Genesis 2:1-25

2  Sa gayon ay natapos ang langit at ang lupa at ang buong hukbo nila.+  At sa ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang kaniyang gawain na ginawa niya, at siya ay nagpasimulang magpahinga noong ikapitong araw mula sa lahat ng kaniyang gawain na ginawa niya.+  At pinasimulang pagpalain ng Diyos ang ikapitong araw at ginawa itong sagrado, sapagkat noon ay nagpapahinga na siya mula sa lahat ng kaniyang gawa na nilalang ng Diyos upang gawin.+  Ito ang kasaysayan ng langit at ng lupa noong panahon na lalangin ang mga ito, noong araw na gawin ng Diyos na Jehova ang lupa at langit.+  At wala pang palumpong sa parang ang masusumpungan sa lupa at wala pang pananim sa parang ang sumisibol, sapagkat ang Diyos na Jehova ay hindi pa nagpapaulan+ sa ibabaw ng lupa at wala pang tao upang magsaka ng lupa.  Ngunit isang manipis na ulap+ ang pumapailanlang mula sa lupa at dinidiligan nito ang buong ibabaw ng lupa.+  At pinasimulang anyuan ng Diyos na Jehova ang tao mula sa alabok+ ng lupa+ at inihihip sa mga butas ng kaniyang ilong ang hininga ng buhay,+ at ang tao ay naging isang kaluluwang buháy.+  Gayundin, ang Diyos na Jehova ay nagtanim ng isang hardin sa Eden,+ sa dakong silangan, at doon niya inilagay ang tao na kaniyang inanyuan.+  Sa gayon ay pinatubo ng Diyos na Jehova mula sa lupa ang bawat punungkahoy na kanais-nais sa paningin at mabuting kainin at gayundin ang punungkahoy ng buhay+ sa gitna ng hardin at ang punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama.+ 10  At may isang ilog na lumalabas mula sa Eden na dumidilig sa hardin, at mula roon ay nagsimula itong mahati at naging apat na sanga. 11  Ang pangalan ng una ay Pison; iyon ang pumapalibot sa buong lupain ng Havila,+ kung saan may ginto. 12  At ang ginto ng lupaing iyon ay mabuti.+ Naroon din ang sahing ng bedelio+ at ang batong onix.+ 13  At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon; iyon ang pumapalibot sa buong lupain ng Cus. 14  At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidekel;+ iyon ang patungo sa silangan ng Asirya.+ At ang ikaapat na ilog ay ang Eufrates.+ 15  At kinuha ng Diyos na Jehova ang tao at inilagay siya sa hardin ng Eden+ upang iyon ay sakahin at ingatan.+ 16  At ang Diyos na Jehova ay nag-utos din sa tao ng ganito: “Mula sa bawat punungkahoy sa hardin ay makakakain ka hanggang masiyahan.+ 17  Ngunit kung tungkol sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain mula roon, sapagkat sa araw na kumain ka mula roon ay tiyak na mamamatay ka.”+ 18  At sinabi ng Diyos na Jehova: “Hindi mabuti para sa lalaki na manatiling nag-iisa. Gagawa ako ng isang katulong para sa kaniya, bilang kapupunan niya.”+ 19  At inanyuan ng Diyos na Jehova mula sa lupa ang bawat mailap na hayop sa parang at bawat lumilipad na nilalang sa langit, at pinasimulan niyang dalhin sila sa lalaki upang tingnan kung ano ang itatawag niya sa bawat isa; at anuman ang itawag doon ng lalaki, sa bawat kaluluwang buháy,+ iyon ang naging pangalan niyaon.+ 20  Kaya binigyan ng lalaki ng mga pangalan ang lahat ng maaamong hayop at ang mga lumilipad na nilalang sa langit at ang bawat mailap na hayop sa parang, ngunit para sa lalaki ay walang nasumpungang katulong bilang kapupunan niya. 21  Dahil dito ang Diyos na Jehova ay nagpasapit ng isang mahimbing na tulog+ sa lalaki at, habang ito ay natutulog, kinuha niya ang isa sa mga tadyang nito at pagkatapos ay pinaghilom ang laman sa ibabaw nito. 22  At ang tadyang na kinuha ng Diyos na Jehova mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki.+ 23  Nang magkagayon ay sinabi ng lalaki:“Ito sa wakas ay buto ng aking mga butoAt laman ng aking laman.+Ito ay tatawaging Babae,Sapagkat kinuha ito mula sa lalaki.”+ 24  Iyan ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina+ at pipisan siya sa kaniyang asawa at sila ay magiging isang laman.+ 25  At kapuwa sila nanatiling hubad,+ ang lalaki at ang kaniyang asawa, gayunma’y hindi sila nahihiya.+

Talababa