Mateo 16:1-28

16  Et inmasingger ed sikato iray Fariseo tan Saduceo, tan kinerew da ed sikato a panengnengan to ra na sakey a tanda manlapud tawen pian suboken da.  Et inkuan to ed sikara: “[Sano labi la et naynay yon ibabaga, ‘Marakep so panaon, ta ambalbalangay tawen,’  tan diad kabuasan, ‘Ambetel tan mauran so panaon natan, ta ambalbalangay tawen tan malurelurem.’ Amta yon ipaliwawa so itsuray tawen, balet agyo nipaliwawa iray tanda na panaon.]*  Say kailalakan a mauges tan agmatoor ed Dios et naynay a manaanap na sakey a tanda, balet anggapoy tanda a niiter ed satan noag say tanda nen Jonas.” Diad saman et tinmaynan la tan intilak to ra.  Natan et binmaliw ed dayat iray disipulo tan alingwanan day angawit na saray tinapay.  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Manbantay kayo tan manalwar kayo ed lebadura na saray Fariseo tan Saduceo.”  Kanian nantotongtong ira, a kuan da: “Anggapoy inawit tayon tinapay.”  Amta iya nen Jesus, kanian inkuan to: “Akin et pantotongtongan yoy agyo impakaawit na tinapay, sikayoran walaan na melag a pananisia?  Agyo ta ni nala so punto, odino agyo ta nanonotan imay limaran tinapay ya impakan ed limanlibo tan samay pigaran buksot ya atipon yo? 10  Odino samay pitoran tinapay ya impakan ed apat a libo tan samay pigaran buksot ya atipon yo? 11  Akin et agyo natalosan a say tutukoyen ko et aliwan saray tinapay? Balet manalwar kayo ed lebadura na saray Fariseo tan Saduceo.” 12  Diad saman et atalosan da la imay inkuan to, a manalwar ira ed bangat na saray Fariseo tan Saduceo, aliwan diad lebadura na saray tinapay. 13  Natan, sanen akasabi lay Jesus diad saray lugar na Cesarea Filipos, tinepetan to iray disipulo to: “Siopa so Anak na too unong ed ibabaga na saray totoo?” 14  Inkuan da: “Walaray mangibabagan si Juan a Bautista, saray arum et ibabaga ran si Elias, tan say kuan na arum et si Jeremias odino sakey ed saray propeta.” 15  Et inkuan to ed sikara: “Balet siopa ak unong ed sikayo?” 16  Inmebat si Simon Pedro: “Sika so Kristo, say Anak na mabilay a Dios.” 17  Et inkuan nen Jesus ed sikato: “Maliket ka, Simon ya anak nen Jonas, lapud ag-itan imparungtal ed sika na laman tan dala, noag say Amak a walad tawen. 18  Tan ibagak met ed sika, Sika si Pedro, tan diad sayan baton-dampay so pangiletnegan ko na kongregasyon ko, tan ag-itan natalonaan na saray puerta na Hades.* 19  Iter ko ed sika iray tombok na panarian na katawenan, tan antokaman iray baloren mo diad dalin, abalor la iratan ed katawenan, tan antokaman iray ukbaran mo diad dalin, naukbaran la iratan ed katawenan.” 20  Insan binilibilin to iray disipulo ya agda ibabaga ed anggan siopa a sikato so Kristo. 21  Manlapud saman et ginapoan nen Jesu-Kristo ya ipanengneng ed saray disipulo to a nepeg toy onla ed Jerusalem tan dakel ya irap so sagmaken to ed saray mamasiken tan saray manunan saserdote tan saray eskriba, tan pateyen da, tan diad komatlon agew et napaoli. 22  Diad saya et sikatoy inyakar nen Pedro ed pireg tan binano to, a kuan to: “Kasian moy inkasika, Katawan. Ag-iyan balot nagawa ed sika.” 23  Balet, imbeneg toy Pedro, tan inkuan to: “Arawi ka’d siak, Satanas! Makasbel ka ed siak, ta say iisipen mo et kanonotan na totoo, aliwan kanonotan na Dios.” 24  Insan inkuan nen Jesus ed saray disipulo to: “Siopaman a labay toy ontumbok ed siak, iburi toy inkasikato tan sakbaten toy panamairapan a kiew* to tan mantultuloy ya ontumbok ed siak. 25  Ta siopaman a malabay a mangisalba ed kamarerwa* to et nabalang to itan, balet siopaman a makabalang ed kamarerwa to nisengeg ed siak et naromog to itan. 26  Ta anto so nagunggona na sakey a too no nakayarian toy interon mundo balet ta nabalang toy kamarerwa to? Odino anto so iter na sakey a too a kasalat na kamarerwa to? 27  Ta say Anak na too et niganan onsabi ed gloria na Ama to a kaiba iray angheles to, insan iter to so tumang na kada sakey unong ed kiwas to. 28  Tua kuan ko ed sikayo a walaray manalalagey dia ya agdan balot natawayan so ipapatey anggad agda ni nanengneng so Anak na too ya onsabi ed panarian to.”

Paimanod leksab

Mat 16:3 * Saray aka-bracket et inekal ed pigaran kadaanan a manuskrito balet ta naromog itan ed arum a manuskrito.
Mat 16:18 * Nengnengen so Apendise 8.
Mat 16:24 * Nengnengen so Apendise 6.
Mat 16:25 * Odino, “bilay.” Nengnengen so Apendise 7.