Mateo 4:1-25

4  Insan si Jesus et inyakar na espiritu diad kalawakan, tan sikatoy tinukso na Diablo.  Kayari ton nanayunal ed apataplon agew tan apataplon labi, alikna toy eras.  Tan sikatoy inasinggeran na Managtukso, ya inkuan to: “No sakey kan anak na Dios, ibagam ed sarayan bato a magmaliw iran tinapay.”  Balet sikatoy inmebat: “Walan nisulat, ‘Aliwan tinapay labat so pambilay na too, noagta say amin a salitan manlalapud sangi nen Jehova.’”  Insan sikatoy inyakar na Diablo ed masanton syudad, tan pinaalagey to ed toktok na padir na templo  tan inkuan to ed sikato: “No sakey kan anak na Dios, taboy ka, ta walan nisulat, ‘Iganggan to iray anghel to pian sampaten da ka, ta pian agbalot onkena so salim ed bato.’”  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Nisulat met, ‘Agmo nepeg a suboken si Jehova a Dios mo.’”  Sikatoy inyakar met na Diablo ed atagtagey a palandey, tan impanengneng to ed sikato so amin a panarian na mundo tan say karakpan na saratan,  tan inkuan to ed sikato: “Sarayan amin a bengatla et iter ko ed sika no ondakmomo ka tan mandayew ka ed siak a maminsan.” 10  Et inkuan nen Jesus ed sikato: “Arawi ka, Satanas! Ta walan nisulat, ‘Si Jehova a Dios mo so nepeg mon dayewen, tan sikato labat so nepeg mon panlingkoran.’”* 11  Insan sikatoy tinaynan na Diablo, tan nia! sinmabi iray anghel tan sikatoy nilingkoran da. 12  Natan sanen nadngelan to a narel si Juan, sikatoy amaarap ed Galilea. 13  Niarum ni, diad intaynan to ed Nazaret, sikatoy akasabi ed  Capernaum tan nanayam diman, diad gilig na dayat ed saray distrito na Zebulon tan Neftali, 14  ta pian nasumpal imay sinalita ed panamegley nen propeta Isaias, a kuan to: 15  “O dalin na Zebulon tan dalin na Neftali, diad dalan a mamaarap ed dayat, diad biek na Jordan, say Galilea na saray nasyon! 16  saray totoon walad kabilungetan so akanengneng na baleg a liwawa, tan sinminag so liwawa ed saramay walad dalin na anino na patey.” 17  Manlapu la ed saman et ginapoan nen Jesus so manpulong, ya ibabaga to: “Magbabawi kayo, sikayoran totoo, ta asingsingger la so panarian na katawenan.” 18  Sanen sikatoy manaakar ed gilig na dayat na Galilea, anengneng to so sanagi, si Simon a tatawagen a Pedro tan si Andres ya agi to, a mangipepelag na iket ed dayat, lapud sumisigay ira. 19  Tan inkuan to ed sikara: “Tumbok kayo ed siak, tan gawaen ta kayon sumisigay na totoo.” 20  Et tampol a tinaynan da iray iket tan tinmumbok ira ed sikato. 21  Sanen intuloy toy panaakar to, anengneng toy sanagin Santiago tan Juan, a walad baloto a kaiba ray ama ran si Zebedeo, ya aapigeren da iray iket da, tan tinawag to ra. 22  Et tampol a tinaynan da so baloto tan say ama ra, tan tinmumbok ira ed sikato. 23  Insan niliber to so interon Galilea, a nambabangat ed saray sinagoga* ra tan impupulong to so maong a balita na panarian tan pinapaabig to so amin a klase na sakit tan amin a klase na beblay na totoo. 24  Tan kinmayat ed interon Sirya so balita nipaakar ed sikato; tan inyaakar da ed sikato so amin a manlilikna na irap, a nagogonigon ed nanduruman sakit tan ot-ot, saray aselepan na demonyo tan saray dumurulot tan saray paralitiko, tan sikaray pinaabig to. 25  Lapud saya, sikatoy tinumbok na dakel a totoo a nanlalapud Galilea tan Decapolis* tan Jerusalem tan Judea tan dia ed biek na Jordan.

Paimanod leksab

Mat 4:10 * Odino, “pangiyapayan na sagradon panaglingkor.”
Mat 4:23 * Sakey a pasen a pantitiponan na saray Judio pian manpikasi tan manbasa ira na Kasulatan.
Mat 4:25 * Odino, “say samploran syudad.”