Mateo 21:1-46

21  Sanen asingger la ra ed Jerusalem tan akasabi la ra ed Betfage diad Palandey na saray Olibo, imbaki nen Jesus so duaran disipulo,  ya inkuan to ed sikara: “La kayo ed baryo a sankabantag yo, tan naromog yon tampol so sakey ya asno ya akasinger, tan sakey a kilaw ya iba to; ukbaran yo iratan tan iyakar yo ed siak.  Tan no wala so mangibaga na antokaman ed sikayo, ibaga yo, ‘Nakaukolan iraya na Katawan.’ Diad satan et paala to la iratan a tampol.”  Agawa iya ta pian nasumpal imay sinalita ed panamegley na propeta, ya angikuan:  “Ibaga yo ed anak a bii na Sion, ‘Nia! Onsabi ed sika so Arim, a mauyamo, tan akalugan ed sakey ya asno, on, diad sakey a kilaw na ayep a panagkimey.’”  Kanian linma iray disipulo tan ginawa ra so ingganggan nen Jesus ed sikara.  Tan inyakar da so asno tan say kilaw na satan, tan sinapinan da iraya na saray ilalatop dan kawes, tan niyurongan to iratan.  Karaklan ed saray totoo et inyaaplag da ed dalan iray ilalatop dan kawes, bangta say arum et nampuputer na saray sanga na kakiewan tan inyan da iratan ed dalan.  Balet onkekelyaw iramay totoo a walad unaan to tan saramay ontutumbok ed sikato: “Ilaban mo, ipikasi mi,* so Anak nen David! Narayew imay onsasabi diad ngaran nen Jehova! Sikatoy ilaban mo, ipikasi mi, sika a walad sankatageyan!” 10  Kaloob to ed Jerusalem, say interon syudad so agulo, a kuan da: “Siopa’ya?” 11  Say ibabaga na totoo et: “Saya imay propeta a Jesus, a nanlapud Nazaret na Galilea!” 12  Tan linmoob si Jesus ed templo tan pinapaway to so amin a manlalako tan mansasaliw diad templo, tan imbabalintuag to iray lamisaan na saray managsalat na kuarta tan saray yurongan na saramay manlalako na saray malapati. 13  Tan inkuan to ed sikara: “Walan nisulat, ‘Say abung ko et natawag ya abung a pampikasian,’ balet gagawaen yo iyan ungib na matatakew.” 14  Ontan met, dinmago ed sikato diad templo iray bulag tan piley, tan pinaabig to ra. 15  Sanen anengneng na saray manunan saserdote tan eskriba iray makapakelaw a ginawa to tan saray ugugaw a lalakin oneeyag ed templo a mangibabagay: “Ilaban mo, ipikasi mi, so Anak nen David!” sikaray sinmanok 16  tan inkuan da ed sikato: “Narerengel moy ibabaga na saraya?” Inkuan nen Jesus ed sikara: “On. Agyo ta’n balot abasa iya, ‘Manlapud sangi na saray kapangiyanak tan mansususo et angawat ka na panangidayew’?” 17  Insan tinaynan to ra, tan pinmaway ed syudad ya amaarap ed Betania tan nansanlabi diman. 18  Diad kabkabuasan, sanen ompapawil la ed syudad, sikatoy narasan. 19  Tan anengneng toy sakey a kiew ya igos ed gilig na dalan tan inasinggeran to, balet anggapoy aromog to ed satan noagta bulobulong labat, kanian inkuan to ed satan: “Manlapud natan et agka lan balot manbunga.” Et tampol a nalnes so kiew ya igos. 20  Balet sanen anengneng iya na saray disipulo, sikaray nikelawan, a kuan da: “Akin et nalnes a tampol so kiew ya igos?” 21  Inmebat si Jesus ed sikara: “Tua kuan ko ed sikayo, No wala labat lay pananisia yo tan agkayo manduaruwa, aliwa labat a say ginawak ed sayan kiew ya igos so nagawaan yo, noagta no ibaga yo ed sayan palandey ya, ‘Ekal ka dia tan pelag ka ed dayat,’ nagawa itan. 22  Tan amin a kerewen yo ed pikakasi et naawat yo no walay pananisia yo.” 23  Natan sanen akaloob la ed templo, sikatoy dinago na saray manunan saserdote tan saray mamasiken na totoo legan a sikatoy manbabangat, tan inkuan da: “Anto so autoridad mon manggawa ed sarayan bengatla? Tan siopa so angiter ed sika na sayan autoridad?” 24  Inmebat si Jesus ed sikara: “Wala pay tepeten ko met ed sikayo. No ebatan yo ak, ibagak met ed sikayo no anto so autoridad kon manggawa ed sarayan bengatla: 25  Nanlapuan na autoridad nen Juan a manbautismo? Nanlapud tawen odino nanlapud totoo?” Balet nantotongtong ira, a kuan da: “No ibaga tayon, ‘Nanlapud tawen,’ ibaga ton, ‘Akin balet et agkayo anisia ed sikato?’ 26  Balet, no ibaga tayon, ‘Nanlapud totoo,’ say takotan tayo et saray totoo, ta amin da et ipapasen dan propeta si Juan.” 27  Kanian inmebat ira ed si Jesus: “Agmi amta.” Inkuan to met ed sikara: “Agko met sirin ibaga ed sikayo no anto so autoridad kon manggawa ed sarayan bengatla. 28  “Antoy nikuan yo? Walay sakey a too a duaray ilalak to. Inasinggeran to imay unaan, a kuan to, ‘Ana’ko, mankimey ka natan diad kaubasan.’ 29  Et inmebat iya, ‘On, ama,’ balet agto linma. 30  Inasinggeran to so komadua ya onman met so inkuan to. Inmebat iya, ‘Agko labay.’ Balet kayari na satan, sikatoy nagbabawi tan linma. 31  Siopa ed sikaran dua so anumpal ed panlabayan na ama to?” Inkuan da: “Samay komadua.” Inkuan nen Jesus ed sikara: “Tua kuan ko ed sikayo a saray managsingil na buis tan balangkantis et naunaan da kayo la ed panarian na Dios. 32  Ta sinmabi ed sikayo si Juan pian ipanengneng toy dalan na inkatunong, balet agyo anisiaan. Ingen, anisia ed sikato iray managsingil na buis tan saray balangkantis, tan anggano anengneng yo iya, agkayo nagbabawi pian manisia ed sikato. 33  “Dengel yo so sakey nin ilustrasyon: Walay sakey a too, ya ulo na sankaabungan, a nantanem na kaubasan tan inalar to itan tan angotkot ditan na panagpespesan na ubas tan angipaalagey na tori, tan impaasikaso to itan ed saray tomatanem, tan linma ed sananey a bansa. 34  Sanen panaon lay panagburbor, imbaki to iray aripen to ed saray tomatanem pian alaen day apag ton ubas. 35  Balet, siningkat na saray tomatanem iray aripen to, a say sakey et pinekpek da, samay sakey et pinatey da, tan samay sakey ni et tinupak da. 36  Sikatoy angibaki lamet na arum niran aripen, a mas dakel nen saramay inmuna, balet onman lamet so ginawa ra ed saraya. 37  Diad kaunoran et imbaki to ed sikara so anak ton laki, ya inisip ton, ‘Respetoen da so ana’ko.’ 38  Sanen anengneng na saray tomatanem so anak, inkuan da ed inkasikara, ‘Saya imay tomatawir; ti’la ta pateyen tayo tan alaen tayoy tawir to!’ 39  Kanian sikatoy siningkat da tan impaway da ed kaubasan tan pinatey da. 40  Sirin, sano onsabi so akankayarian na kaubasan, anto kasi gawaen to ed saramay tomatanem?” 41  Inkuan da ed sikato: “Lapud mauges ira, pateyen to ra tan ipaasikaso to lay kaubasan ed arum a tomatanem a mangiter ed sikato na bungabunga sano panaon la na saratan.” 42  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Agyo ta nin balot abasa ed Kasulatan, ‘Say bato ya impulisay na saray managpaalagey et sikatoy nagmaliw a manunan bato ed suyok.* Saya so nanlapud si Jehova, tan makapakelaw iya ed pakanengneng tayo’? 43  Saya so makasengeg no akin ya ibabagak ed sikayo, Say panarian na Dios so naekal ed sikayo tan niiter itan ed sakey a nasyon a mamapawala na saray bunga to. 44  Ontan met, say toon napelag ed tapew na sayan bato et nabuybuyak. Tan siopaman a napataan na satan et natemek.” 45  Natan sanen nadngel na saray manunan saserdote tan saray Fariseo iray ilustrasyon to, atebek da a sikaray tutukoyen to. 46  Balet, anggano sikatoy ginetma ran erelen, tinmakot ira ed saray totoo, lapud sikatoy impasen dan propeta.

Paimanod leksab

Mat 21:9 * Griego, Ho·san·naʹ.
Mat 21:42 * Diad Griego et ke·pha·leʹ go·niʹas, a manutukoy ed baton walad sankatoktokan tan inyan ed suyok na sakey a paalagey a ditan so nansaipan na duaran padir.