Genesis 17:1-27

17  Nang si Abram ay maging siyamnapu’t siyam na taóng gulang, si Jehova ay nagpakita kay Abram at nagsabi sa kaniya:+ “Ako ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat.+ Lumakad ka sa harap ko at ikaw ay maging walang pagkukulang.+  At ibibigay ko ang aking tipan sa pagitan ko at sa iyo,+ upang maparami kita nang pagkarami-rami.”+  Dahil dito ay isinubsob ni Abram ang kaniyang mukha,+ at ang Diyos ay patuloy na nagsalita sa kaniya, na sinasabi:  “Kung tungkol sa akin, narito! ang aking tipan ay sumasaiyo,+ at ikaw ay tiyak na magiging ama ng pulutong ng mga bansa.+  At ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abram, at ang pangalan mo ay magiging Abraham, sapagkat gagawin kitang ama ng pulutong ng mga bansa.  At gagawin kitang lubhang palaanakin at gagawin kitang mga bansa, at mga hari ang lalabas mula sa iyo.+  “At tutuparin ko ang aking tipan sa pagitan ko at sa iyo+ at sa iyong binhi na kasunod mo ayon sa kanilang mga salinlahi bilang tipan hanggang sa panahong walang takda,+ upang ako ay maging Diyos sa iyo at sa iyong binhi na kasunod mo.+  At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi na kasunod mo ang lupain na iyong pinanirahan bilang dayuhan,+ ang buong lupain nga ng Canaan, bilang pag-aari hanggang sa panahong walang takda; at ako ay magiging Diyos nila.”+  At sinabi pa ng Diyos kay Abraham: “Kung tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, ikaw at ang iyong binhi na kasunod mo ayon sa kanilang mga salinlahi.+ 10  Ito ang aking tipan na iingatan ninyo, sa pagitan ko at ninyo, maging ng iyong binhi na kasunod mo:+ Ang bawat lalaki sa inyo ay dapat magpatuli.+ 11  At kayo ay dapat magpatuli ng laman ng inyong mga dulong-balat, at ito ay magsisilbing tanda ng tipan sa pagitan ko at ninyo.+ 12  At ang bawat lalaki sa inyo na walong araw ang gulang ay dapat tuliin,+ ayon sa inyong mga salinlahi, sinumang ipinanganak sa bahay at sinumang binili ng salapi mula sa sinumang banyaga na hindi mula sa iyong binhi. 13  Ang bawat lalaking ipinanganak sa iyong bahay at ang bawat lalaking binili ng iyong salapi ay walang pagsalang dapat magpatuli;+ at ang aking tipan sa inyong laman ay magsisilbing tipan hanggang sa panahong walang takda.+ 14  At ang lalaking di-tuli na hindi magpapatuli ng laman ng kaniyang dulong-balat, ang kaluluwa ngang iyon ay lilipulin mula sa kaniyang bayan.+ Sinira niya ang aking tipan.” 15  At sinabi ng Diyos kay Abraham: “Kung tungkol kay Sarai na iyong asawa, huwag mong tawaging Sarai ang kaniyang pangalan, sapagkat Sara ang kaniyang pangalan.+ 16  At pagpapalain ko siya at bibigyan din kita ng isang anak na lalaki mula sa kaniya;+ at pagpapalain ko siya at siya ay magiging mga bansa;+ mga hari ng mga bayan ang magmumula sa kaniya.”+ 17  Dahil dito ay isinubsob ni Abraham ang kaniyang mukha at nagsimulang tumawa at nagsabi sa kaniyang puso:+ “Ang isang lalaki ba na isang daang taóng gulang ay magkakaroon pa ng anak na isisilang, at si Sara ba, oo, ang isang babae ba na siyamnapung taóng gulang ay magsisilang pa?”+ 18  Pagkatapos ay sinabi ni Abraham sa tunay na Diyos: “O mabuhay sana si Ismael sa harap mo!”+ 19  Dito ay sinabi ng Diyos: “Si Sara na iyong asawa ay tunay ngang manganganak sa iyo ng isang lalaki, at tatawagin mong Isaac+ ang kaniyang pangalan. At itatatag ko ang aking tipan sa kaniya bilang tipan hanggang sa panahong walang takda sa kaniyang binhi na kasunod niya.+ 20  Ngunit kung tungkol kay Ismael ay narinig kita. Narito! Pagpapalain ko siya at gagawin ko siyang palaanakin at pararamihin ko siya nang lubhang napakarami.+ Siya ay tiyak na pagmumulan ng labindalawang pinuno, at gagawin ko siyang isang dakilang bansa.+ 21  Gayunman, ang aking tipan ay itatatag ko kay Isaac,+ na siyang ipanganganak ni Sara sa iyo sa takdang panahong ito sa susunod na taon.”+ 22  Sa gayon ay tinapos ng Diyos ang pakikipag-usap sa kaniya at pumaitaas mula kay Abraham.+ 23  Pagkatapos ay kinuha ni Abraham si Ismael na kaniyang anak at ang lahat ng lalaking ipinanganak sa kaniyang bahay at ang lahat ng binili ng kaniyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking mula sa sambahayan ni Abraham, at tinuli niya ang laman ng kanilang mga dulong-balat nang mismong araw na iyon, gaya ng sinalita ng Diyos sa kaniya.+ 24  At si Abraham ay siyamnapu’t siyam na taóng gulang nang magpatuli+ siya ng laman ng kaniyang dulong-balat. 25  At si Ismael na kaniyang anak ay labintatlong taóng gulang nang magpatuli+ siya ng laman ng kaniyang dulong-balat. 26  Nang mismong araw na iyon ay nagpatuli si Abraham, at gayundin si Ismael na kaniyang anak.+ 27  At ang lahat ng lalaking mula sa kaniyang sambahayan, ang sinumang ipinanganak sa bahay at ang sinumang binili ng salapi mula sa banyaga, ay nagpatuling kasama niya.+

Talababa