Mateo 10:1-42

10  Kanian tinawag to so labinduan disipulo to tan inikdan to ra na pakauley ed saray marutak ya espiritu, ta pian papawayen da iraya tan tambalen da so amin a klase na sakit tan amin a klase na beblay.  Niraya so kangaranan na labinduan apostol: Unona, si Simon, a tatawagen a Pedro,* tan say agi ton si Andres; tan si Santiago tan say agi ton si Juan, ya ananak nen Zebedeo;  si Felipe tan si Bartolome;* si Tomas tan si Mateo* a managsingil na buis, si Santiago ya anak nen Alfeo, tan si Tadeo;*  si Simon a Cananeo,* tan si Judas Iscariote, ya angiyawat ed si Jesus diad saginonor.  Imbaki nen Jesus irayan labindua, tan onia iray ingganggan to ed sikara: “Agyo lalaen iray totoo na saray nasyon, tan agkayo onloloob ed syudad na saray Samaritano,  balet say laen yo labat et saray abalang a karnero ed sankaabungan na Israel.  Sano onla kayo et ipulong yon, ‘Say panarian na katawenan so asingsingger la.’  Paabig yo iray mansasakit, paoli yo iray inatey, gawa yon malinis iray akating, papaway yo iray demonyo. Inawat yon anggapoy bayar, iter yon anggapoy bayar.  Agkayo mangaawit na balitok odino pilak odino gansa diad saray supot yoy kuarta,* 10  odino pananginay naakan diad pambiahe yo, odino duaran lalatopan a kawes, odino sandalyas odino baston, ta say komikimey et makanepegan ed kanen to. 11  “Inerman a syudad odino baryo so looban yo, anap yo no siopa ditan so makanepegan, tan mansiansia kayo ditan anggad panaon ya itaynan yo. 12  Sano onloob kayo ed abung, ibano yo so akan-abung; 13  tan no say abung et makanepegan, niwala ditan so pipirawaten yon kareenan, balet no ag-itan makanepegan, ompawil ed sikayo so kareenan yo. 14  Inerman a walay agmamaloob ed sikayo odino ag-ondengel ed saray salita yo, ipagpag yoy dabok na saray sali* yo sano ompaway kayo ed satan ya abung odino satan a syudad. 15  Tua kuan ko ed sikayo, Diad Agew na Panangukom et mas anlemew ni so dusa ed dalin na Sodoma tan Gomorra nen say diad satan a syudad. 16  “Nia! Ibaki ta kayon singa saray karnero ed limog na saray lobo, kanian magmaliw kayon malikas a singa saray uleg ingen ta maamo a singa saray malapati. 17  Manalwar kayo ed saray totoo, lapud iyawat da kayo diad saray korte, tan siplatan da kayo diad saray sinagoga ra. 18  On, iyarap da kayo ed saray gobernador tan arari nisengeg ed siak, pian makapantasi kayo ed sikara tan ed saray nasyon. 19  Balet, sano iyawat da kayo, agkayo mapaga no panon odino no anto so ibaga yo, ta say ibaga yo et niiter ed sikayo diad satan a bekta, 20  ta aliwan sikayo labat so mansalita, noagta say espiritu na Ama yo so mansalita ed panamegley yo. 21  Niarum ni, iyawat na agi so agi to pian pateyen, tan iyawat na ama so anak to, tan onsumpa iray anak ed saray ateng da tan ipapatey da ra. 22  Tan magmaliw kayon puntirya na panagbusol na amin a totoo nisengeg ed ngaran ko; balet samay akapansungdo anggad anggaan et sikatoy nilaban. 23  Sano pasegsegangen da kayo diad sakey a syudad, batik kayo ed sananey, lapud ibagak ed sikayo so tua, Agyon balot naliber so amin a syudad na Israel anggad isabi na Anak na too. 24  “Say sakey a babangatan et aliwan magmaong nen say managbangat to, tan say sakey ya aripen et aliwan magmaong nen say katawan to. 25  Masarag la a say babangatan et magmaliw a singa say managbangat to, tan say aripen et magmaliw a singa say katawan to. No say impanawag na totoo ed akan-abung et Beelzebub,* agta nagkalalo ya ontan so panawag da ed saramay kabiangan na sankaabungan to? 26  Agyo ra sirin tatakotan; ta anggapoy bengatlan sinakoban ya ag-omparungtal, tan anggapoy sekreton agnaamtaan. 27  Say ibagak ed sikayo diad kabilungetan, ibaga yo diad liwawa, tan say narengel yon inyesaes, iyabawag yo diad toktok na kaabungan. 28  Tan agyo tatakotan iramay mamatey na laman balet agda nayarian a pateyen so kamarerwa,* imbes takotan yo imay makayarin maneral ed kamarerwa tan laman diad Gehenna.* 29  Agta say duaran anuyaw et manbili labat na sakey a sinsilyo?* Ingen ta anggapo anggan sakey ed saratan so napelag ed dalin ya ag-amta na Ama yo. 30  Balet anggan saray buek na ulo yo et abilang ya amin. 31  Agkayo sirin natatakot: Mas mabli kayo ni nen say dakel ya anuyaw. 32  “Balang sakey sirin a mamidbir ed siak ed arap na totoo, sikatoy bidbiren ko met ed arap nen Amak a walad tawen; 33  balet siopaman a mangiburi ed siak ed arap na totoo, sikatoy iburik met ed arap nen Amak a walad tawen. 34  Agyo iisipen a linma ak dia pian mangiyan na kareenan diad dalin. Linma ak dia pian mangiyan na espada, aliwan kareenan. 35  Linma ak dia pian pansengegan na inkaapag-apag, diad anak a laki sumpad ama to, tan anak a bii sumpad ina to, tan malangwer ya asawan bii sumpad katulangan ton bii. 36  On, say magmaliw a kakabusol na sakey a too et saray kabiangan na dilin sankaabungan to. 37  Samay mas inaro toy ama to odino ina to nen say siak et agmakana ed siak, tan samay mas inaro toy anak ton laki odino anak ton bii nen say siak et agmakana ed siak. 38  Tan siopaman ya agmangawat ed panamairapan a kiew* to tan ag-ontumbok ed siak et agmakana ed siak. 39  Samay makaromog ed kamarerwa to et nabalang to itan, tan samay makabalang ed kamarerwa to nisengeg ed siak et naromog to itan. 40  “Samay mangaawat ed sikayo et mangaawat met ed siak, tan samay mangaawat ed siak et mangaawat met ed samay angibaki ed siak. 41  Samay mangawat ed sakey a propeta lapud sikatoy propeta so makaawat na tumang na sakey a propeta, tan samay mangawat ed sakey a matunong a too lapud sikatoy matunong so makaawat na tumang na sakey a matunong a too. 42  Tan siopaman a mangiter na anggan sakey baso ya ambetel a danum a nainum ed sakey ed sarayan angkekelag lapud sikatoy sakey a disipulo, ibagak so tua ed sikayo, agton balot nabalang so tumang to.”

Paimanod leksab

Mat 10:2 * Limara so inngaran ed si “Pedro”: dia et “Simon, a tatawagen a Pedro”; diad 16:16, “Simon Pedro”; diad Gaw 15:14, “Simeon”; diad Jn 1:42, “Cefas”; tan mas mabetbet a “Pedro,” a singa diad Mat 14:28.
Mat 10:3 * Tatawagen met a Natanael. Nengnengen so Jn 1:46 tan Jn 21:2.
Mat 10:3 * Kabkabat met a Levi. Nengnengen so Luc 5:27.
Mat 10:3 * Kabkabat met a “Judas ya anak nen Santiago.” Nengnengen so Luc 6:16, Jn 14:22, tan Gaw 1:13.
Mat 10:4 * “Cananeo,” mankabaliksan na say maseseg a too.
Mat 10:9 * Tutukoyen na saya so sakey a klase na balkes a nayarin panginan na kuarta.
Mat 10:14 * Say pangipagpag na sakey a too ed dabok na sali to so mangipatnag ya anggapo lay eebatan to.
Mat 10:25 * Sananey a ngaran nen Satanas.
Mat 10:28 * Mapatnag a tutukoyen na saya so bilay ed arapen.
Mat 10:28 * Say pasen ed paway na Jerusalem a pampopoolan na saray basura. Nengnengen so Apendise 9.
Mat 10:29 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 5:26.
Mat 10:38 * Nengnengen so Apendise 6.