Mateo 6:1-34

6  “Manalwar kayo ya agyo ipapangta ed totoo so panggagawa yoy inkatunong; ta no andi et anggapo so tumang yo ed Ama yo a walad tawen.  Kanian sano onla kan mangiter na regalo lapud panangasi, agka mamapaknol na trumpeta ed arap mo, a singa gagawaen na saray mansimpisimpitan diad saray sinagoga tan diad saray dalan, ta pian irayew ira na totoo. Tua kuan ko ed sikayo, Inawat da lan amin so tumang da.  Balet sika, sano mangiter ka na regalo lapud panangasi, agmo ipapaamta ed kawigin limam so gagawaen na kawanan mo,  pian saray regalom lapud panangasi et magmaliw a maamot; tan diad ontan et tumangan ka na Amam ya onnenengneng diad maamot.  “Ontan met, sano manpikasi kayo, agyo aaligen iray mansimpisimpitan, lapud labalabay da so manpikasin akaalagey diad saray sinagoga tan diad saray suyok na malapar iran dalan* pian nanengneng ira na totoo. Tua kuan ko ed sikayo, Inawat da lan amin so tumang da.  Sika balet, sano manpikasi ka, loob ka ed kuartom, tan kayarim ya ikapot so puerta, manpikasi ka ed Amam a walad amot. Diad ontan et tumangan ka na Amam ya onnenengneng diad maamot.  Balet sano manpipikasi ka, agmo uulit-uliten ya ibaga iray apasakey a bengatla, a singa gagawaen na saray totoo na nasyones, ta say abaloan da et narengel ira no mangusar ira na dakel a salita.  Kanian, agyo ra aaligen, lapud amta na Dios ya Ama yo iray bengatlan nakaukolan yo sakbay kayo nin onkerew ed sikato.  “Onia sirin so nepeg a pampikasi yo: “‘Ama mi a walad tawen, napasanto komon so ngaran mo. 10  Onsabi komon so panarian mo. Nagawa komon so linawam, a singa ed tawen, ontan met diad dalin. 11  Iter mo ed sikami so kanen* mi ed sayan agew, 12  tan perdonam iray utang mi, no panon a pinerdona mi met iray akautang ed sikami. 13  Tan agmo kami aabuloyan a napelag ed tukso, noagta iliktar mo kami ed samay sakey a mauges.’ 14  “Ta no perdonaen yo iray totoo ed saray impakalingo ra, perdonaen kayo met na Ama yo ed tawen, 15  balet no agyo perdonaen iray totoo ed saray impakalingo ra, agmet perdonaen na Ama yo iray impakalingo yo. 16  “Sano manaayunal* kayo, agyo la papaermenen iray lupa yo a singa saray mansimpisimpitan, ta papaaliwaen day nengneng na lupa ra ta pian nanengneng na totoo a manaayunal ira. Tua kuan ko ed sikayo, Inawat da lan amin so tumang da. 17  Balet sano manaayunal ka, larakan moy ulom tan mandilamos ka, 18  ta pian nanengneng kan manaayunal na Amam a walad amot, aliwan saray totoo, tan diad ontan et tumangan ka na Amam ya onnenengneng diad maamot. 19  “Agkayo la mantitipon na saray kayamanan diad dalin, a walaray bokbok tan lati a manderal, tan walaray matakew ya onloob tan mantakew. 20  Imbes, mantipon kayo na saray kayamanan ed tawen, ya anggapo iray bokbok tan lati a manderal, tan anggapo iray matakew ya onloob tan mantakew. 21  Ta no iner so kawalaan na kayamanan mo, diman met so kawalaan na pusom. 22  “Say lamparaan na laman et say mata. Kanian, no say matam et simpli,* magmaliw a maliwawa so interon laman mo, 23  balet no say matam et mauges, magmaliw ya ambilunget so interon laman mo. No say liwawan walad sika et kabilungetan manaya, agaylay bilunget na satan! 24  “Anggapo so nayarin manpaaripen ed duaran katawan; ta balanglan busolen to imay sakey tan aroen to imay sananey, odino sikatoy mansiansia ed sakey tan mudmoraen to imay sananey. Agkayo nayarin manpaaripen ed Dios tan ed saray Kayamanan. 25  “Nisengeg ed saya et ibagak ed sikayo, Agkayo la mapagpaga ed bilay* yo no antoy kanen yo odino inumen yo, odino ed saray laman yo no antoy ikawes yo. Agta mas mabli ni so bilay nen say kanen tan mas mabli ni so laman nen say kawes? 26  Imano yo pan maong iray ontitikyab a kamanokan, ta ag-ira mantatanem na bukel odino manaani odino mantitipon diad saray kamalir, balet papakanen ira na Ama yo ed tawen. Agta mas mabli kayo ni nen say sikara? 27  Siopa ed sikayo so makapangarum na sankasiko ed dukey na bilay to lapud pampapaga to? 28  Ontan met, akin a pampapagaan yo so ikawes yo? Imano yon maong iray lirio ed uma, no panon so ibabaleg da, ta ag-ira mansasagpot, odino manggagaway ikawes da, 29  balet ibagak ed sikayo ya anggan si Solomon, a sankayamanan lan too, so ag-akapankawes a singa sakey ed saraya. 30  Kanian, no kakawesan na Dios iray tanaman ed uma, a wala natan insan nabuas et ibuntok ed apoy, agta mas lalon kawesan to kayo, sikayoran walaan na melag a pananisia? 31  Kanian agkayon balot manpapaga ya ibaga yon, ‘Anto kasi kanen mi?’ odino, ‘Anto kasi inumen mi?’ odino, ‘Anto kasi isulong mi?’ 32  Ta sarayan amin a bengatla so panseseetan ya anapen na saray nasyon. Ta amta na Ama yo ed tawen a nakaukolan yo irayan amin. 33  “Itultuloy yo sirin ya anapen nin unona so panarian tan say inkatunong to, tan sarayan amin a bengatla so niarum ed sikayo. 34  Kanian, agkayon balot mapagpaga nipaakar ed ontumbok ya agew, ta say ontumbok ya agew et nawalaan na saray kapagaan ton dili. Magenap la parad kada agew so kaugsan ton dili.

Paimanod leksab

Mat 6:5 * Saray malapar a karsada a pinaawang ed saray pinagkasentron pasen tan onkakanan plaza na saray syudad.
Mat 6:11 * Literal, “tinapay.”
Mat 6:16 * Odino, “agmamangan a pigaran agew pian ipanengneng so maridios ya ermen tan panagbabawi.”
Mat 6:22 * Odino, “niyapasakey; nisentro.”
Mat 6:25 * Literal, “kamarerwa.”