Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžu vyhrát boj s masturbací?

Jak můžu vyhrát boj s masturbací?

 25. KAPITOLA

Jak můžu vyhrát boj s masturbací?

„Začal jsem masturbovat, když mi bylo osm. Později jsem se dozvěděl, jak se na to dívá Bůh. Pokaždé, když jsem selhal, cítil jsem se hrozně. Říkal jsem si: Jak by Bůh mohl mít rád někoho, jako jsem já?“ Luiz

V PUBERTĚ můžou být sexuální touhy zvlášť silné, a tak si mnozí vytvoří zvyk masturbovat. * Hodně lidí říká, že na tom není nic špatného. Obhajují to slovy: „Nikomu tím přece neubližuješ.“ Existuje ale dobrý důvod, proč se tomuto zvyku vyhýbat. Apoštol Pavel napsal: ‚Umrtvujte své tělesné údy, pokud jde o pohlavní choutky.‘ (Kolosanům 3:5) Masturbace ale pohlavní choutky neumrtvuje, naopak je přiživuje. Zamysli se teď nad tím, k čemu může tento zlozvyk vést.

● Masturbace podporuje sobecké postoje. Člověk se při ní zaměřuje pouze na uspokojení vlastních sexuálních tužeb.

● Ten, kdo masturbuje, se na osoby opačného pohlaví dívá jako na pouhé sexuální objekty, které slouží k jeho uspokojení.

● Sobecké smýšlení, které se tímto zvykem vytváří, může mít později negativní vliv na sexuální život v manželství.

 Místo abys dával průchod svým touhám tím, že budeš masturbovat, snaž se rozvíjet sebeovládání. (1. Tesaloničanům 4:4, 5) Bible doporučuje, aby ses v prvé řadě vyhýbal všemu, co může tvoji sexuální touhu vzbuzovat. (Přísloví 5:8, 9) Co když už jsi ale masturbaci propadl? Možná ses s tím snažil přestat, ale neúspěšně. Bylo by snadné dojít k závěru, že jsi ztracený případ a že žít podle Božích měřítek je zkrátka nad tvoje síly. Přesně tak se cítil Pedro. „Když jsem se neovládl, bylo mi hrozně. Myslel jsem si, že mi Bůh nemůže nikdy odpustit. Bylo pro mě těžké se modlit.“

Pokud máš podobné pocity, seber odvahu. Tvoje situace není beznadějná. Hodně mladých i dospělých boj s masturbací vyhrálo. A zvítězit můžeš i ty!

Jak se vyrovnat s pocitem viny

Toho, kdo má ve zvyku masturbovat, často trápí pocit viny. ‚Bohabojný smutek‘ je určitě užitečný, protože tě může podnítit, abys tento zlozvyk překonal. (2. Korinťanům 7:11) Přehnaný pocit viny má však opačný účinek. Může tě sklíčit natolik, že to budeš chtít vzdát. (Přísloví 24:10)

Zkus se na to ale podívat takto: Masturbace je určitým druhem nečistoty. Může vést k tomu, že se staneš ‚otrokem různých tužeb a rozkoší‘ a že si vytvoříš nesprávné postoje. (Titovi 3:3) Není však hrubou sexuální nemravností, jako je například smilstvo. (Juda 7) Pokud máš tedy s masturbací problém, nemusíš si hned myslet, že jsi spáchal neodpustitelný hřích. Důležité je špatným touhám odolávat a nikdy to nevzdat!

Když se neovládneš, je snadné propadnout sklíčenosti. V takovém případě si  vzpomeň na slova z Přísloví 24:16: „Spravedlivý . . . může padnout i sedmkrát, a jistě vstane; ale ničemní budou neštěstím přivedeni ke klopýtání.“ To, že jsi selhal, ještě neznamená, že jsi ‚ničemný‘ člověk. Proto nepřestávej bojovat! Pokus se zjistit, co k selhání vedlo, a pak se tomu snaž vyhýbat.

Udělej si čas na to, abys přemýšlel o Boží lásce a milosrdenství. Žalmista David, který se taky potýkal se svými slabostmi, řekl: „Jako otec projevuje milosrdenství svým synům, Jehova projevil milosrdenství těm, kdo se ho bojí. Vždyť sám dobře zná naše utváření, pamatuje, že jsme prach.“ (Žalm 103:13, 14) Jehova bere v úvahu naši nedokonalost a je „přichystaný odpouštět“. (Žalm 86:5) Zároveň ale chce, abychom na sobě pracovali. Co praktického tedy můžeš udělat, abys svůj zlozvyk překonal?

Prozkoumej, jaké zábavě se věnuješ. Díváš se na filmy, televizní pořady nebo internetové stránky, které v tobě vyvolávají sexuální touhy? Podobně jako žalmista se modli  k Bohu: „Dej, aby mé oči přešly a neviděly, co je bezcenné.“ * (Žalm 119:37)

Přinuť se myslet na něco jiného. Křesťan jménem William radí: „Před spaním si přečti něco z Bible nebo biblických publikací. Je hodně důležité, aby tvoje poslední myšlenka v tom dni se týkala duchovních věcí.“ (Filipanům 4:8)

Promluv si s někým, komu důvěřuješ. Možná se stydíš, a tak je to pro tebe těžké. Když to ale uděláš, můžeš svůj zlozvyk překonat. Pomohlo to i křesťanovi jménem David. Vypráví: „Šel jsem se svěřit tátovi. Nikdy  nezapomenu, co mi řekl. Povzbudivě se na mě usmál a prohlásil: ‚Jsem na tebe opravdu hrdý.‘ Věděl, že jsem musel sebrat odvahu, abych za ním přišel. Žádná jiná slova mě nemohla víc povzbudit a dodat mi sílu, abych se držel svého rozhodnutí.

Táta mi potom ukázal několik biblických textů, ze kterých jsem poznal, že jsem nezašel příliš daleko. Pak mi přečetl další texty, aby se ujistil, že chápu, jak je můj problém vážný. Domluvili jsme se, že se určitou dobu budu snažit svým touhám nepodlehnout a že se k tomu potom vrátíme. Povzbudil mě, abych se nedal odradit neúspěchem, ale abych se příště snažil vydržet to delší dobu.“ A jak David svoje vyprávění uzavírá? „Největší užitek jsem měl z toho, že o mém problému ví ještě někdo jiný a pomáhá mi.“ *

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Chce se s tebou někdo vyspat? Jak na to reagovat a proč?

[Poznámky pod čarou]

^ 4. odst. Masturbace se nesmí zaměňovat se sexuálním vzrušením, které vznikne samovolně. Například kluci se můžou sexuálně vzrušení probudit nebo můžou mít noční výron semene. A podobně některé holky můžou bezděčně cítit vzrušení, a to zvlášť před nebo po menstruaci. Naproti tomu při masturbaci se člověk snaží vyvolat u sebe sexuální vzrušení záměrně.

^ 15. odst. Další informace najdeš v 2. díle, ve 33. kapitole.

^ 18. odst. Další informace najdeš v 2. díle, na stranách 239–241.

BIBLICKÝ TEXT

„Prchej před touhami, které provázejí mládí, ale usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj spolu s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.“ (2. Timoteovi 2:22)

TIP

Dřív než tvoje touhy zesílí, pomodli se k Jehovovi Bohu. Popros ho o „moc, která je nad to, co je normální“, abys pokušení dokázal(a) odolat. (2. Korinťanům 4:7)

VÍŠ, ŽE . . . ?

Podlehnout sexuálním touhám umí každý. Ale ovládat se i v soukromí, to dokáže jenom opravdový muž a opravdová žena.

MŮJ PLÁN

Aby moje myšlenky zůstaly mravně čisté, tak ․․․․․

Když bude hrozit, že se neovládnu, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč je důležité pamatovat na to, že Jehova je „přichystaný odpouštět“? (Žalm 86:5)

● Bůh lidi stvořil se sexuálními touhami. Čím si tedy musí být jistý, když po tobě chce, aby ses ovládal(a)?

[Praporek na straně 182]

„Od té doby, co jsem svůj problém zvládla, mám před Jehovou čisté svědomí, a to bych nevyměnila za nic na světě.“ Sarah

[Obrázek na straně 180]

Když při běhu upadneš, neznamená to, že se musíš vrátit na start. Stejně tak když svému zlozvyku zase podlehneš, nesmazává se tím pokrok, který jsi už udělal