Genesis 49:1-33

49  Nang maglaon ay tinawag ni Jacob ang kaniyang mga anak at sinabi: “Magpisan kayo upang masabi ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa inyo sa huling bahagi ng mga araw.  Magtipun-tipon kayo at makinig, kayong mga anak ni Jacob, oo, makinig kayo kay Israel na inyong ama.+  “Ruben, ikaw ang aking panganay,+ ang aking sigla at ang pasimula ng aking kakayahang magkaanak,+ ang kahigitan ng dangal at ang kahigitan ng lakas.  Sa kawalang-hunos-dili na gaya ng tubig, huwag kang makahigit,+ sapagkat sumampa ka sa higaan+ ng iyong ama. Sa pagkakataong iyon ay nilapastangan mo ang aking higaan.+ Sumampa siya roon!  “Si Simeon at si Levi ay magkapatid.+ Mga kasangkapan ng karahasan ang kanilang mga sandatang pamatay.+  Sa kanilang matalik na kapisanan ay huwag kang pumasok,+ O kaluluwa ko. Sa kanilang kongregasyon ay huwag kang makiisa,+ O kalooban ko, sapagkat sa kanilang galit ay pumatay sila ng mga tao,+ at sa kanilang sariling kagustuhan ay pinilay nila ang mga toro.  Sumpain ang kanilang galit,+ sapagkat iyon ay malupit,+ at ang kanilang poot, sapagkat iyon ay kumikilos nang may kabagsikan.+ Paghahati-hatiin ko sila sa Jacob at pangangalatin ko sila sa Israel.+  “Kung tungkol sa iyo, Juda,+ pupurihin ka ng iyong mga kapatid.+ Ang iyong kamay ay mapapatong sa batok ng iyong mga kaaway.+ Ang mga anak ng iyong ama ay magpapatirapa sa iyo.+  Isang anak ng leon si Juda.+ Mula sa panghuhuli, anak ko, ay tiyak na aahon ka. Siya ay yumukod, siya ay humigang tulad ng leon at, tulad ng leon, sino ang mangangahas na gumising sa kaniya?+ 10  Ang setro ay hindi lilihis mula kay Juda,+ ni ang baston ng kumandante mula sa pagitan ng kaniyang mga paa, hanggang sa dumating ang Shilo;+ at sa kaniya mauukol ang pagkamasunurin ng mga bayan.+ 11  Itinatali ang kaniyang hustong-gulang na asno sa punong ubas at ang anak ng kaniyang sariling asnong babae sa piling punong ubas, tiyak na lalabhan niya ang kaniyang pananamit sa alak at ang kaniyang kasuutan sa dugo ng mga ubas.+ 12  Pulang-pula ang kaniyang mga mata dahil sa alak, at ang kaputian ng kaniyang mga ngipin ay dahil sa gatas. 13  “Si Zebulon ay tatahan sa tabi ng baybay-dagat,+ at siya ay malalagay sa tabi ng baybayin na dinadaungan ng mga barko;+ at ang kaniyang dulong bahagi ay magiging sa dakong Sidon.+ 14  “Si Isacar+ ay isang asnong matitibay ang buto, na nakahiga sa pagitan ng dalawang supot ng síya. 15  At makikita niya na ang pahingahang-dako ay mabuti at na ang lupain ay kaiga-igaya; at iyuyukod niya ang kaniyang balikat upang magdala ng mga pasanin at mapapasailalim siya sa mapang-aliping puwersahang pagtatrabaho. 16  “Si Dan ay hahatol sa kaniyang bayan gaya ng isa sa mga tribo ni Israel.+ 17  Si Dan nawa ay maging isang serpiyente sa tabi ng daan, isang may-sungay na ahas sa tabing-daan, na nangangagat ng mga sakong ng kabayo anupat nahuhulog sa likuran ang sakay niyaon.+ 18  Ako ay maghihintay ng kaligtasan mula sa iyo, O Jehova.+ 19  “Kung tungkol kay Gad, isang pangkat ng mandarambong ang lulusob sa kaniya, ngunit lulusubin niya ang pinakahulihan.+ 20  “Mula kay Aser ay magiging mataba ang kaniyang tinapay,+ at siya ang magbibigay ng masasarap na pagkain ng hari.+ 21  “Si Neptali+ ay isang balingkinitang babaing usa. Siya ay nangungusap ng maririkit na salita.+ 22  “Supling ng namumungang punungkahoy,+ si Jose ang supling ng namumungang punungkahoy sa tabi ng bukal,+ na nagpapaakyat ng mga sanga nito sa pader.+ 23  Ngunit patuloy siyang nililigalig ng mga mamamana at pinana siya at patuloy na nagkikimkim ng matinding poot laban sa kaniya.+ 24  Gayunman ang kaniyang busog ay nanahanan sa permanenteng dako,+ at ang lakas ng kaniyang mga kamay ay bumabagay.+ Mula sa mga kamay ng Makapangyarihan ng Jacob,+ doon magmumula ang Pastol, ang Bato ng Israel.+ 25  Siya ay mula sa Diyos ng iyong ama,+ at tutulungan ka niya;+ at siya ay kasama ng Makapangyarihan-sa-lahat,+ at pagpapalain ka niya ng mga pagpapala ng langit sa itaas,+ ng mga pagpapala ng matubig na kalaliman na naroon sa ibaba,+ ng mga pagpapala ng mga suso at bahay-bata.+ 26  Ang mga pagpapala ng iyong ama ay magiging nakahihigit nga sa mga pagpapala ng walang-hanggang mga bundok,+ sa palamuti ng mga burol na namamalagi nang walang takda.+ Ang mga iyon ay mananatiling nasa ulo ni Jose, nasa tuktok nga ng ulo ng isa na pinili mula sa kaniyang mga kapatid.+ 27  “Si Benjamin ay patuloy na manlalapa na tulad ng lobo.+ Sa umaga ay kakainin niya ang hayop na hinuli at sa gabi ay hahatiin niya ang samsam.”+ 28  Ang lahat ng ito ang labindalawang tribo ni Israel, at ito ang sinalita sa kanila ng kanilang ama nang pinagpapala niya sila. Pinagpala niya ang bawat isa sa kanila ayon sa kani-kaniyang pagpapala.+ 29  Pagkatapos ay inutusan niya sila at sinabi sa kanila: “Ako ay mapipisan sa aking bayan.+ Ilibing ninyo akong kasama ng aking mga ama sa yungib na nasa parang ni Epron na Hiteo,+ 30  sa yungib na nasa parang ng Macpela na nasa tapat ng Mamre sa lupain ng Canaan, ang parang na binili ni Abraham mula kay Epron na Hiteo upang ariin ang isang dakong libingan.+ 31  Doon nila inilibing si Abraham at si Sara na kaniyang asawa.+ Doon nila inilibing si Isaac at si Rebeka na kaniyang asawa,+ at doon ko inilibing si Lea. 32  Ang parang na binili at ang yungib na naroroon ay mula sa mga anak ni Het.”+ 33  Sa gayon ay natapos ni Jacob ang pag-uutos sa kaniyang mga anak. At pinaglakip niya ang kaniyang mga paa sa higaan at pumanaw at napisan sa kaniyang bayan.+

Talababa