada+ na anak ni Elon na Hiteo+ at si Oholibama+ na anak ni Anah, na apo ni Zibeon na Hivita,  at si Basemat,+ na anak ni Ismael, na kapatid na babae ni Nebaiot.+  At ipinanganak ni Ada si Elipaz kay Esau, at ipinanganak ni Basemat si Reuel,  at ipinanganak ni Oholibama si Jeus at si Jalam at si Kora.+ Ito ang mga anak ni Esau na ipinanganak sa kaniya sa lupain ng Canaan.  Pagkatapos ay kinuha ni Esau ang kaniyang mga asawa at ang kaniyang mga anak na lalaki at ang kaniyang mga anak na babae at ang lahat ng kaluluwa sa kaniyang bahay at ang kaniyang kawan at ang lahat ng iba pa niyang mga hayop at ang lahat ng kaniyang yaman,+ na natipon niya sa lupain ng Canaan, at pumaroon sa isang lupain na malayo kay Jacob na kaniyang kapatid,+  sapagkat ang kanilang mga pag-aari ay napakarami upang manahanan silang magkasama at ang lupain na pinaninirahan nila bilang dayuhan ay walang kakayahang tumustos sa kanila dahilan sa kanilang mga kawan.+  Kaya si Esau ay nanahanan sa bulubunduking pook ng Seir.+ Si Esau ay si Edom.+  At ito ang kasaysayan ni Esau na ama ng Edom sa bulubunduking pook ng Seir.+ 10  Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Esau: si Elipaz na anak ni Ada, na asawa ni Esau; si Reuel na anak ni Basemat, na asawa ni Esau.+ 11  At ang naging mga anak ni Elipaz ay si Teman,+ si Omar, si Zepo at si Gatam at si Kenaz.+ 12  At si Timna+ ay naging babae ni Elipaz, na anak ni Esau. Nang maglaon ay ipinanganak niya kay Elipaz si Amalek.+ Ito ang mga anak ni Ada, na asawa ni Esau. 13  Ito ang mga anak ni Reuel: si Nahat at si Zera, si Shamah at si Miza.+ Ito ang naging mga anak ni Basemat,+ na asawa ni Esau. 14  At ito ang naging mga anak ni Oholibama na anak ni Anah, na apo ni Zibeon, na asawa ni Esau, sapagkat ipinanganak niya kay Esau si Jeus at si Jalam at si Kora.+ 15  Ito ang mga shik+ sa mga anak ni Esau: Ang mga anak ni Elipaz, na panganay ni Esau: Si shik Teman,+ si shik Omar, si shik Zepo, si shik Kenaz, 16  si shik Kora, si shik Gatam, si shik Amalek. Ito ang mga shik ni Elipaz+ sa lupain ng Edom. Ito ang mga anak kay Ada. 17  Ito ang mga anak ni Reuel, na anak ni Esau: Si shik Nahat, si shik Zera, si shik Shamah, si shik Miza. Ito ang mga shik ni Reuel sa lupain ng Edom.+ Ito ang mga anak kay Basemat, na asawa ni Esau. 18  At ito ang mga anak ni Oholibama, na asawa ni Esau: Si shik Jeus, si shik Jalam, si shik Kora. Ito ang mga shik ni Oholibama na anak ni Anah, na asawa ni Esau. 19  Ito ang mga anak ni Esau, at ito ang kanilang mga shik. Siya ay si Edom.+ 20  Ito ang mga anak ni Seir na Horita, na mga tumatahan sa lupain:+ si Lotan at si Sobal at si Zibeon at si Anah+ 21  at si Dison at si Ezer at si Disan.+ Ito ang mga shik ng Horita, na mga anak ni Seir, sa lupain ng Edom. 22  At ang naging mga anak ni Lotan ay si Hori at si Hemam; at ang kapatid na babae ni Lotan ay si Timna.+ 23  At ito ang mga anak ni Sobal: si Alvan at si Manahat at si Ebal, si Sepo at si Onam. 24  At ito ang mga anak ni Zibeon: si Aias at si Anah. Ito ang Anah na siyang nakasumpong ng maiinit na bukal sa ilang samantalang inaalagaan niya ang mga asno para kay Zibeon na kaniyang ama.+ 25  At ito ang mga anak ni Anah: si Dison at si Oholibama na anak ni Anah. 26  At ito ang mga anak ni Dison: si Hemdan at si Esban at si Itran at si Keran.+ 27  Ito ang mga anak ni Ezer: si Bilhan at si Zaavan at si Akan. 28  Ito ang mga anak ni Disan: si Uz at si Aran.+ 29  Ito ang mga shik ng Horita: Si shik Lotan, si shik Sobal, si shik Zibeon, si shik Anah, 30  si shik Dison, si shik Ezer, si shik Disan.+ Ito ang mga shik ng Horita ayon sa kanilang mga shik sa lupain ng Seir. 31  At ito ang mga hari na naghari sa lupain ng Edom+ bago maghari ang sinumang hari sa mga anak ni Israel.+ 32  At si Bela na anak ni Beor ay naghari sa Edom,+ at ang pangalan ng kaniyang lunsod ay Dinhaba. 33  Nang mamatay si Bela, si Jobab na anak ni Zera na mula sa Bozra+ ay nagsimulang maghari na kahalili niya.+ 34  Nang mamatay si Jobab, si Husam na mula sa lupain ng mga Temanita+ ay nagsimulang maghari na kahalili niya.+ 35  Nang mamatay si Husam, si Hadad na anak ni Bedad, na siyang tumalo sa mga Midianita+ sa parang ng Moab,+ ay nagsimulang maghari na kahalili niya, at ang pangalan ng kaniyang lunsod ay Avit.+ 36  Nang mamatay si Hadad, si Samla na mula sa Masreka ay nagsimulang maghari na kahalili niya.+ 37  Nang mamatay si Samla, si Shaul na mula sa Rehobot sa tabi ng Ilog ay nagsimulang maghari na kahalili niya.+ 38  Nang mamatay si Shaul, si Baal-hanan na anak ni Acbor ay nagsimulang maghari na kahalili niya.+ 39  Nang mamatay si Baal-hanan na anak ni Acbor, si Hadar ay nagsimulang maghari na kahalili niya; at ang pangalan ng kaniyang lunsod ay Pau, at ang pangalan ng kaniyang asawa ay Mehetabel na anak na babae ni Matred na anak na babae ni Mezahab.+ 40  Kaya ito ang mga pangalan ng mga shik ni Esau ayon sa kanilang mga pamilya, ayon sa kanilang mga dako, ayon sa kanilang mga pangalan: Si shik Timna, si shik Alva, si shik Jetet,+ 41  si shik Oholibama, si shik Elah, si shik Pinon,+ 42  si shik Kenaz, si shik Teman, si shik Mibzar,+ 43  si shik Magdiel, si shik Iram. Ito ang mga shik ng Edom+ ayon sa kanilang mga tahanan sa lupain na kanilang pag-aari.+ Ito si Esau na ama ng Edom.+

Talababa