Mateo 12:1-50

12  Diad saman a panaon et dinmalan si Jesus diad katrigoan legan na sabaton.* Saray disipulo to et narasan kanian nan-arurot ira na saray dawa na trigo pian kanen da.  Sanen anengneng iya na saray Fariseo, inkuan da ed sikato: “Nengneng mo! Manggagawa na sebel ed sabaton iray disipulom.”  Inkuan to ed sikara: “Agyo ta abasa so ginawa nen David sanen sikato tan saray kaiba ton lalaki et narnarasan?  A sikatoy linmoob ed abung na Dios tan kinan da iray tinapay ya akaapay, anta agto nepeg komon a kanen, ni saramay kakaiba to, ta parad saray saserdote labat iratan?  Odino, agyo ta abasa ed Ganggan a legan na saray sabaton et mankikimey* iray saserdote diad templo ingen ta nansiansia iran andian na kasalanan?  Balet ibagak ed sikayo a wadia so sakey a babaleg nen say templo.  Anggaman ontan, no atalosan yo so kabaliksan na saya, ‘Say labay ko et panangasi, aliwan say bagat,’ agyo komon inukom iray andian na kasalanan.  Ta say Katawan na sabaton et say Anak na too.”  Kayari na intaynan to ed saman a pasen, sikatoy linmoob ed sinagoga* ra, 10  tan nia! walay sakey a lakin kinmebet so lima to! Diad saman et tinepet da ed sikato, “Kasin unong ed ganggan so pantambal legan na sabaton?” ta pian walay naromog dan pangakusaan ed sikato. 11  Inkuan to ed sikara: “Siopa ed sikayo a no walay karnero ton naplag ed abot legan na sabaton et agto alaen tan agwaten? 12  No ontan sirin, mas mabli ni so too nen say karnero! Kanian say panggawa na maabig diad sabaton et unong ed ganggan.” 13  Insan inkuan to ed laki: “Iyunat moy limam.” Et inyunat to, tan inmabig itan a singa la samay lima ton sakey. 14  Balet pinmaway iray Fariseo tan nantotongtongan da no panon dan pateyen. 15  Sanen akabatan iya nen Jesus, sikatoy tinmaynan diman. Amayamay met so tinmumbok ed sikato, tan pinaabig to ran amin, 16  balet binilin to ra ya agdan balot ibabaga ed arum so nipaakar ed sikato, 17  ta pian nasumpal imay sinalita ed panamegley nen propetan Isaias, a kuan to: 18  “Nia! Say aripen ko a pinilik, say inad-arok, ya inabobonan na kamarerwak! Iyan ko ed sikato so espirituk, tan ipalinew to ed saray nasyon no anto so hustisya. 19  Sikatoy agmisangsangan, nisay oningal, nisay walay makadngel na boses to diad saray malapar a dalan.* 20  Agto puteren so abalbal a tanubong, tan agto erepen so makuykuyep a pabilo, ya anggad napanalo to so hustisya. 21  On, dia ed ngaran to so panilaloan na saray nasyon.” 22  Diad saman et inyakar da ed sikato so sakey a lakin abulag tan naemel lapud sinelepan na demonyo; tan sikatoy pinaabig to, kanian akapansalita tan akanengneng la so laki. 23  Et nikelawan so amin a totoo, a kuan da: “Saya la kasi imay Anak nen David?” 24  Sanen nadngel iya na saray Fariseo, inkuan da: “Agnapapaway na sayan too iray demonyo no aliwan diad panamegley nen Beelzebub,* say manuley na saray demonyo.” 25  Lapud atebek toy nononoten da, inkuan to ed sikara: “No walay inkaapag-apag ed loob na sakey a panarian, nageba itan, tan no walay inkaapag-apag ed loob na sakey a syudad odino abung, ag-itan mansiansia. 26  Ontan met, no si Satanas et papapawayen toy Satanas, sikaton dili so naapag; no ontan, panon a mansiansia so panarian to? 27  Niarum ni, no papapawayen ko iray demonyo diad panamegley nen Beelzebub, siopa balet so mangiiter ed saray patumbok yo na pakayarin mamapaway ed saratan? Kanian sikaran mismo so mangukom ed sikayo. 28  Balet no papapawayen ko iray demonyo diad panamegley na espiritu na Dios, say panarian na Dios et sinmabi la ed sikayo. 29  Odino panon a makaloob so sakey diad abung na mabiskeg a too tan nasamsam iray nalibit a kagawaan na saya, likud no baloren to ni? Kayari na satan et natakewan to la so abung na saya. 30  Samay anggapo ed dapag ko et sumpa ed siak, tan samay agmitipon ed siak et nitayak. 31  “Lapud saya et ibagak ed sikayo, Amin a klase na kasalanan tan panag-ayew na totoo et naperdona, balet say panag-ayew* sumpad espiritu et agnaperdona. 32  Alimbawa, siopaman a mansalita sumpad Anak na too, sikato so naperdona; balet siopaman a mansalita sumpad masanton espiritu, sikato so agnaperdona, balanglan diad sayan peles a panaon* odino diad arapen. 33  “Balanglan say kiew yo et maong tan say bunga na satan et maong, odino say kiew yo et makapuy tan say bunga na satan et abulok; ta say kiew et nabidbiran diad bunga na satan. 34  Sikayoran poli na saray uleg, panon kayon makapansalita na maong iran bengatla, anta mauges kayo? Ta no anto so daakan a walad puso, satan so ibabalikas na sangi. 35  Say maong a too et mangipapaway na maong iran bengatla manlapud maong a kayamanan to, bangta say mauges a too et mangipapaway na mauges iran bengatla manlapud mauges a kayamanan to. 36  Ibagak ed sikayo a balang andi-kakanaan a salitan ibabalikas na totoo, mikuentaan ira nipaakar ed satan diad Agew na Panangukom. 37  Ta diad panamegley na saray salitam et niyabawag kan matunong, tan diad panamegley na saray salitam et naukom ka.” 38  Diad saman et inmebat ed sikato so arum ed saray eskriba tan Fariseo, a kuan da: “Managbangat, labay mi makanengneng na sakey a tanda manlapud sika.” 39  Sikatoy inmebat ed sikara, a kuan to: “Say kailalakan a mauges tan agmatoor ed Dios et naynay a manaanap na sakey a tanda, balet anggapoy tanda a niiter ed satan noag say tanda nen Jonas a propeta. 40  Ta no panon a si Jonas et taloy agew tan taloy labi a walad eges na balbaleg a sira, ontan met so Anak na too a taloy agew tan taloy labi to naani ed dalem na dalin. 41  Saray totoo ed Ninive et napaoli diad panangukom a kaiba iyan kailalakan tan ibaga ran nepeg iyan nadusa, ta nagbabawi ira lapud samay impulong nen Jonas, balet, nia! wadia so sakey a babaleg nen si Jonas. 42  Say reyna ed abalaten et napaoli diad panangukom a kaiba iyan kailalakan tan ibaga ton nepeg iyan nadusa, ta sikatoy nanlapu ed kasampotan na dalin pian ondengel ed karunongan nen Solomon, balet, nia! wadia so sakey a babaleg nen si Solomon. 43  “Sano ompaway ed sakey a too so sakey a marutak ya espiritu, sikatoy ondalan ed saray amagaan a pasen diad panaanap toy napampainawaan, tan anggapoy naromog to. 44  Insan ikuan to, ‘Ompawil ak ed abung a nanlapuan ko’; tan kasabi to et naromog ton anggapoy manaayam ditan balet ta alinisan tan aparakep itan. 45  Insan sikatoy onla tan mangitagar na pitora nin nanduruman espiritu a mas mauges nen say sikato, tan kaloob da et manayam ira ditan, tan mas alodloor so unor iran kipapasen na saman a too nen say diad gapo. Ontan met so pagmaliwan na sayan mauges a kailalakan.” 46  Sanen sikatoy mansasalita ni ed saray totoo, nia! say ina to tan saray agagi to so manaalagar diad paway ta labay da so mitongtong ed sikato. 47  Kanian walay angibaga ed sikato: “Nia! Akaalagey ed paway so inam tan saray agagim, ta labay day mitongtong ed sika.” 48  Sikatoy inmebat ed samay angibaga ed sikato: “Siopa so inak, tan siopa iray agagik?” 49  Tan inturo to ray disipulo to, a kuan to: “Niraya so inak tan agagik! 50  Ta siopaman a manggagawa ed linawa nen Amak a walad tawen, sikato met so agik a laki, tan agik a bii, tan inak.”

Paimanod leksab

Mat 12:1 * Say komapiton agew ed simba na saray Judio.
Mat 12:5 * Literal, “agda impasen a sagrado so sabaton.”
Mat 12:9 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 4:23.
Mat 12:19 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 6:5.
Mat 12:24 * Sananey a ngaran nen Satanas.
Mat 12:31 * Say tutukoyen na saya et say panagsalitan sumpa ed Dios tan ed sagradon bengabengatla.
Mat 12:32 * Odino, “sistema na bengabengatla.”