Genesis 41:1-57

41  At nangyari sa pagwawakas ng dalawang buong taon, si Paraon ay nanaginip+ at narito, siya ay nakatayo sa tabi ng ilog ng Nilo.  At narito, umaahon mula sa ilog ng Nilo ang pitong baka na magaganda ang anyo at matataba ang laman, at ang mga iyon ay nanginain sa damuhan+ ng Nilo.  At narito, may pito pang baka na umaahong kasunod ng mga iyon mula sa ilog ng Nilo, pangit ang anyo at payat ang laman,+ at ang mga iyon ay tumindig sa tabi ng mga baka sa may pampang ng ilog ng Nilo.  Nang magkagayon ay pinasimulang lamunin ng mga baka na pangit ang anyo at payat ang laman ang pitong baka na magaganda ang anyo at matataba.+ Sa gayon ay nagising+ si Paraon.  Gayunman, siya ay muling natulog at nanaginip sa ikalawang pagkakataon. At narito, may pitong uhay ng butil na sumisibol sa isang tangkay, matataba at mabubuti.+  At narito, may pitong uhay ng butil, payat at natuyot ng hanging silangan,+ na tumutubong kasunod ng mga iyon.+  At pinasimulang lamunin ng payat na mga uhay ng butil ang pitong matataba at mabibintog na uhay ng butil.+ Sa gayon ay nagising si Paraon at narito, iyon ay isang panaginip.  At nangyari, sa kinaumagahan ay naligalig ang kaniyang espiritu.+ Kaya nagsugo siya at tinawag ang lahat ng mahikong saserdote ng Ehipto+ at ang lahat ng marurunong na tao+ nito, at isinaysay ni Paraon sa kanila ang kaniyang mga panaginip.+ Ngunit walang tagapagbigay-kahulugan sa mga iyon para kay Paraon.  Nang magkagayon ay nagsalita kay Paraon ang pinuno ng mga katiwala ng kopa,+ na sinasabi: “Ang mga kasalanan ko ay babanggitin ko ngayon.+ 10  Si Paraon ay nagalit sa kaniyang mga lingkod.+ Kaya ipinakulong niya ako sa piitan ng bahay ng pinuno ng tagapagbantay,+ ako at ang pinuno ng mga magtitinapay. 11  Pagkatapos ay kapuwa kami nanaginip ng isang panaginip sa iisang gabi, ako at siya. Nanaginip kami ng kani-kaniyang panaginip na may sarili nitong pakahulugan.+ 12  At doon ay may kasama kaming isang kabataang lalaki, isang Hebreo,+ na lingkod ng pinuno ng tagapagbantay.+ Nang isaysay namin sa kaniya+ ang mga iyon, binigyang-kahulugan niya sa amin ang aming mga panaginip. Binigyang-kahulugan niya sa bawat isa ang ayon sa kaniyang panaginip. 13  At nangyari nga na kung ano ang ibinigay niyang kahulugan sa amin ay gayon ang nangyari. Ako ay ibinalik niya sa aking katungkulan,+ ngunit siya ay ibinitin niya.”+ 14  At nagsugo si Paraon at ipinatawag si Jose,+ upang mailabas nila siya nang dali-dali mula sa bilangguang lungaw.+ Kaya siya ay nag-ahit+ at nagpalit ng kaniyang mga balabal+ at pumaroon kay Paraon. 15  Nang magkagayon ay sinabi ni Paraon kay Jose: “Nanaginip ako ng isang panaginip, ngunit walang tagapagbigay-kahulugan niyaon. At narinig kong sinasabi tungkol sa iyo na mapakikinggan mo ang isang panaginip at mabibigyang-kahulugan mo iyon.”+ 16  Dahil dito ay sumagot si Jose kay Paraon, na sinasabi: “Hindi ako ang dapat isaalang-alang! Ang Diyos ang magpapatalastas ng ikabubuti ni Paraon.”+ 17  At sinalita ni Paraon kay Jose: “Sa aking panaginip ay narito, nakatayo ako sa pampang ng ilog ng Nilo. 18  At narito, umaahon mula sa ilog ng Nilo ang pitong baka na matataba ang laman at magaganda ang anyo, at ang mga iyon ay nagsimulang manginain sa damuhan+ ng Nilo. 19  At narito, may pito pang baka na umaahong kasunod ng mga iyon, hamak at napakasama ng anyo at payat ang laman.+ Sa kasamaan ay hindi pa ako nakakita ng katulad ng mga iyon sa buong lupain ng Ehipto. 20  At pinasimulang lamunin ng mga patpatin at masasamang baka ang unang pitong matatabang baka.+ 21  Kaya ang mga iyon ay napasakanilang mga tiyan, gayunma’y hindi mapag-aalaman na ang mga iyon ay napasakanilang mga tiyan, sapagkat ang kanilang anyo ay masama na gaya ng sa pasimula.+ Sa gayon ay nagising ako. 22  “Pagkatapos ay nakita ko sa aking panaginip at narito, may pitong uhay ng butil na sumisibol sa iisang tangkay, mabibintog at mabubuti.+ 23  At narito, may pitong uhay ng butil na nangunguluntoy, payat, natuyot ng hanging silangan,+ na tumutubong kasunod ng mga iyon. 24  At pinasimulang lamunin ng payat na mga uhay ng butil ang pitong mabubuting uhay ng butil.+ Kaya ipinahayag ko iyon sa mga mahikong saserdote,+ ngunit walang makapagsabi sa akin.”+ 25  Nang magkagayon ay sinabi ni Jose kay Paraon: “Ang panaginip ni Paraon ay iisa lamang. Ang gagawin ng tunay na Diyos ay sinabi niya kay Paraon.+ 26  Ang pitong mabubuting baka ay pitong taon. Gayundin ang pitong mabubuting uhay ng butil ay pitong taon. Ang panaginip ay iisa lamang. 27  At ang pitong patpatin at masasamang baka na umahong kasunod ng mga iyon ay pitong taon; at ang pitong walang-lamang uhay ng butil, na natuyot ng hanging silangan,+ ay pitong taóng taggutom.+ 28  Ito ang bagay na aking sinalita kay Paraon: Ang gagawin ng tunay na Diyos ay ipinakita niya kay Paraon.+ 29  “Narito, may pitong taóng darating na may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. 30  Ngunit tiyak na magkakaroon ng pitong taóng taggutom kasunod ng mga iyon, at ang lahat ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto ay tiyak na malilimutan at talagang uubusin ng taggutom ang lupain.+ 31  At ang kasaganaan na dating nasa lupain ay hindi mapag-aalaman dahil sa taggutom na iyon na kasunod, sapagkat iyon ay tiyak na magiging napakatindi. 32  At ang bagay na ang panaginip ay inulit kay Paraon nang makalawang ulit ay nangangahulugan na ang bagay ay matibay na naitatag para sa tunay na Diyos,+ at minamadali ng tunay na Diyos na gawin iyon.+ 33  “Kaya ngayon ay maghanap si Paraon ng isang lalaking maingat at marunong at italaga siyang mamahala sa lupain ng Ehipto.+ 34  Kumilos si Paraon at mag-atas ng mga tagapangasiwa sa lupain,+ at kunin niya ang ikalimang bahagi ng lupain ng Ehipto sa panahon ng pitong taóng sagana.+ 35  At tipunin nila ang lahat ng pagkain sa dumarating na mabubuting taóng ito, at imbakin nila ang mga butil sa ilalim ng kamay ni Paraon bilang pagkain sa mga lunsod,+ at ingatan nila iyon. 36  At ang pagkain ay magsisilbing panustos sa lupain para sa pitong taóng taggutom, na magaganap sa lupain ng Ehipto,+ upang ang lupain ay hindi malipol ng taggutom.”+ 37  Buweno, ang bagay na ito ay naging mabuti sa paningin ni Paraon at ng lahat ng kaniyang mga lingkod.+ 38  Kaya sinabi ni Paraon sa kaniyang mga lingkod: “May iba pa bang lalaki na masusumpungang tulad ng isang ito na kinaroroonan ng espiritu ng Diyos?”+ 39  Pagkatapos ay sinabi ni Paraon kay Jose: “Yamang ipinaalam sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito,+ walang sinuman ang maingat at marunong na gaya mo.+ 40  Ikaw mismo ang mamamahala sa aking sambahayan,+ at ang buong bayan ko ay susunod sa iyo nang walang pasubali.+ May kinalaman lamang sa trono ako magiging mas dakila kaysa sa iyo.”+ 41  At isinusog ni Paraon kay Jose: “Tingnan mo, inaatasan kitang mamahala sa buong lupain ng Ehipto.”+ 42  Sa gayon ay inalis ni Paraon ang kaniyang singsing na panlagda+ mula sa kaniyang kamay at inilagay iyon sa kamay ni Jose at dinamtan siya ng mga kasuutan na mainam na lino at nilagyan siya ng isang kuwintas na ginto sa palibot ng kaniyang leeg.+ 43  Bukod diyan, pinasakay niya siya sa ikalawang karo ng karangalan na taglay niya,+ upang sumigaw sila sa unahan niya, “Avrek!” sa gayon ay itinatalaga siyang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. 44  At sinabi pa ni Paraon kay Jose: “Ako ay si Paraon, ngunit kung walang pahintulot mo ay walang taong makapagtataas ng kaniyang kamay o ng kaniyang paa sa buong lupain ng Ehipto.”+ 45  Pagkatapos ay tinawag ni Paraon na Zapenat-panea ang pangalan ni Jose at ibinigay sa kaniya si Asenat+ na anak ni Potipera na saserdote ng On+ bilang asawa. At si Jose ay nagsimulang lumabas sa lupain ng Ehipto.+ 46  At si Jose ay tatlumpung taóng gulang+ nang tumayo siya sa harap ni Paraon na hari ng Ehipto. Sa gayon ay lumabas si Jose mula sa harap ni Paraon at lumibot sa buong lupain ng Ehipto. 47  At sa loob ng pitong taóng sagana ay nagbunga ang lupain nang dakut-dakot.+ 48  At patuloy niyang tinipon ang lahat ng pagkain sa pitong taon na dumating sa lupain ng Ehipto at inilagay niya sa mga lunsod+ ang pagkain. Ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng isang lunsod ay inilagay niya sa gitna niyaon.+ 49  At si Jose ay nagpatuloy sa pag-iimbak ng mga butil na lubhang pagkarami-rami,+ tulad ng buhangin sa dagat, hanggang sa nang dakong huli ay tinigilan na nila ang pagbibilang niyaon, sapagkat iyon ay wala nang bilang.+ 50  At bago dumating ang taon ng taggutom ay ipinanganak kay Jose ang dalawang lalaki,+ na ipinanganak sa kaniya ni Asenat na anak ni Potipera na saserdote ng On. 51  Kaya tinawag ni Jose na Manases+ ang pangalan ng panganay, sapagkat, ang sabi niya, “Ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kabagabagan at ang buong sambahayan ng aking ama.”+ 52  At ang pangalan ng ikalawa ay tinawag niyang Efraim,+ sapagkat, ang sabi niya, “Ginawa akong palaanakin ng Diyos sa lupain ng aking kaabahan.”+ 53  At ang pitong taóng sagana na namayani sa lupain ng Ehipto ay natapos+ sa kalaunan, 54  at ang pitong taóng taggutom ay nagpasimula namang dumating, gaya ng sinabi ni Jose.+ At ang taggutom ay naganap sa lahat ng lupain, ngunit sa buong lupain ng Ehipto ay may nasumpungang tinapay.+ 55  Nang dakong huli ang buong lupain ng Ehipto ay lubhang nagutom at ang bayan ay nagsimulang humingi ng tinapay+ kay Paraon. Nang magkagayon ay sinabi ni Paraon sa lahat ng Ehipsiyo: “Pumaroon kayo kay Jose. Anuman ang sabihin niya sa inyo ay gawin ninyo.”+ 56  At ang taggutom ay namayani sa ibabaw ng buong lupa.+ Nang magkagayon ay pinasimulang buksan ni Jose ang lahat ng imbakan ng mga butil na nasa kanila at ipinagbili sa mga Ehipsiyo,+ sapagkat mahigpit ang kapit ng taggutom sa lupain ng Ehipto. 57  Bukod diyan, ang mga tao sa buong lupa ay pumaroon sa Ehipto upang bumili kay Jose, sapagkat mahigpit ang kapit ng taggutom sa buong lupa.+

Talababa