Mateo 8:1-34

8  Sanen sikatoy akalasur la manlapud palandey, sikatoy tinumbok na dakel a totoo.  Tan, nia! sakey a lakin akating so inmasingger tan dinmakmomo ed sikato, a kuan to: “Katawan, sarag mo ak a linisan no labay mo.”  Kanian, inyunat to so lima to, tan diniwit to, a kuan to: “Labay ko. Nalinisan ka.” Et tampol ya inmabig so kating to.  Insan inkuan nen Jesus ed sikato: “Agmon balot ibabaga iya ed anggan siopa, balet la ka, manpanengneng ka ed saserdote, tan mangiyapay kay regalo unong ed ingganggan nen Moises, bilang paneknek ed sikara ya inmabig ka la.”  Sanen sikatoy linma ed Capernaum, inmasingger ed sikato so sakey ya opisyal na armada,* tan akikasi  ya inkuan to: “Katawan, say aripen kon laki et akarukol la ed abung ta paralitiko, tan naiirapan a maong.”  Inkuan to ed sikato: “Kasabik diman, sikatoy paabigen ko.”  Et inmebat so opisyal na armada: “Katawan, agak manepeg a mamaloob ed sika diad abung ko, balet ibagam labat so salita tan onabig lay aripen ko.  Lapud sakey ak met a toon manpapasakop ed autoridad, tan wala met iray sundalon igaganggan ko, tan no ibagak ed sakey a, ‘La ka!’ et sikatoy onla, tan diad sananey, ‘Gala!’ et sikatoy ondago, tan diad aripen ko, ‘Gawam iya!’ et gawaen to itan.” 10  Sanen nadngel iya nen Jesus, sikatoy nandinayew tan inkuan to ed saramay ontutumbok ed sikato: “Ibagak so tua ed sikayo, Anggapoy aromog ko ed Israel a walaan na onian kabaleg a pananisia. 11  Balet kuan ko ed sikayo a dakel so onsabi a manlapud bandad bukig tan sagur a midungo ed si Abraham tan Isaac tan Jacob diad panarian na katawenan, 12  bangta saray anak na panarian et nibantak ed kabilungetan diad paway. Diman so pannangisan tan panngalatengetan na saray ngipen da.” 13  Insan inkuan nen Jesus ed opisyal na armada: “La ka. Nagawa sirin itan ed sika unong ed pananisiam.” Tan inmabig so aripen a laki diad saman ya oras. 14  Tan kasabi nen Jesus diad abung nen Pedro, anengneng to so biin katulangan nen Pedro, ya akarukol tan manpepetang. 15  Kanian diniwit toy lima to, tan naandi so petang to, tan sikatoy binmangon tan nanserbi ed sikato. 16  Balet sanen labi la, inyakar ed sikato na totoo so amayamay ya aselepan na demonyo, tan diad sakey a salita et pinapaway to iray espiritu, tan pinaabig ton amin iray manlilikna na irap, 17  ta pian nasumpal imay sinalita diad panamegley nen propetan Isaias, a kuan to: “Inekal ton mismo iray sakit tayo tan inawit to iray beblay tayo.” 18  Sanen anengneng nen Jesus a dakel la iray totoo ed kaliberliber to, ingganggan to iray disipulo to ya onla ed biek na dayat. 19  Et dinmago ed sikato so sakey ya eskriba, a kuan to: “Managbangat, ontumbok ak ed sika anggan iner so laen mo.” 20  Balet inkuan nen Jesus ed sikato: “Saray kuyangen et walay panuungiban da tan saray ontitikyab a manok et walay panuubongan da, balet say Anak na too et anggapoy anggan napangidanganan toy ulo to.” 21  Insan inkuan ed sikato na sakey ni ed saray disipulo: “Katawan, abuloyan mo ak nin ontaynan tan iponpon koy amak.” 22  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Mantultuloy kan ontumbok ed siak, tan paulyan mo iray inatey a mangiponpon ed saray inatey da.” 23  Tan sanen sikatoy akalugan la ed baloto, tinmumbok ed sikato iray disipulo to. 24  Natan, nia! sinmabi ed dayat so maksil a dagem, kanian ngalngali la onlereg so baloto lapud angkakabaleg iran daluyon. Balet, sikatoy nanaugip. 25  Tan sikatoy dinago ran binangon, ya inkuan da: “Katawan, iliktar mo kami, ngalngali tayo la ompatey!” 26  Balet inkuan to ed sikara: “Akin et tinmalaw kayo, sikayoran walaay melag a pananisia?” Diad ontan, kaalagey to et binano to so dagem tan dayat, tan nagmaliw a marendeen. 27  Kanian nikelawan iray lalaki tan inkuan da: “Anton klase na too iya, ta anggan saray dagem tan dayat et ontutulok ed sikato?” 28  Sanen sikatoy akasabi la ed biek, diad dalin na saray Gadareno,* sikatoy inabet na duaran lalaki ya aselepan na demonyo, a nanlapud kawalaan na saray pakanodnonotan a lubok tan masebesebeg ira, kanian anggapoy makapanpakpel ya ondalan ditan. 29  Et nia! sikaray inmeyag, a kuan da: “Antoy pibabali mi ed sika, Anak na Dios? Linma ka dia pian pairapen kami sakbay na aturon panaon?” 30  Balet diad bandad arawi et walay pulok na amayamay a baboy a mansasabsab. 31  Kanian akikasi ed sikato iray demonyo, a kuan da: “No papawayen mo kami, abuloyan mo kamin onloob ed pulok na saray baboy.” 32  Kanian inkuan to ed sikara: “La kayo!” Et pinmaway ira tan linmoob ira ed saray baboy; tan nia! kibatiktik ed kelas so interon pulok tan tinmataboy ira ed dayat tan nalnalner ira. 33  Balet batik ed syudad iray managkomponi, tan kasabi ra diman et imbalita ra so amin a bengatla, pati say agawa ed saray lalakin aselepan na demonyo. 34  Tan nia! pinmaway so amin a walad syudad pian abeten da si Jesus, tan sanen sikatoy anengneng da, akikasi ira ed sikato ya ontaynan la ed lugar da.

Paimanod leksab

Mat 8:5 * Odino, “senturion,” salanti, sakey a komandante na 100 a sundalo diad armada na Roma.
Mat 8:28 * “Dalin na saray Geraseno” diad Mar 5:1; Luc 8:26.