Mateo 3:1-17

3  Diad saraman ya agew et sinmabi si Juan a Bautista* tan nampulong diad kalawakan na Judea,  ya ibabaga to: “Magbabawi kayo, ta asingsingger la so panarian na katawenan.”  Diad tua et sikato imay sinalita diad panamegley nen propetan Isaias, a kuan to: “Dengel kayo! Wala so onkekelyaw diad kalawakan, ‘Sikayoran totoo, iparaan yo so dalanen nen Jehova! Gawa yon maptek iray basbas to.’”  Sayan Juan et akasulong na kawes a gawa ed bagoy kamelyo tan akabalkes na katat, tan say kakanen to et duron tan dilo ed takel.  Insan linma ed sikato iray totoo ed Jerusalem tan ed interon Judea tan ed amin a pasen ed kaliberliber na Jordan,  tan binautismoan to ra diad Ilog Jordan, ya impapatua da iray kasalanan da.  Sanen anengneng to ya amayamay ed saray Fariseo tan Saduceo* so onaasingger ed pambabautismoan to, inkuan to ed sikara: “Sikayoran poli na saray uleg, siopay angibaga ed sikayo a nibatikan yoy onsabin sanok?  Kanian ipanengneng yo sirin ed saray gawa yo a magbabawi kayo,*  tan agyo nepeg ya ibaga ed inkasikayon dili, ‘Si Abraham so ama mi.’ Ta ibagak ed sikayo a nayarian na Dios so mamawala na ananak parad si Abraham manlapud sarayan bato. 10  Say wasay et wala la ed sengeg na saray kiew. Balang kiew sirin ya agmanbubunga na maong et nepeg a batangen tan ibantak ed apoy. 11  Siak et bautismoan ta kayo ed danum lapud panagbabawi yo, balet samay onsabin katumbokan ko et mas mabiskeg nen siak, ya agak anggan makanepegan a mangekal ed sandalyas to. Sikato so manbautismo ed sikayo ed masanton espiritu tan ed apoy. 12  Sankabembenan to lay pala a panagtaep to, tan linisan ton maong so panag-ilikan to, tan tiponen toy trigo to ed kamalir, balet ta poolan toy taep diad agnaerep ya apoy.” 13  Insan manlapud Galilea, linma si Jesus ed Jordan pian manpabautismo ed si Juan. 14  Balet ta sikatoy sinalin amperen nen Juan, a kuan to: “Akin et sikay linma ed siak anta siak komon so nakaukolan a manpabautismo ed sika?” 15  Inmebat si Jesus ed sikato, a kuan to: “Onabuloy ka ed sayan bekta, ta manepeg a sumpalen ta so amin a matunong ed onian paraan.” Diad saman et sikatoy agto la inamper. 16  Sanen abautismoan lay Jesus, sikatoy sinmakbit lan tampol; tan nia! alukasan so katawenan, tan anengneng to so espiritu na Dios a singa malapati ya ondadapo ed sikato. 17  Et nia! Wala met so sakey a boses manlapud katawenan ya angikuan: “Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko.”

Paimanod leksab

Mat 3:1 * Odino, “say Manangipalgep; say Manangipalseb.”
Mat 3:7 * Sakey a kabkabat a sekta na relihyon a Judaismo a nipaakar ed inkasaserdote, ya ag-ira manisia ed kioli odino ed saray anghel.
Mat 3:8 * Literal, “mamawala na bunga a makana ed panagbabawi.”