Mateo 26:1-75

26  Natan kasumpal nen Jesus ya imbaga irayan amin, inkuan to ed saray disipulo to:  “Amta yo a duaran agew ni et nagawa lay paskua, tan say Anak na too so iyawat pian nipasak.”   Diad saman et nantitipon iray manunan saserdote tan mamasiken na totoo diad lolooban na abung na atagey a saserdote a manngaran na Caifas,  tan nantotongtongan da ya erelen si Jesus diad masilib a paraan pian pateyen da.  Balet, say naynay dan ibabaga: “Aleg no piesta, ta pian agmanggulo iray totoo.”  Legan a si Jesus et walad Betania diad abung nen Simon a datin akating,  inmasingger ed sikato so sakey a biin akaawit na botelyan alabastro a nankargay mablin ambalingit a larak tan inkalbo to itan ed ulo nen Jesus legan a sikatoy akarungo ed lamisaan.  Sanen anengneng iya na saray disipulo, nampasnok ira tan inkuan da: “Akin et pinirdi to itan?  Ta nayari komon itan ya ilako na mabmabli insan iter la ed saray mairap-bilay.” 10  Atebek iya nen Jesus, kanian inkuan to ed sikara: “Akin et gogonigonen yo so bii? Ta sikatoy nanggawa na maabig ed siak. 11  Saray mairap-bilay et nakakaiba yon naynay, balet siak et agyo nakaiban naynay. 12  Ta sanen inkalbo na sayan bii iyan ambalingit a larak diad laman ko, ginawa to itan pian iparaan to ak ed ponpon ko. 13  Tua kuan ko ed sikayo, Inerman ed mundo so kipulongan na maong a balita, nitongtong met so ginawa na sayan bii bilang pakanodnonotan ed sikato.” 14  Insan linma ed saray manunan saserdote so sakey ed saray labindua, samay manngaran na Judas Iscariote, 15  tan inkuan to: “Anto so iter yo ed siak no sikatoy iyawat ko ed sikayo?” Insipan da a sikatoy ikdan day talomplon pilak. 16  Kanian manlapud saman et sikatoy nananap na maabig a pankanawnawan iyawat si Jesus. 17  Diad unonan agew na saray agpinalebag a tinapay, inmasingger ed si Jesus iray disipulo, a kuan da: “Iner so labay mon pangiparaanan mi na panganan moy paskua?” 18  Inkuan to: “La kayo ed syudad diad sayan too tan ibaga yo ed sikato, Inkuan na Managbangat, ‘Asingger la so aturon panaon ko. Diad abung mo so panselebraan koy paskua a kaibak iray disipulok.’” 19  Tan ginawa na saray disipulo so ingganggan nen Jesus, tan imparaan da iray bengatla a parad paskua. 20  Natan sanen asabi lay labi, sikatoy akarungo ed lamisaan a kaiba iray labinduan disipulo. 21  Legan iran mamangan, inkuan to: “Tua kuan ko ed sikayo, Sakey ed sikayo so mangiyawat ed siak.” 22  Nanermenan dan maong iya, kanian sikatoy tinepetan na kada sakey ed sikara: “Katawan, siak ‘man?” 23  Sikatoy inmebat: “Sakey ed saray wadia natan a mangidedelnet na lima to ed yaong so mangiyawat ed siak. 24  Tua, say Anak na too et onla la, unong a nisulat nipaakar ed sikato, balet pakaskasi la itan a too a diad panamegley to et niyawat so Anak na too! Mas maabig ni ya agla nianak itan a too.” 25  Et inmebat si Judas, a mangiyawat la ed sikato: “Rabbi, siak ‘man?” Inkuan to ed sikato: “Sikan mismo so angibaga ed satan.” 26  Legan iran mamangan, angala si Jesus na sakey a tinapay, tan kayari ton impabendisyonan et pinisag to, tan sanen iiter to itan ed saray disipulo, inkuan to: “Ala yo tan akan yo. Saya so mankabaliksay laman ko.” 27  Ontan met, sikatoy angala na sakey a kopa, tan kayari ton akisalamat, inter to itan ed sikara, a kuan to: “Inum kayon amin ed satan, 28  ta saya so mankabaliksay ‘dalak nipaakar ed sipanan,’ a nepeg ya iyibung nisengeg ed dakel a totoo parad kaperdona na saray kasalanan. 29  Balet ibagak ed sikayo, Manlapud natan et agak balot oninum na antokaman ya alak anggad agew ya oninum ak lamet ed satan a kaiba yo diad panarian nen Amak.” 30  Diad kaunoran, kayari ran angansion na saray panangidayew, linma ra ed Palandey na saray Olibo. 31  Insan inkuan nen Jesus ed sikara: “Diad sayan labi et taynanan yo ak ya amin, ta walan nisulat, ‘Kabilen ko so pastol, tan saray karnero ed pulok to et nitaytayak.’ 32  Balet sano apaoli ak la, unona ak ed sikayo ya onla ed Galilea.” 33  Balet inmebat si Pedro ed sikato: “Anggano taynan da kan amin, agta kan balot taynan!” 34  Et inkuan nen Jesus ed sikato: “Tua kuan ko ed sika, Diad sayan labi, antis ya onkukaok so sakey a lalong, iburim ak a mamitlo.” 35  Inkuan nen Pedro ed sikato: “Anggano kaukolan ya ompatey ak a kaibam, agta kan balot iburi.” Et ontan met so imbaga na arum niran disipulo. 36  Insan linmay Jesus ed pasen a tatawagey Getsemani a kaiba iray disipulo, tan inkuan to ed sikara: “Yurong kayo dia, ta onla ak diman pian manpikasi.” 37  Intagar toy Pedro tan say duaran anak nen Zebedeo, tan sikatoy nanermen tan agonigon a maong. 38  Insan inkuan to ed sikara: “Ngalngali la ompatey ed ermen so kamarerwak.* Dia kayo ni tan mantultuloy kayon manbantay a kaibak.” 39  Tan kaarawi toy daiset, sikatoy dinmakmomo tan nampikasi, a kuan to: “Amak, no nayari, ipaliis mo ed siak iyan kopa. Ingen, aliwan unong ed linawak, noagta unong ed linawam.” 40  Insan nila to iray disipulo tan asabian to ran nanaugip, tan inkuan to ed si Pedro: “Agyo ak ta naibaan a manbantay anggan sakey oras labat? 41  Mantultuloy kayon manbantay tan agkayo ontutundan manpikasi, ta pian agkayo napelag ed tukso. On, magunaet so espiritu, balet maletey so laman.” 42  Diad mikaduan pankanawnawa, sikatoy inmarawi lamet tan nampikasi, a kuan to: “Amak, no ag-iya nayarin ipaliis, noagta inumen ko iya, say linawam so nagawa.” 43  Tan nila to lamet ira tan asabian to ran nanaugip, ta mantemeg la ran maong. 44  Kanian tinaynan to ra, a sikatoy inmarawi lamet tan nampikasi diad mikatlon pankanawnawa, ya onman lamet so imbaga to. 45  Kayari na satan, nila to ray disipulo tan inkuan to ed sikara: “Anggad sayan oras et nanaugip tan manpapainawa kayo ni! Nia! Asingsingger lay oras pian niyawat so Anak na too ed saray managkasalanan. 46  Alagey kayo, ta onla tayo la. Nia! Nitan lay mangiyawat ed siak.” 47  Tan legan a sikatoy mansasalita ni, nia! sinmabi si Judas, a sakey ed saray labindua, a kaiba toy dakel a totoo ya akaawit na saray espada tan pekpek a nanlapu ra ed saray manunan saserdote tan mamasiken na totoo. 48  Natan, samay mangiyawat ed sikato so angiter ed sikara na sakey a tanda, a kuan to: “No siopa imay angoban ko, sikato iman; erel yo.” 49  Et dinago ton tampol si Jesus tan inkuan to: “Maabig a labi ed sika, Rabbi!” insan inangoban to. 50  Balet inkuan nen Jesus ed sikato: “Akin et wadia ka?” Insan inmasingger ira tan binembenan day Jesus tan inerel da. 51  Balet, nia! inuyos na sakey ed saramay kaiba nen Jesus so espada to tan sinigbat toy aripen na atagey a saserdote tan atapyas so layag to. 52  Diad saman et inkuan nen Jesus ed sikato: “Ipawil moy espadam ed kaluban to, ta amin iramay mangusar na espada et ompatey ed espada. 53  Odino kasin iisipen mo ya agko nayarian so onkerew ed Amak pian itaryaan to ak ed sayan bekta na masulok a labinduan lehyon* na angheles? 54  No ontan, panon a nasumpal so Kasulatan a nepeg a nagawa ed onian paraan?” 55  Diad saman ya oras et inkuan nen Jesus ed saray totoo: “Kasin linma kayo dia pian erelen yo ak a singa sakey a matakew, a wala niray awit yon espada tan pekpek? Inagew-agew ak ya akayurong a manbabangat diad templo, balet agyo ak inerel. 56  Ingen ta agawa iyan amin ta pian nasumpal iray sulsulat na saray propeta.” Et sikatoy tinaynan na amin a disipulo tan batik ira. 57  Si Jesus et inyakar na saramay angerel ed sikato diad abung nen Caifas ya atagey a saserdote, a nantitiponan na saray eskriba tan saray mamasiken. 58  Balet si Pedro, a walad bandad arawi, so nantultuloy a tinmumbok ed sikato ya anggad lolooban na abung na atagey a saserdote, tan kaloob to ditan, sikatoy akiyurong ed saray lingkor ed abung pian nanengneng toy pansumpalan. 59  Kaleganan na satan, saray manunan saserdote tan say interon Sanhedrin so manaanap na palson testimonya sumpad si Jesus ta pian sikatoy napatey da, 60  balet anggapo so aromog da, anggaman dakel so inmarap a palson testigo. Diad kaunoran et walay duaran inmarap 61  tan inkuan da: “Imbaga na sayan too, ‘Sarag kon igeba so templo na Dios tan ipaalagey itan ed loob na taloy agew.’” 62  Diad saman et inmalagey so atagey a saserdote tan inkuan to ed sikato: “Anggapoy iyebat mo? Antoy nibagam ed sarayan testimonya ra sumpad sika?” 63  Balet ag-inmesel si Jesus. Kanian inkuan ed sikato na atagey a saserdote: “Pansambaen ta ka ed arapan na mabilay a Dios ya ibagam ed sikami no kasin sika so Kristo ya Anak na Dios!” 64  Et inkuan nen Jesus ed sikato: “Sikan mismo so angibaga ed satan. Ingen ibagak ed sikayo, Manlapud natan et nanengneng yo so Anak na too ya akayurong diad kawanan na pakapanyari tan onsabi a walad saray lurem na tawen.” 65  Insan pinilat na atagey a saserdote iray latop ton kawes, a kuan to: “Sikatoy nansalita na panag-ayew!* Akin et nakaukolan tayo ni so arum a testigo? Nia! Nadngel yo la natan so impan-ayew to. 66  Antoy nikuan yo?” Et inmebat ira: “Sikatoy manepeg ya ompatey.” 67  Insan nilutlutdaan da so lupa to tan pinoponiti ra. Tan sikatoy tinatampal na arum, 68  a kuan da: “Sikan Kristo, no sakey kan propeta, ibagam pa no siopay angabil ed sika?” 69  Natan et akayurong si Pedro diad lolooban, tan inmasingger ed sikato so sakey ya aripen a bii, a kuan to: “Sika met, kaiba ka nen Jesus a taga Galilea!” 70  Balet imburi to itan ed arap dan amin, a kuan to: “Agko amta itay ibabagam.” 71  Sanen sikatoy pinmaway ya amaarap ed puerta na sular, sikatoy naimano na sakey nin bii tan inkuan to ed saramay wadman: “Sayan too et kaiba nen Jesus a Nazareno.” 72  Tan imburi to lamet itan, a nansamba: “Agko kabat itan a too!” 73  Nagugunoyan et inmasingger iramay akaalagey diman tan inkuan da ed si Pedro: “Seguradon sakey ka met ed sikara, ta diad tua et sankabidbir ka ed panagsalitam.” 74  Diad saman et sikatoy nansamba: “Agko kabat itan a too!” Et tampol a kinmukaok so sakey a lalong. 75  Tan anonotan nen Pedro imay imbaga nen Jesus, salanti: “Antis ya onkukaok so sakey a lalong, iburim ak a mamitlo.” Et sikatoy pinmaway tan inmaki-akis.

Paimanod leksab

Mat 26:38 * Griego, psy·kheʹ. Nengnengen so Apendise 7.
Mat 26:53 * Say “lehyon” et manunan grupo na Romanon armada nensaman. Ipapabitar dia na sayan salita so dakerakel a bilang.
Mat 26:65 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 12:31.