Mateo 24:1-51

24  Natan, sanen papaway lay Jesus ed templo, inmasingger ed sikato iray disipulo to pian ipanengneng da ed sikato iray palpaalagey diad templo.  Et inkuan to ed sikara: “Agta nanenengneng yo irayan amin? Tua kuan ko ed sikayo, Anggapoy anggan sakey a baton natilak dia ya akatapew ed sakey a bato ta nageba iratan ya amin.”  Legan a sikatoy akayurong diad Palandey na saray Olibo, inmasingger ed sikato iray disipulo sanen siksikara labat la, a kuan da: “Ibagam ed sikami, Kapigan nagawa irayan bengatla, tan anto naani so tanda na kiwawalam* tan say kasampotan na sistema na mundo?”*  Tan inmebat ed sikara si Jesus: “Manalwar kayo ya anggapoy siopaman a mangibalang ed sikayo,  ta dakel naani so onsabi a mangusar ed ngaran ko, a kuan da, ‘Siak so Kristo,’ tan dakel so ibalang da.  Makarengel kayo na saray guerra tan balbalita nipaakar ed saray guerra. Seguroen yo ya agkayo nakekebbiew. Ta nepeg a nagawa irayan bengatla, balet aliwa nin saya so anggaan.  “Ta manlalaban naani iray bansa ontan met ed saray panarian, tan walaray eras tan yegyeg ed nanduruman pasen.  Amin irayan bengatla so gapoan na kairapan.  “Tan pairapen kayo na saray totoo tan pateyen da kayo, tan magmaliw kayon puntirya na panagbusol na amin a nasyon nisengeg ed ngaran ko. 10  Insan dakel met so onsian ed pananisia tan iyawat day sakey tan sakey tan manbubusolan ira. 11  Tan onsabi so dakel a palson propeta tan dakel so ibalang da, 12  tan lapud idarakel na kaugsan, ombetel so panangaro na karaklan a totoo. 13  Balet samay akapansungdo anggad anggaan et sikatoy nilaban. 14  Tan sayan maong a balita na panarian so nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyones, insan onsabi so anggaan. 15  “Sirin, sano nanengneng yo a manalalagey la ed masanton pasen so makapadimlan bengatla a pansengegan na kaderal, a singa samay sinalita ed panamegley nen propetan Daniel, (usaren komon na manbabasa so pakatebek,) 16  saramay walad Judea et ombatik la ed kapalandeyan. 17  Samay walad toktok na abung et agla komon onleleksab pian mangala na kaykayarian ed abung to; 18  tan samay walad uma et agla komon ompapawil ed abung to pian mangala na ilalatop ton kawes. 19  Pakaskasi la iramay malukon tan manpapasuso diad saratan ya agew! 20  Mantultuloy yon ipikasi a say ibatik yo et agkomon ombana ed panaon ya ambetel odino diad agew na sabaton, 21  ta wala naani so baleg a kairapan ya agni agawa manlapud inggapo na mundo anggad natan, anggapo ni, tan agla nagawa lamet. 22  Diad tua, no agnapatikeyan iratan ya agew, anggapo so laman a nisalba; balet nisengeg ed saramay pinili, saratan ya agew so napatikeyan. 23  “Insan no walay mangibaga ed sikayo, ‘Nia! Wadia so Kristo,’ odino, ‘Wadman!’ agyo itan papanisiaan. 24  Ta onsabi iray palson Kristo tan palson propeta tan manggawa ra na angkakabaleg a tanda tan pakpakelaw ta pian no nayari et nibalang da anggan saramay pinili. 25  Nia! Pinasakbayan ta kayo la. 26  Kanian, no ibaga ed sikayo na totoo, ‘Nia! Sikatoy walad kalawakan,’ agkayo ompapaway; ‘Nia! Sikatoy walad maamot iran kuarto,’ agyo itan papanisiaan. 27  Ta no panon a say kirmat a manlapud bukig et naliwawaan toy anggad sagur, ontan met naani so kiwawala na say Anak na too. 28  No iner so kawalaan na bangkay, diman so pantitiponan na saray agila. 29  “Kayarin tuloy na kairapan ed saratan ya agew, ombilunget so agew, tan agla onliwawa so bulan, tan napelag manlapud tawen iray bitewen, tan nayegyeg iray pakayari na katawenan. 30  Tan diad satan et omparungtal ed tawen so tanda na Anak na too, insan amin a tribu ed dalin et tapoktapoken day pagew da ed pantagleey, tan nanengneng da so Anak na too ya onsasabi a walad saray lurem na tawen a tekep na pakapanyari tan baleg a gloria. 31  Tan diad maksil a tanol na trumpeta et ibaki to iray anghel to, tan tiponen da iray pinili to manlapud apatiran dagem, manlapud sakey a sampot na tawen angga ed sananey a sampot na satan. 32  “Natan et aral yo iyan punto manlapud kiew ya igos bilang sakey ya ilustrasyon: No onsisimit tan manbubulong lay balon sanga to, amta yo ya asingger lay tiagew. 33  Ontan met, sano nanenengneng yo la irayan amin a bengatla, amtaen yo a sikatoy wala la ed arap na saray puerta. 34  Tua kuan ko ed sikayo a nagawa irayan amin a bengatla antis a naandi iyan kailalakan. 35  Say tawen tan dalin et naandi, balet saray salitak et agbalot naandi. 36  “Nipaakar ed satan ya agew tan oras et anggapoy siopaman a makaamta, anggan saray anghel ed tawen nisay Anak, noag say Ama lambengat. 37  Ta singa ed saray agew nen Noe, ontan met naani ed kiwawala na Anak na too. 38  Ta singa ed saraman ya agew antis na delap, saray totoo et nan-aakan tan naniinum, angasawa ra tan akiasawa ra, anggad sanen linmoob ed biong si Noe, 39  tan ag-ira nanimano ya anggad sinmabi so delap tan niyanor iran amin, ontan met naani ed kiwawala na Anak na too. 40  Insan duaran laki so walad uma: say sakey et naala tan samay sakey et natilak. 41  Duaran bii so manggiling diad baton gilingan: say sakey et naala tan samay sakey et natilak. 42  Sirin, mantultuloy kayon manbantay, lapud agyo amta no anton agew so isabi na Katawan yo. 43  “Balet amtaen yo iyan bengatla, a no naamtaan labat na akan-abung no anton oras ed labi so isabi na matakew, sikatoy nansiansia komon ya aliing tan agto inabuloyan a nalooban so abung to. 44  Nisengeg ed saya, paneknekan yo met ya akaparaan kayo, lapud diad oras ya agyo iisipen et onsabi so Anak na too. 45  “Siopa so peteg a matoor tan makabat ya aripen a tinuro na katawan to a mangasikaso ed saray lingkor na sankaabungan to, pian mangiter ed sikara na naakan da diad dugan panaon? 46  Maliket itan ya aripen no sikatoy nasabian na katawan to ya ontan so gagawaen to! 47  Tua kuan ko ed sikayo, Sikatoy turoen ton mangasikaso ed amin a kayarian to. 48  “Balet no bilang ta ikatunongan na mauges ya aripen a, ‘Mabayag ni isabi na katawan ko,’ 49  tan pekpeken to iray kapara ton aripen tan sikatoy mangan tan oninum a kaiba na saray kabkabat a buanges, 50  say katawan to et onsabi diad agew ya agto iilaloan tan diad oras ya agto amta, 51  tan dusaen to na ambelabelat tan ibantak to ed pasen na saray mansimpisimpitan. Diman so pannangisan to tan panngalatengetan na saray ngipen to.

Paimanod leksab

Mat 24:3 * Nengnengen so Apendise 5.
Mat 24:3 * Odino, “sistema na bengabengatla.”