Genesis 20:1-18

20  At lumipat si Abraham ng kampo mula roon+ patungo sa lupain ng Negeb at nanahanan sa pagitan ng Kades+ at Sur+ at nanirahan bilang dayuhan sa Gerar.+  At inulit ni Abraham may kinalaman kay Sara na kaniyang asawa: “Siya ay kapatid ko.”+ Dahil dito ay nagsugo si Abimelec na hari ng Gerar at kinuha si Sara.+  Pagkatapos ay pumaroon ang Diyos kay Abimelec sa isang panaginip sa gabi at nagsabi sa kaniya: “Narito, para ka na ring patay dahil sa babae na kinuha mo,+ yamang siya ay pag-aari ng ibang may-ari bilang kaniyang asawa.”+  Gayunman, si Abimelec ay hindi pa nakalalapit sa kaniya.+ Kaya sinabi niya: “Jehova, papatayin mo ba ang isang bansa na tunay ngang matuwid?+  Hindi ba niya sinabi sa akin, ‘Siya ay kapatid ko’? at siya—hindi ba siya rin ay nagsabi, ‘Siya ay kapatid ko’? Sa pagkamatapat ng aking puso at taglay ang kawalang-sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito.”+  Sa gayon ay sinabi ng tunay na Diyos sa kaniya sa panaginip: “Alam ko rin na sa pagkamatapat ng iyong puso ay ginawa mo ito,+ at pinipigilan din kita na magkasala laban sa akin.+ Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko ipinahintulot sa iyo na hipuin siya.+  Ngunit ngayon ay ibalik mo ang asawa ng lalaki, sapagkat siya ay isang propeta,+ at siya ay magsusumamo para sa iyo.+ Kaya patuloy kang mabuhay. Ngunit kung hindi mo siya ibabalik, alamin mo na tiyak na mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng sa iyo.”+  Kaya si Abimelec ay maagang bumangon sa kinaumagahan at tinawag ang lahat ng kaniyang mga lingkod at sinalita ang lahat ng bagay na ito sa kanilang pandinig. At ang mga lalaki ay lubhang natakot.  Nang magkagayon ay tinawag ni Abimelec si Abraham at sinabi sa kaniya: “Ano ang ginawa mo sa amin, at anong kasalanan ang nagawa ko laban sa iyo, anupat nagdala ka sa akin at sa aking kaharian ng isang malaking kasalanan?+ Mga gawa na hindi dapat gawin ang ginawa mo may kaugnayan sa akin.”+ 10  At sinabi ni Abimelec kay Abraham: “Ano ang nasa isip mo anupat ginawa mo ang bagay na ito?”+ 11  Dito ay sinabi ni Abraham: “Sapagkat sinabi ko sa aking sarili, ‘Walang alinlangan na walang takot sa Diyos sa dakong ito,+ at tiyak na papatayin nila ako dahil sa aking asawa.’+ 12  At, isa pa, siya ay talagang kapatid ko, na anak ng aking ama, gayunma’y hindi anak ng aking ina; at siya ay naging asawa ko.+ 13  At nangyari, nang payaunin ako ng Diyos mula sa bahay ng aking ama,+ nang magkagayon ay sinabi ko sa kaniya, ‘Ito ang iyong maibiging-kabaitan+ na maipakikita mo sa akin: Sa bawat dakong paroroonan natin ay sabihin mo tungkol sa akin: “Siya ay kapatid ko.” ’ ”+ 14  Kasunod niyaon ay kumuha si Abimelec ng mga tupa at mga baka at mga alilang lalaki at mga alilang babae at ibinigay ang mga iyon kay Abraham at ibinalik sa kaniya si Sara na kaniyang asawa.+ 15  Karagdagan pa ay sinabi ni Abimelec: “Narito, ang aking lupain ay nakalaan sa iyo. Manahanan ka kung saan mabuti sa iyong paningin.”+ 16  At kay Sara ay sinabi niya: “Narito, magbibigay ako ng isang libong pirasong salaping pilak sa kapatid+ mo. Narito, sa iyo ay pantakip+ ito sa mga mata ng lahat ng kasama mo, at sa harap ng lahat, at maaalis sa iyo ang kadustaan.” 17  At si Abraham ay nagsimulang magsumamo sa tunay na Diyos;+ at pinagaling ng Diyos si Abimelec at ang kaniyang asawa at ang kaniyang mga aliping babae, at sila ay nagsimulang magkaanak. 18  Sapagkat mahigpit na sinarhan ni Jehova ang bawat bahay-bata sa bahay ni Abimelec dahil kay Sara, na asawa ni Abraham.+

Talababa