Mateo 18:1-35

18  Diad saman ya oras et inmasingger ed si Jesus iray disipulo a kuan da: “Siopa so peteg a sankamanunaan ed panarian na katawenan?”  Kanian, tinawag toy sakey a melag ya ugaw tan pinaalagey to ed pegley da  tan inkuan to: “Tua kuan ko ed sikayo, No agkayo manguman* tan magmaliw a singa melag ya ugugaw, agkayon balot makaloob ed panarian na katawenan.  Sirin, siopaman a manpaabeba a singa sayan melag ya ugaw, sikato so sankamanunaan ed panarian na katawenan,  tan siopaman a mangaawat ed melag ya ugaw a singa saya diad ngaran ko et mangaawat met ed siak.  Balet siopaman a pakatiroran na sakey ed sarayan angkekelag a manisia ed siak, mas maong nin sabitan so beklew to na baton gilingan a singa samay itetelek na asno tan ipalereg ed aralem a dayat.  “Pakaskasi lay mundo lapud pansesengegan itan na pankasalanan na totoo! On, kaukolan ya onsabi iray sengegan na pakapankasalanan, balet pakaskasi la imay too a panlapuan na satan!  Sirin, no say limam odino salim so sengegan na pankakasalanan mo,* putot mo itan tan ibantak mo. Mas maong nin pukol odino piley ka a mangawat na bilay nen say duaray limam odino duaray salim a nibuntok ed andi-anggaan ya apoy.  Ontan met, no say matam so sengegan na pankakasalanan mo,* sukit mo itan tan ibantak mo. Mas maong nin saksakey so matam a mangawat na bilay nen say duaray matam a nibuntok ed manliob a Gehenna.* 10  Agyon balot mumudmoraen so sakey ed sarayan angkekelag, ta ibagak ed sikayo a saray anghel da ed tawen et naynay a makakanengneng ed lupa na Amak a walad tawen. 11*  —— 12  “Antoy nikuan yo? No say sakey a too et walaan na sanlasus a karnero tan abalang so sakey ed saratan, agto kasi itilak ed kapalandeyan so siamaplo tan siam tan anapen to imay sakey a nababalang? 13  Et no naromog to itan, ibagak ed sikayo, lalon panliketan to itan nen say siamaplo tan siam ya ag-abalang. 14  Ontan met, aliwan makapaliket ed Amak a walad tawen no nabalang so sakey ed sarayan angkekelag. 15  “Niarum ni, no akagawa na kasalanan so agim, ipalinew mo ed sikato so akalingoan to a sikayon dua labat. No dengelen to ka, apapawil mo so agim. 16  Balet no agto ka dengelen, mangitagar ka na sakey odino duara ni, ta pian diad sangi na duara odino taloran tasi et napaneknekan so amin ya imbaga. 17  No agto ra dengelen, ibagam ed kongregasyon. No agto ni dengelen so kongregasyon, sikatoy ipasen mo lan singa sakey a too na saray nasyon tan singa sakey a managsingil na buis. 18  “Tua kuan ko ed sikayo, Antokaman iray baloren yo diad dalin, abalor la iratan ed tawen, tan antokaman iray ukbaran yo diad dalin, naukbaran la iratan ed tawen. 19  Tua kuan ko lamet ed sikayo, No manpakna so duara ed sikayo diad dalin nipaakar ed antokaman ya importantin bengatla a kerewen da, gawaen itan ed sikara na Amak ed tawen. 20  Ta no iner so kawalaan na duara odino talora a nantitipon dia ed ngaran ko, wala ak ed pegley da.” 21  Insan inmasingger ed sikato si Pedro tan inkuan to: “Katawan, anggad maminpiga a perdonaen koy agik a mankasalanan ed siak? Anggad maminpito?” 22  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Ibagak ed sika, aliwa ya, Anggad maminpito, noagta, Anggad maminpitomplo tan pito. 23  “Satan so makasengeg no akin a say panarian na katawenan et niyaliling ed sakey a too, sakey ya ari, a labay toy mikuentaan ed saray aripen to. 24  Sanen mikuekuentaan la ed sikara, inyakar ed sikato so sakey a lakin akautang ed sikato na samplon libo a talento* [=60,000,000 a denario*]. 25  Balet lapud anggapoy pakasarag ton manbayar, ingganggan na katawan to a sikatoy ilako pati say asawa to tan ananak to tan amin a kayarian to pian makabayar. 26  Kanian tinmalimukor tan dinmakmomo ed sikato so aripen, a kuan to, ‘Anosan mo ak pa ni ta bayaran ko itan ya amin ed sika.’ 27  Lapud akasian na katawan, imbulos to itan ya aripen tan agto la papabayaran imay utang to ed sikato. 28  Balet pinmaway itan ya aripen tan aromog toy sakey ed saray kapara ton aripen ya akautang ed sikato na sanlasus a denario, tan siningkat to, insan tinikel to, a kuan to, ‘Bayaran mo lay amin ya utang mo.’ 29  Kanian tinmalimukor tan akikasi ed sikato so kapara ton aripen, a kuan to, ‘Anosan mo ak pa ni ta bayaran ta kan siansia.’ 30  Balet agto labay a dengelen, tan sikatoy tinmaynan tan impaipriso to anggad pakabayar toy utang to. 31  Kanian sanen anengneng na saray kapara ton aripen iray agawa, nanermen iran maong, tan linma ra tan impaliwawa ra ed katawan da so amin ya agawa. 32  Et sikatoy impatawag na katawan to tan inkuan to ed sikato, ‘Mauges kan aripen, agko la impabayaran so amin ya utang mo sanen akikasi ka ed siak. 33  Agta nepeg a kinasian mo met komon so kaparam ya aripen, a singa impangasik ed sika?’ 34  Diad saman et sinmanok so katawan to, tan sikatoy inyawat to ed saray manangipriso,* anggad pakabayar toy amin ya utang to. 35  Ontan met so gawaen ed sikayo na Amak a walad tawen no agkayo manpeperdonaan a sanaagi manlapud kapusoan yo.”

Paimanod leksab

Mat 18:3 * Literal, “ompawil.”
Mat 18:8 * Literal, “pakatiroran mo.”
Mat 18:9 * Literal, “pakatiroran mo.”
Mat 18:9 * Say pasen ed paway na Jerusalem a pampopoolan na saray basura. Nengnengen so Apendise 9.
Mat 18:11 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 17:21.
Mat 18:24 * Say sakey a talento na pilak et mipetekan ed 6,000 denario. Nengnengen so Apendise 11.
Mat 18:24 * Sakey a pilak a sinsilyo na Romano a manbelat na 3.85 gramo tan mipetekan ed sanagew ya upa.
Mat 18:34 * Odino, “ed saray managpairap.”