Genesis 46:1-34

46  At si Israel at ang lahat ng sa kaniya ay yumaon at dumating sa Beer-sheba,+ at siya ay naghain ng mga hain sa Diyos ng kaniyang amang si Isaac.+  Nang magkagayon ay nakipag-usap ang Diyos kay Israel sa mga pangitain sa gabi at sinabi:+ “Jacob, Jacob!” na dito ay sinabi niya: “Narito ako!”+  At sinabi niya: “Ako ang tunay na Diyos,+ ang Diyos ng iyong ama.+ Huwag kang matakot na bumaba sa Ehipto, sapagkat doon ay gagawin kitang isang dakilang bansa.+  Ako mismo ay bababang kasama mo sa Ehipto at ako mismo ang tiyak na mag-aahon din sa iyo;+ at ipapatong ni Jose ang kaniyang kamay sa iyong mga mata.”+  Pagkatapos ay tumindig si Jacob mula sa Beer-sheba, at ipinagpatuloy na ihatid ng mga anak ni Israel si Jacob na kanilang ama at ang kanilang maliliit na bata at ang kanilang mga asawa sa mga karwahe na ipinadala ni Paraon upang maghatid sa kaniya.+  Karagdagan pa, dinala nila ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga pag-aari, na natipon nila sa lupain ng Canaan.+ Nang maglaon ay dumating sila sa Ehipto, si Jacob at ang lahat ng kaniyang supling na kasama niya.  Ang kaniyang mga anak na lalaki at ang mga anak na lalaki ng kaniyang mga anak na kasama niya, ang kaniyang mga anak na babae at ang mga anak na babae ng kaniyang mga anak, ang lahat nga ng kaniyang supling, ay dinala niyang kasama niya sa Ehipto.+  At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na pumaroon sa Ehipto:+ Si Jacob at ang kaniyang mga anak: Ang panganay ni Jacob ay si Ruben.+  At ang mga anak ni Ruben ay sina Hanok at Palu at Hezron at Carmi.+ 10  At ang mga anak ni Simeon+ ay sina Jemuel at Jamin at Ohad at Jakin+ at Zohar at Shaul+ na anak ng isang babaing Canaanita. 11  At ang mga anak ni Levi+ ay sina Gerson,+ Kohat+ at Merari.+ 12  At ang mga anak ni Juda+ ay sina Er+ at Onan+ at Shela+ at Perez+ at Zera.+ Gayunman, sina Er at Onan ay namatay sa lupain ng Canaan.+ At ang naging mga anak ni Perez ay sina Hezron+ at Hamul.+ 13  At ang mga anak ni Isacar+ ay sina Tola+ at Puva+ at Iob at Simron.+ 14  At ang mga anak ni Zebulon+ ay sina Sered at Elon at Jahleel.+ 15  Ito ang mga anak ni Lea,+ na ipinanganak niya kay Jacob sa Padan-aram, kasama ang kaniyang anak na babaing si Dina.+ Ang lahat ng kaluluwa ng kaniyang mga anak na lalaki at ng kaniyang mga anak na babae ay tatlumpu’t tatlo. 16  At ang mga anak ni Gad+ ay sina Zipion at Hagi, Suni at Ezbon, Eri at Arodi at Areli.+ 17  At ang mga anak ni Aser+ ay sina Imnah at Isva at Isvi at Berias,+ at naroon si Sera na kanilang kapatid na babae. At ang mga anak ni Berias ay sina Heber at Malkiel.+ 18  Ito ang mga anak ni Zilpa,+ na ibinigay ni Laban sa kaniyang anak na si Lea. Nang maglaon ay ipinanganak niya ang mga ito kay Jacob: labing-anim na kaluluwa. 19  Ang mga anak ni Raquel,+ na asawa ni Jacob, ay sina Jose+ at Benjamin.+ 20  At ipinanganak kay Jose sa lupain ng Ehipto sina Manases+ at Efraim,+ na ipinanganak sa kaniya ni Asenat+ na anak ni Potipera na saserdote ng On. 21  At ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela+ at Beker+ at Asbel, Gera+ at Naaman,+ Ehi at Ros, Mupim+ at Hupim+ at Ard. 22  Ito ang mga anak ni Raquel na mga ipinanganak kay Jacob. Ang lahat ng kaluluwa ay labing-apat. 23  At ang mga anak ni Dan+ ay sina Husim.+ 24  At ang mga anak ni Neptali+ ay sina Jahzeel at Guni+ at Jezer at Silem.+ 25  Ito ang mga anak ni Bilha,+ na ibinigay ni Laban sa kaniyang anak na si Raquel. Nang maglaon ay ipinanganak niya ang mga ito kay Jacob; ang lahat ng kaluluwa ay pito. 26  Ang lahat ng kaluluwa na sumama kay Jacob sa Ehipto ay yaong mga lumabas mula sa dakong itaas ng kaniyang hita,+ bukod pa sa mga asawa ng mga anak ni Jacob. Ang lahat ng kaluluwa ay animnapu’t anim. 27  At ang mga anak ni Jose na ipinanganak sa kaniya sa Ehipto ay dalawang kaluluwa. Ang lahat ng kaluluwa sa sambahayan ni Jacob na pumaroon sa Ehipto ay pitumpu.+ 28  At isinugo niya si Juda+ sa unahan niya kay Jose upang maghatid ng impormasyon nang una sa kaniya sa Gosen. Pagkatapos ay dumating sila sa lupain ng Gosen.+ 29  Nang magkagayon ay ipinahanda ni Jose ang kaniyang karo at umahon upang salubungin si Israel na kaniyang ama sa Gosen.+ Nang magpakita siya sa kaniya ay kaagad siyang sumubsob sa kaniyang leeg at umiyak sa kaniyang leeg nang paulit-ulit.+ 30  Nang dakong huli ay sinabi ni Israel kay Jose: “Sa pagkakataong ito ay handa akong mamatay,+ ngayong nakita ko na ang iyong mukha, yamang ikaw ay buháy pa.” 31  Nang magkagayon ay sinabi ni Jose sa kaniyang mga kapatid at sa sambahayan ng kaniyang ama: “Aahon ako at mag-uulat kay Paraon at sasabihin sa kaniya,+ ‘Ang aking mga kapatid at ang sambahayan ng aking ama na nasa lupain ng Canaan ay naparito sa akin.+ 32  At ang mga lalaki ay mga pastol,+ sapagkat sila ay naging mga tagapag-alaga ng hayop;+ at ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang lahat ng kanilang tinatangkilik ay dinala nila rito.’+ 33  At mangyayari nga na kapag tinawag kayo ni Paraon at sinabi nga, ‘Ano ang inyong hanapbuhay?’ 34  sabihin ninyo, ‘Ang iyong mga lingkod ay nananatiling mga tagapag-alaga ng hayop mula pa sa aming pagkabata hanggang sa ngayon, kami at ang aming mga ninuno,’+ upang kayo ay makapanahanan sa lupain ng Gosen,+ sapagkat ang bawat tagapagpastol ng tupa ay karima-rimarim na bagay sa Ehipto.”+

Talababa