Genesis 4:1-26

4  At nakipagtalik si Adan kay Eva na kaniyang asawa at ito ay nagdalang-tao.+ Sa kalaunan ay isinilang nito si Cain+ at sinabi: “Ako ay nagluwal ng isang lalaki sa tulong ni Jehova.”+  Nang maglaon ay muli siyang nagsilang, sa kapatid nito na si Abel.+ At si Abel ay naging tagapagpastol ng tupa,+ ngunit si Cain ay naging tagapagsaka ng lupa.+  At nangyari pagkalipas ng ilang panahon, si Cain ay nagdala ng mga bunga ng lupa+ bilang handog kay Jehova.+  Ngunit kung tungkol kay Abel, siya naman ay nagdala ng mga panganay+ ng kaniyang kawan, maging ang matatabang bahagi+ niyaon. At samantalang si Jehova ay nagpakita ng paglingap kay Abel at sa kaniyang handog,+  siya ay hindi nagpakita ng anumang paglingap kay Cain at sa kaniyang handog.+ At si Cain ay nag-init sa matinding galit,+ at nagsimulang mamanglaw ang kaniyang mukha.  Sa gayon ay sinabi ni Jehova kay Cain: “Bakit ka nag-iinit sa galit at bakit namamanglaw ang iyong mukha?  Kung gagawa ka ng mabuti, hindi ba magkakaroon ng pagkakataas?+ Ngunit kung hindi ka gagawa ng mabuti, ang kasalanan ay nakaabang sa pasukan, at ikaw ang hinahangad+ niyaon; at mapananaigan mo ba naman iyon?”+  Pagkatapos ay sinabi ni Cain kay Abel na kaniyang kapatid: [“Pumaroon tayo sa parang.”] Kaya nangyari, nang sila ay nasa parang, dinaluhong ni Cain si Abel na kaniyang kapatid at pinatay niya ito.+  Nang maglaon ay sinabi ni Jehova kay Cain: “Nasaan si Abel na iyong kapatid?”+ at sinabi niya: “Hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid?”+ 10  Sa gayon ay sinabi niya: “Ano ang ginawa mo? Pakinggan mo! Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa.+ 11  At ngayon ay isinumpa kang palayasin mula sa lupa,+ na nagbuka ng bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid sa iyong kamay.+ 12  Kapag sasakahin mo ang lupa, hindi nito ibabalik sa iyo ang kaniyang lakas.+ Ikaw ay magiging palaboy at takas sa lupa.”+ 13  Sa gayon ay sinabi ni Cain kay Jehova: “Ang kaparusahan sa akin dahil sa kamalian ay napakabigat dalhin. 14  Narito, itinataboy mo nga ako sa araw na ito mula sa ibabaw ng lupa, at makukubli+ ako mula sa iyong mukha; at ako ay magiging palaboy+ at takas sa lupa, at tiyak na papatayin+ ako ng sinumang makasumpong sa akin.” 15  Sa gayon ay sinabi ni Jehova sa kaniya: “Sa dahilang iyan ang sinumang pumatay kay Cain ay gagantihan nang pitong ulit.”+ Kaya si Jehova ay naglagay ng isang tanda para kay Cain upang hindi siya saktan ng sinumang makasumpong sa kaniya.+ 16  Sa gayon ay umalis si Cain mula sa harapan ni Jehova+ at nanahanan sa lupain ng Pagtakas sa dakong silangan ng Eden. 17  Pagkatapos ay nakipagtalik si Cain sa kaniyang asawa+ at ito ay nagdalang-tao at nagsilang kay Enoc. Nang magkagayon ay nagpakaabala siya sa pagtatayo ng isang lunsod at tinawag ang pangalan ng lunsod ayon sa pangalan ng kaniyang anak na si Enoc.+ 18  Nang maglaon ay ipinanganak kay Enoc si Irad. At naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Mehujael si Metusael, at naging anak ni Metusael si Lamec. 19  At si Lamec ay kumuha ng dalawang asawa para sa kaniyang sarili. Ang pangalan ng una ay Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Zila. 20  Sa kalaunan ay isinilang ni Ada si Jabal. Sa kaniya nagpasimula ang mga tumatahan sa mga tolda+ at ang mga may alagang hayop.+ 21  At ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Jubal. Sa kaniya nagpasimula ang lahat niyaong humahawak ng alpa+ at ng pipa.+ 22  Kung tungkol kay Zila, siya rin naman ay nagsilang kay Tubal-cain, ang panday ng bawat uri ng kasangkapang tanso at bakal.+ At ang kapatid na babae ni Tubal-cain ay si Naama. 23  Dahil dito ay kinatha ni Lamec ang mga salitang ito para sa kaniyang mga asawang sina Ada at Zila: “Dinggin ninyo ang aking tinig, kayong mga asawa ni Lamec;Pakinggan ninyo ang aking pananalita:Isang lalaki ang pinatay ko dahil sinugatan ako,Oo, isang kabataang lalaki dahil sa panununtok sa akin. 24  Kung pitong ulit na ipaghihiganti si Cain,+Kung gayon si Lamec ay pitumpung ulit at pito.” 25  At si Adan ay muling nakipagtalik sa kaniyang asawa kaya nagsilang ito ng isang anak na lalaki at tinawag na Set+ ang pangalan nito, sapagkat, ang sabi niya: “Ang Diyos ay naglaan sa akin ng isa pang binhi bilang kahalili ni Abel, sapagkat pinatay siya ni Cain.”+ 26  At kay Set ay ipinanganak din ang isang lalaki at tinawag niyang Enos+ ang pangalan nito. Nang panahong iyon pinasimulan ang pagtawag sa pangalan ni Jehova.+

Talababa