Mateo 11:1-30

11  Natan sanen asumpal nen Jesus a binilin iray labinduan disipulo to, sikatoy tinmaynan diman pian manbangat tan manpulong ed saray syudad da.  Balet sanen nadngel nen Juan ed prisoan so nipaakar ed saray gagawaen na Kristo, imbaki to iray mismon disipulo to  pian tepeten da ed sikato: “Kasin sika imay aalagaren min onsabi odino wala ni sananey?”  Et oniay inyebat nen Jesus ed sikara: “La kayo tan ibalita yo ed si Juan iray narerengel tan nanenengneng yo:  Saray bulag et makakanengneng la, saray piley et makakaakar la, saray akating et nalilinisan la tan saray telek et makakarengel la, tan saray inaatey et napapaoli la, tan diad saray mairap-bilay et niyaabawag la so maong a balita;  tan maliket imay agnatiror ed siak.”  Sanen ompapawil la ira, inkuan nen Jesus ed saray totoo nipaakar ed si Juan: “Antoy nila yon nengnengen diad kalawakan? Sakey a tanubong* ya ipalirpalir na dagem?  Anto sirin so nila yon nengnengen? Sakey a toon akasulong na anlemek iran klase na kawes? Nia, saramay mansusulong na anlemek iran klase na kawes et walad saray abung na arari.  Akin sirin et linma kayo dia? Pian nengnengen so sakey a propeta? On, ibagak ed sikayo, aliwa lambengat a sakey a propeta. 10  Sikato iya imay tutukoyen na akasulat a, ‘Nia! ibakik nin unona so mensaherok pian mangiparaan na dalanen mo!’ 11  Tua kuan ko ed sikayo, Diad saramay inyanak na bibii et anggapo lay nagmaliw a babaleg nen say si Juan a Bautista, balet saman so memelag ed panarian na katawenan et babaleg nen say sikato. 12  Balet manlapud panaon nen Juan a Bautista anggad natan, panggugunaetan a dampoten na totoo so panarian na katawenan, tan nadadampot itan na saramay magunaet. 13  Lapud amin a sulat na Propeta tan say Ganggan so nampropesiya anggad si Juan; 14  tan no labay yon awaten, Sikaton mismo so ‘Elias a nipasakbay ya onsabi.’ 15  Say walaan na saray layag et nepeg ya ondengel. 16  “Siopa so pangikomparaan ko ed sayan kailalakan? Singa saray ugugaw a manyudyurong diad saray tindaan ya eeyagan da iray kagalaw da, 17  a kuan da, ‘Tinugtogan mi kayoy plauta, balet agkayo sinmayaw; nanurangal kami, balet agyo tinatapok iray pagew yo ed ermen.’ 18  Mipadpara, si Juan et agmamangan tan ag-oniinum, ingen ta ibabaga na totoo, ‘Sikatoy aselepan na demonyo.’ 19  Say Anak na too et mamangan tan oniinum, balet say kuan na totoo, ‘Nia! Sakey a toon masiba tan mainum na alak, a kaaro na saray managsingil na buis tan managkasalanan.’ Balet, say karunongan et napaneknekan a matunong diad panamegley na saray gawa na satan.” 20  Insan ginapoan ton inukom iray syudad ya akagawaan na maslak ed saray makapanyarin gawa to, lapud ag-ira nagbabawi: 21  “Pakaskasi ka la, Corazin! Pakaskasi ka la, Betsaida! ta no agawa ed Tiro tan Sidon iray makapanyarin gawa ya agawa ed sikayo, abayag la ra komon a nagbabawi ya akakawes na sako tan akayurong ed saray dapol. 22  Kanian ibagak ed sikayo, Diad Agew na Panangukom et mas anlemew so dusa ed Tiro tan Sidon nen say sikayo. 23  Tan sika, Capernaum, kasin nipaatagey ka ed tawen? Sika so niyabeba ed Hades,* ta no diad Sodoma so akagawaan na saray makapanyarin gawa ya agawa ed sikayo, nansiansia ni komon itan anggad sayan agew. 24  Kanian ibagak ed sikayo, Diad Agew na Panangukom et mas anlemew ni so dusa ed dalin na Sodoma nen say sikayo.” 25  Diad saman et imbaga nen Jesus: “Idayew ta ka ed arap na totoo, Ama, a Katawan na tawen tan dalin, lapud inyamot mo irayan bengatla ed saray marunong tan mautek balet imparungtal mo iraya ed saray ugugaw. 26  On, Ama, ta say panggawa ed satan et unong ed panlabayan mo. 27  Amin a bengatla et inter ed siak nen Amak, tan anggapoy sigpot a makapikabat ed Anak noag say Ama, tan anggapo met so sigpot a makapikabat ed Ama noag say Anak tan say siopaman a labay a pangipaamtaan na Anak. 28  Dago kayo ed siak, amin yon mansasagpot tan nabebelatan, tan pampainawaen ta kayo. 29  Sakbat yo so pakok tan manaral kayo ed siak, ta mauyamo ak tan mapaabeba* ak, pian nainawaan iray kamarerwa yo. 30  Ta mainomay a sakbaten so pakok tan anlemew so awit ko.”

Paimanod leksab

Mat 11:7 * Sakey ya atagey tan mayapis a tanaman a mainomay ya ipalirpalir na dagem.
Mat 11:23 * Nengnengen so Apendise 8.
Mat 11:29 * Literal, “mapaabeba ed puso.”