Mateo 13:1-58

13  Diad saman ya agew, sanen pinmaway lay Jesus ed abung, sikatoy yinmurong diad gilig na dayat,  tan dinmago ed sikato so dakel a totoo, kanian sikatoy linmugan ed sakey a baloto tan yinmurong, bangta akaalagey ed gilig na dayat so amin a totoo.  Insan dakel so imbaga to ed sikara diad panamegley na saray ilustrasyon, a kuan to: “Nia! Sakey a tomatanem so linman mangisibwag na saray bini,  tan sanen mansisibwag la, walaray binin naplag ed gilig na dalan, tan sinmabi iray manok tan tinoktok da iratan.  Arum so naplag ed kabatoan, a ditan et daiset so dalin, tan tinmubo ran tampol lapud aliwan aralem so dalin.  Balet amagaan ira sanen asinagan na agew, tan nalnes ira lapud ag-ira linmamut.  Arum met so naplag ed kasabitan, tan binmaleg iray sabit tan inamper da ra.  Balet say arum et naplag ed maong a dalin tan nambunga ra, say sakey et tunggal lasus, samay sakey et anemaplo, samay sananey et talomplo.  Say walaan na saray layag et nepeg ya ondengel.” 10  Kanian dinmago iray disipulo tan inkuan da ed sikato: “Akin a manguusar ka na saray ilustrasyon diad pitotongtong mo ed sikara?” 11  Et sikatoy inmebat, a kuan to: “Niiter ed sikayo so pakatalos ed saray sagradon sekreto na panarian na katawenan, balet ag-itan niiter ed saratan a totoo. 12  Ta siopaman a walaan, sikato so naikdan ni na dakel tan nawalaan na daakan, balet siopaman ya andian, anggan say walad sikato et alaen. 13  Saya so rason no akin a mitotongtong ak ed sikara diad panamegley na saray ilustrasyon, lapud onnenengneng ira balet agda met lanlamang nanengneng, ondedengel ira balet agda met lanlamang narengel, tan agda natatalosan so kabaliksan na satan; 14  tan nasusumpal ed sikara so propesiya nen Isaias, a kuan to, ‘Diad idengel yo et makarengel kayo balet agyon balot natalosan so kabaliksan na satan, tan diad inengneng yo et onnengneng kayo balet agyon balot nanengneng. 15  Ta say kapusoan na sayan totoo et nagmaliw ya agmaawat, tan nadngel da diad kalayagan da balet ag-ira kinmiwas, tan inlikdem day kamataan da; ta pian ag-iran balot makanengneng diad kamataan da tan makarengel diad kalayagan da tan makatalos ed kabaliksan na satan diad kapusoan da pian makapawil ira, tan paabigen ko ra.’ 16  “Balet, maliket kayo ta makanengneng iray mata yo, tan makadngel iray layag yo. 17  Ta ibagak ed sikayo so tua, Nampirawatan a nanengneng na dakel a propeta tan matunong a totoo iray nanenengneng yo balet ta agda iratan anengneng, tan nampirawatan dan narengel iray narerengel yo balet ta agda iratan nadngel. 18  “Dengel yo sirin so ilustrasyon nipaakar ed toon angisibwag na bini. 19  Sano walay siopaman ya ondengel ed salita na panarian balet ta agto natatalosan so kabaliksan na satan, onsabi imay mauges tan samsamen to so nitanem ed puso to; saya imay nisibwag ed gilig na dalan. 20  Nipaakar ed samay nitanem ed kabatoan, saya imay onderengel ed salita tan maliket ya angawat a tampol ed satan. 21  Ingen ta aglinmamut balet nansiansian agano, tan sanen sinmabi so kairapan odino panamasegsegang nisesengeg ed salita, sikatoy agapol a tampol. 22  Nipaakar ed samay nitanem ed kasabitan, saya imay onderengel ed salita, balet saray kapagaan ed sayan mundo* tan say mapalikdon pakayari na kaykayamanan so mangamper ed ibaleg na salita, tan sikatoy agmakapambunga. 23  Nipaakar ed samay nitanem ed maong a dalin, saya imay onderengel ed salita tan makakatalos ed kabaliksan na satan, a sikatoy peteg a manbubunga, say sakey et mamapawala na tunggal lasus, samay sakey et anemaplo, samay sananey et talomplo.” 24  Sakey nin ilustrasyon so insalaysay to ed sikara, a kuan to: “Say panarian na katawenan et niyaliling ed sakey a toon angisibwag na maong a bini diad uma to. 25  Legan a nanaugip iray totoo, sinmabi so kabusol to tan angitanem met na saray sisanyas* diad angitaneman na saray trigo, insan tinmaynan. 26  Sanen tinmubo tan binmuyag la iray trigo, tinmubo met iray sisanyas. 27  Kanian sinmabi iray aripen na akan-abung tan inkuan da ed sikato, ‘Katawan, agta maong a bini so intanem mo ed umam? Akin balet et walaray tinmutubon sisanyas?’ 28  Inkuan to ed sikara, ‘Say nanggawa ed saya et sakey a toon kabusol.’ Inkuan da ed sikato, ‘No ontan, labay mon laen mi iratan a bagoten?’ 29  Inkuan to, ‘Aleg, ta ompan napibagot yo met iray trigo sano babagoten yo iray sisanyas. 30  Paulyan yo iratan a manbansag ya ontubo anggad panag-ani, tan sano panaon lay panag-ani et ibagak ed saray manag-ani, ‘Bagot yo nin unona iray sisanyas tan berber yo iratan tan poolan yo ra, insan yo la tiponen iray trigo diad kamalir ko.’” 31  Sakey nin ilustrasyon so insalaysay to ed sikara, a kuan to: “Say panarian na katawenan et singa sakey a bukel na mustasa, ya inala na sakey a too tan intanem to ed uma to, 32  a diad tua et sankamelagan itan ed amin a bukel, balet sanen binmaleg et nagmaliw a sankabalegan ed saray pisipising tan nagmaliw a kiew, kanian saray sanga na satan et dadapoan tan uubongan na saray ontitikyab a manok.” 33  Sakey nin ilustrasyon so imbaga to ed sikara: “Say panarian na katawenan et singa lebadura, ya inala na sakey a bii tan inkames to ed taloran angkakabaleg a sukat na arina, ya anggad linmebag so interon masa.” 34  Amin irayan bengatla et sinalita nen Jesus ed saray totoo diad panamegley na saray ilustrasyon. On, sikatoy naynay a manguusar na ilustrasyon sano mansasalita ed sikara, 35  ta pian nasumpal imay sinalita ed panamegley na propeta, a kuan to: “Mansalita ak diad panamegley na saray ilustrasyon, salitaen ko iray bengatlan niyamot manlapu la ed inkiletneg* na mundo.” 36  Insan kayari ton pinasempet iray totoo, sikatoy linmoob ed abung. Tan dinmago ed sikato iray disipulo to tan inkuan da: “Ipaliwawam pa’d sikami so ilustrasyon nipaakar ed saray sisanyas diad uma.” 37  Sikatoy inmebat, a kuan to: “Say tomatanem na maong a bini et say Anak na too, 38  say uma et say mundo. Nipaakar ed maong a bini, saraya so ananak na panarian, balet saray sisanyas et ananak na samay mauges, 39  tan say kabusol ya angitanem ed saratan et say Diablo. Say panag-ani et say sampot a panaon na sayan sistema na mundo, tan saray manag-ani et saray anghel. 40  Kanian, no panon a saray sisanyas et binagot tan pinoolan, ontan met so nagawa diad sampot a panaon na sayan mundo. 41  Ibaki na Anak na too iray anghel to, tan ibiig da manlapud panarian to so amin a bengatlan pakatiroran tan saramay manggagawa na kaugsan, 42  tan ibuntok da ra ed manliob a hurno. Diman so pannangisan tan panngalatengetan na saray ngipen da. 43  Diad satan a panaon, saray matunong et onsinag a singa kaliwawa na agew diad panarian na Ama ra. Say walaan na saray layag et nepeg ya ondengel. 44  “Say panarian na katawenan et singa sakey a kayamanan ya akaamot diad uma, ya aromog tan inyamot na sakey a too, tan lapud liket to et sikatoy linman angilako ed kaykayarian to tan sinaliw to iman ya uma. 45  “Say panarian na katawenan et singa met sakey ya ombiabiahen negosyante a manaanap na mararakep a perlas. 46  Sanen sikatoy akalmo na sakey a mabmablin perlas, sikatoy linma tan inlako ton tampol so amin a walad sikato tan sinaliw to itan. 47  “Say panarian na katawenan et singa met sakey ya iket ya impelag ed dayat tan makakala na amin a klase na sira. 48  Sanen napno la itan, ingguyor da ed gilig na dayat, tan kayurong da et inyan da ed saray kargaan iramay maabig, balet imbantak da iramay agnayari. 49  Ontan so nagawa diad sampot a panaon na mundo: ibaki iray anghel pian ibiig da iray mauges manlapud saray matunong 50  tan ibuntok da ra ed manliob a hurno. Ditan so pannangisan tan panngalatengetan na saray ngipen da. 51  “Kasin atalosan yo so kabaliksan na sarayan amin a bengatla?” Inmebat ira: “On.” 52  Insan inkuan to ed sikara: “No ontan sirin, sano say balang managbangat ed totoo et nabangatan nipaakar ed panarian na katawenan, sikatoy mipara ed sakey a too, ya akan-abung, ya ipapaway to iray balo tan daan a bengatla manlapud pananginan toy kayamanan.” 53  Sanen asumpal nen Jesus irayan ilustrasyon, sikatoy tinmaynan ed saman a pasen. 54  Tan kasabi to ed dilin baley to, sikatoy nambangat ed sikara diad sinagoga ra, kanian nikelkelawan ira tan inkuan da: “Iner so angalaan na sayan too ed sayan karunongan tan sarayan makapanyarin gawa? 55  Agta saya imay anak na karpentero? Agta say ina to et manngaran na Maria, tan agagi to ra di Santiago tan Jose tan Simon tan Judas? 56  Tan agta kaiba tayo iray amin ya agagi ton bibii? Iner sirin so angalaan na sayan too ed sarayan amin a bengatla?” 57  Kanian agla ra manisia ed sikato.* Balet imbaga nen Jesus ed sikara: “Say sakey a propeta et napagalangan ed anggan iner nilikud ed dilin baley to tan ed dilin abung to.” 58  Et sikatoy agnanggawa diman na makapanyari iran gawa lapud anggapoy pananisia ra.

Paimanod leksab

Mat 13:22 * Odino, “sayan sistema na bengabengatla.”
Mat 13:25 * Sakey iyan klase na makasamal a dika a kaparpara na trigo.
Mat 13:35 * Nengnengen so paimano ed leksab na 1Pe 1:20.
Mat 13:57 * Literal, “atiror ira ed sikato.”