Genesis 15:1-21

15  Pagkatapos ng mga bagay na ito ang salita ni Jehova ay dumating kay Abram sa isang pangitain,+ na nagsasabi: “Huwag kang matakot,+ Abram. Ako ay kalasag para sa iyo.+ Ang iyong gantimpala ay magiging napakalaki.”+  Sa gayon ay sinabi ni Abram: “Soberanong Panginoong Jehova, ano ang ibibigay mo sa akin, yamang ako ay yumayaong walang anak at ang isa na magmamay-ari ng aking bahay ay isang taong taga-Damasco, si Eliezer?”+  At isinusog ni Abram: “Narito! Hindi mo ako binigyan ng binhi,+ at, narito! isang anak na lalaki+ sa aking sambahayan ang hahalili sa akin bilang tagapagmana.”  Ngunit, narito! ang salita ni Jehova sa kaniya ay ang mga salitang ito: “Ang taong ito ay hindi hahalili sa iyo bilang tagapagmana, kundi ang isa na lalabas mula sa iyong sariling mga panloob na bahagi ang hahalili sa iyo bilang tagapagmana.”+  Dinala niya siya ngayon sa labas at sinabi: “Pakisuyo, tumingala ka sa langit at bilangin mo ang mga bituin, kung talagang mabibilang mo ang mga iyon.”+ At sinabi niya sa kaniya: “Magiging gayon ang iyong binhi.”+  At siya ay nanampalataya kay Jehova;+ at ibinilang niya itong katuwiran sa kaniya.+  Nang magkagayon ay isinusog niya sa kaniya: “Ako ay si Jehova, na naglabas sa iyo mula sa Ur ng mga Caldeo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito upang ariin.”+  Dito ay sinabi niya: “Soberanong Panginoong Jehova, paano ko malalaman na aariin ko iyon?”+  Sinabi naman niya sa kaniya: “Kumuha ka para sa akin ng isang tatlong-taóng-gulang na dumalagang baka at isang tatlong-taóng-gulang na kambing na babae at isang tatlong-taóng-gulang na barakong tupa at isang batu-bato at isang inakáy na kalapati.”+ 10  Kaya kinuha niya ang lahat ng ito at hiniwa ang mga ito sa dalawa at inilagay ang bawat bahagi ng mga ito na magkakatapat sa isa’t isa, ngunit ang mga ibon ay hindi niya pinagputul-putol.+ 11  At ang mga ibong maninila ay nagsimulang bumaba sa mga bangkay,+ ngunit patuloy na binubugaw ni Abram ang mga ito. 12  Nang maglaon ay papalubog na ang araw, at isang mahimbing na tulog ang sumapit kay Abram,+ at, narito! isang kakila-kilabot na malaking kadiliman ang sumasapit sa kaniya. 13  At siya ay nagsimulang magsabi kay Abram: “Tiyak na malalaman mo na ang iyong binhi ay magiging naninirahang dayuhan sa lupain na hindi kanila,+ at paglilingkuran nila ang mga ito, at tiyak na pipighatiin sila ng mga ito sa loob ng apat na raang taon.+ 14  Ngunit ang bansa na paglilingkuran nila ay hahatulan ko,+ at pagkatapos ay lalabas sila taglay ang maraming pag-aari.+ 15  Kung tungkol sa iyo, yayaon kang payapa sa iyong mga ninuno; ililibing kang may lubos na katandaan.+ 16  Ngunit sa ikaapat na salinlahi ay babalik sila rito,+ sapagkat ang kamalian ng mga Amorita ay hindi pa nalulubos.”+ 17  Ang araw ngayon ay papalubog na at isang pusikit na kadiliman ang dumating, at, narito! isang umuusok na hurno at isang maapoy na sulo na dumaan sa pagitan ng mga putol ng hayop.+ 18  Nang araw na iyon ay pinagtibay ni Jehova kay Abram ang isang tipan,+ na sinasabi: “Sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito,+ mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, na ilog ng Eufrates:+ 19  ang mga Kenita+ at ang mga Kenizita at ang mga Kadmonita 20  at ang mga Hiteo+ at ang mga Perizita+ at ang mga Repaim+ 21  at ang mga Amorita at ang mga Canaanita at ang mga Girgasita at ang mga Jebusita.”+

Talababa